இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிப்பது என்றால் என்ன?


கேள்வி: இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிப்பது என்றால் என்ன?

பதில்:
இயேசுவின் நாமத்தின் மூலமாக ஜெபிக்கவேண்டும் என்று இயேசு யோவான் 14:13-14 கற்று கொடுத்தார்: “நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதைக் கேட்பீர்களோ, குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக, அதைச் செய்வேன். என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதைக்கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன்.” சிலர் இந்த வசனத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டு, இயேசுவின் நாமத்தில் என்று ஜெபத்தை முடித்தால், நாம் கேட்ட எல்லாவற்றையும் எபோழுதும் தேவன் கொடுப்பார் என்று எண்ணுகின்றார்கள். இது “இயேசுவின் நாமம்” என்பதை ஏதோ மந்திர சொல்லாக பயன்படுத்துகிறதை போலாகும். இது வேதத்திற்குட்பட்டது அல்ல.

இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிப்பது என்பது அவர் தந்த அதிகாரத்தின்படி நமது ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கும்படி பிதாவானவரிடம் விண்ணப்பிக்கிறதாகும், மற்றும் நமக்கு அவர் பதில் கொடுப்பார் என்றால் நாம் அவர் குமாரனான “இயேசுவின்” நாமத்தில் நாம் வருகிறதினாள். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிப்பது என்றால் அவர் சித்தத்தின்படி ஜெபிக்கிறதாகும். “நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படிகேட்டால், அவர் நமக்குச் செவிகொடுக்கிறாரென்பதே அவரைப் பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம். நாம் எதைக் கேட்டாலும் அவர் நமக்குச் செவிகொடுக்கிறாரென்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால், அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளைப் பெற்றுக்கொண்டோமென்றும் அறிந்திருக்கிறோம்” (1 யோவான் 5:14-15). இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிப்பது என்பது இயேசுவை மகிமைப்படுத்தும் மற்றும் கனப்படுத்தும் காரியங்களுக்காக ஜெபிப்பதாகும்.

ஜெபத்தின் முடிவில் “இயேசுவின் நாமத்தில்” என்று சொல்வது ஒரு மந்திர சொல் அல்ல. நாம் ஜெபத்தில் கேட்பது அல்லது சொல்லுவது தேவனின் மகிமைக்காக அல்லது அவரின் சித்தப்படி இல்லாதிருந்தால், “இயேசுவின் நாமத்தில்” என்று நாம் சொல்வது அர்த்தம் இல்லாததாய் இருக்கும். உண்மையாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிப்பதும் தேவனின் மகிமைக்காக ஜெபிப்பதுமே முக்கியமானது. ஜெபத்தில் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகள் முக்கியம் அல்ல, ஜெபத்தின் நோக்கமே முக்கியம். தேவனின் சித்தத்திற்கு உட்பட்டு ஜெபிப்பதே இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிப்பதற்கு சாராம்சமாம்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிப்பது என்றால் என்ன?