settings icon
share icon
கேள்வி

நான் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஜெபிக்கிறேன் என்பதை நான் எப்படி உறுதிப்படுத்துவது?

பதில்


மனிதனின் மிகவும் உயர்ந்த நோக்கம் தேவனுக்கு மகிமையைக் கொண்டுவருவதாக இருக்க வேண்டும் (1 கொரிந்தியர் 10:31), அவருடைய சித்தத்தின்படி ஜெபிப்பதும் இதில் அடங்கும். முதலில், நாம் அவரிடத்தில் ஞானத்தைக் கேட்க வேண்டும். “உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால், யாவருக்கும் சம்பூரணமாய்க் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்துகொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்கக்கடவன், அப்பொழுது அவனுக்குக் கொடுக்கப்படும்” (யாக்கோபு 1:5). ஞானத்தைக் கேட்பதில், தேவன் கிருபையுள்ளவர், நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதிலளிக்கத் தயாராக இருக்கிறார் என்பதையும் நாம் நம்ப வேண்டும்: “ஆனாலும் அவன் எவ்வளவாகிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோடே கேட்கக்கடவன்” (யாக்கோபு 1:6; மாற்கு 11:24 ஐயும் காண்க). எனவே, தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஜெபம் செய்வது ஞானத்தைக் கேட்பது (தேவனின் சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது) மற்றும் விசுவாசத்தில் கேட்பது (தேவனின் சித்தத்தை நம்புவது) ஆகியவை அடங்கும்.

தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து அவரது சித்தத்தின்படி ஜெபிக்க விசுவாசியை வழிநடத்தும் ஏழு வேதாகம வழிமுறைகள் இதோ:

1) வேதாகமம் எதற்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிற காரியங்களுக்காக ஜெபியுங்கள். நம்முடைய எதிரிகளுக்காக ஜெபிக்கும்படி சொல்லப்படுகிறோம் (மத்தேயு 5:44); தேவன் மிஷனரிகளை அனுப்புவதற்காக (லூக்கா 10: 2); நாம் சோதனையில் அகப்படாமல் இருக்க (மத்தேயு 26:41); தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்துகொள்பவர்களுக்காக (கொலோசெயர் 4:3; 2 தெசலோனிக்கேயர் 3:1); அரசாங்க அதிகாரிகளுக்காக (1 தீமோத்தேயு 2:1-3); துன்பத்திலிருந்து விடுபட (யாக்கோபு 5:13); சக விசுவாசிகள் குணப்படுத்துதலுக்காக (யாக்கோபு 5:16). தேவன் ஜெபத்தைக் கட்டளையிடுகிற இடத்தில், அவருடைய சித்தத்தின்படி நாம் ஜெபிக்கிறோம் என்று நம்பிக்கையுடன் ஜெபிக்க முடியும்.

2) வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தேவ மனிதர்களின் நற்குணங்களின்படியே அந்த உதாரணத்தைப் பின்பற்றுங்கள். பவுல் இஸ்ரவேலின் இரட்சிப்புக்காக ஜெபித்தார் (ரோமர் 10:1). தாவீது பாவம் செய்தபோது இரக்கம் மற்றும் மன்னிப்புக்காக ஜெபித்தார் (சங்கீதம் 51:1-2). ஆரம்பகால திருச்சபை சாட்சி கொடுக்க தைரியம் வேண்டி ஜெபித்தது (அப்போஸ்தலர் 4:29). இந்த ஜெபங்கள் யாவும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி இருந்தன, இன்றும் இதே போன்ற ஜெபங்களும் இருக்கலாம். பவுலையும் ஆரம்பகால திருச்சபையையும் போலவே, நாம் எப்போதும் மற்றவர்களின் இரட்சிப்புக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். நம்மைப் பொறுத்தவரை, தாவீது ஜெபித்தபடியே நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், நம்முடைய பாவத்தை எப்பொழுதும் அறிந்திருக்க வேண்டும், காரணம் அது தேவனுடனான நம்முடைய உறவைத் தடுத்து, நம்முடைய ஜெபங்களைத் தடுக்கிறது.

3) சரியான நல்ல எண்ணத்தோடு ஜெபியுங்கள். சுயநல நோக்கங்கள் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படாது. “நீங்கள் விண்ணப்பம்பண்ணியும், உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி செலவழிக்கவேண்டுமென்று தகாதவிதமாய் விண்ணப்பம்பண்ணுகிறபடியினால், பெற்றுக்கொள்ளாமலிருக்கிறீர்கள்” (யாக்கோபு 4:3). நாமும் ஜெபிக்க வேண்டும், ஆகவே நம்முடைய உயர்ந்த வார்த்தைகளைக் கேட்கப்பண்ணி, மற்றவர்களால் நாம் “ஆவிக்குரியர்வர்கள்” என்று கருதப்படலாம், ஆனால் பெரும்பாலும் தனிப்பட்ட முறையில் மற்றும் இரகசியமாக ஜெபம் இருக்கலாம், இதனால் நம்முடைய பரலோகத் தகப்பன் தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டு நமக்கு வெளிப்படையாக வெகுமதி அளிப்பார் (மத்தேயு 6:5-6).

4) மற்றவர்களுக்காக மன்னிப்பு மனப்பான்மையுடன் ஜெபியுங்கள் (மாற்கு 11:25). மற்றவர்களிடம் கசப்பு, கோபம், பழிவாங்குதல் அல்லது வெறுப்பு போன்ற ஒரு ஆவி தேவனுக்கு முழுமையான கீழ்ப்படிதலில் ஜெபிப்பதைத் தடுக்கிறது. நமக்கும் வேறொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் இடையில் மோதல்கள் இருக்கும்போது தேவனுக்குப் காணிக்கையை செலுத்த வேண்டாம் என்று நமக்குக் கூறப்படுவது போல (மத்தேயு 5:23-24), நம்முடைய சகோதரர்களுடன் மற்றும் சகோதரிகளுடன் சமரசத்துடனும் சமரசம் செய்யும் வரை நம்முடைய ஜெபங்களை ஏறெடுப்பதை தேவன் விரும்பவில்லை.

5) நன்றியுடன் ஜெபியுங்கள் (கொலோசெயர் 4:2; பிலிப்பியர் 4:6-7). நம்முடைய தேவைகள் அல்லது தேவைகளால் நாம் எவ்வளவு சுமையாக இருந்தாலும், நன்றி செலுத்துவதற்கு எதையாவது நாம் எப்போதும் காணலாம். அன்பை மீட்டுக்கொள்ளும் இந்த உலகில் வாழும் மிகப் பெரிய துன்பப்படுபவர், அவருக்கு முன் பரலோகத்தின் வாய்ப்பைக் கொண்டவர், தேவனுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்பதற்கான காரணங்கள் உள்ளன.

6) விடாமுயற்சியுடன் ஜெபியுங்கள் (லூக்கா 18:1; 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:17). நாம் ஜெபத்தில் விடாமுயற்சியுடன் இருக்க வேண்டும், உடனடியாக பதில் கிடைக்காததால் வெளியேறவோ அல்லது சோர்வடையவோ கூடாது. தேவனின் சித்தத்தில் ஜெபிப்பதன் ஒரு பகுதி, அவருடைய பதில் “ஆம்,” “இல்லை,” அல்லது “காத்திருங்கள்” என்று நம்புகிறோம், அவருடைய தீர்ப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், அவருடைய சித்தத்திற்கு அடிபணிந்து, தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம்.

7) ஜெபத்தில் தேவனுடைய ஆவியானவரை சார்ந்துகொள்ளுங்கள். இது ஒரு அற்புதமான உண்மை: “அந்தப்படியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவிசெய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக்கொள்ளவேண்டியதின்னதென்று அறியாமலிருக்கிறபடியால், ஆவியானவர்தாமே வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல்செய்கிறார். ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால், இருதயங்களை ஆராய்ந்துபார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை இன்னதென்று அறிவார்” (ரோமர் 8:26-27). ஜெபிப்பதில் ஆவியானவரின் உதவி நமக்கு உள்ளது. நம்முடைய ஆழ்ந்த மனச்சோர்வு அல்லது துக்கத்தின் போது, “ஜெபிக்க முடியாது” என்று நாம் உணரும் அந்த சமயங்களில், பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்மையில் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வதில் நமக்கு ஆறுதல் இருக்கிறது! நமக்கு என்ன ஒரு அற்புதமான தேவன் இருக்கிறார்!

மாம்சத்தில் அல்லாமல், ஆவியினாலே நடக்க முற்படும்போது நமக்கு என்ன ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை இருக்கிறது! பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய பரிபூரண விருப்பத்திற்கும் நேரத்திற்கும் ஏற்ப நம்முடைய ஜெபங்களை பிதாவுக்கு வழங்குவதில் அவருடைய பணியை நிறைவேற்றுவார் என்ற நம்பிக்கையை நாம் கொண்டிருக்கலாம், மேலும் அவர் நம்முடைய நன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகச் செய்கிறார் என்ற அறிவில் நாம் நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் (ரோமர் 8:28 ).

Englishமுகப்பு பக்கம்

நான் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஜெபிக்கிறேன் என்பதை நான் எப்படி உறுதிப்படுத்துவது?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries