ஜெபத்தை குறித்த கேள்விகள்


பாவிகளின் ஜெபம் என்றால் என்ன? நான் ஜெபிக்கலாமா?

ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும்?

பரமண்டல ஜெபம் என்றால் என்ன மற்றும் நாம் அந்த ஜெபத்தை செய்ய வேண்டுமா?

இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிப்பது என்றால் என்ன?

தேவன் எனது ஜெபத்திற்கு பதில் அளிக்க நான் என்ன செய்யவேண்டும்?

ஒரே காரியத்திற்காக மறுபடியும் நாம் ஜெபிப்பது சரியா? அல்லது நாம் ஒரு முறை மாத்திரம் கேட்க வேண்டுமா?

கூட்டு ஜெபம் முக்கியமானதா? தனி ஜெபத்தை விட கூட்டு ஜெபம் மிகவும் வல்லமை ஆனதா?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
ஜெபத்தை குறித்த கேள்விகள்