settings icon
share icon
கேள்வி

தேவன் ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கிறார் என்பதற்கு ஆதாரம் உள்ளதா?

பதில்


நோய்கள் குணமாகிவிட்டன, பரீட்சைகள் கடந்துவிட்டன, மனந்திரும்புதல் மற்றும் மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டன, உறவுகளை மீட்டெடுக்கப்பட்டன, பசியுற்ற குழந்தைகளுக்கு உணவளிக்கப்பட்டன, கட்டணங்கள் செலுத்தப்பட்டன, ஊக்கமான பிரார்த்தனையின் பலன் மூலம் உயிர்கள் மற்றும் ஆத்துமாக்கள் இரட்சிக்கப்பட்டன என்று எண்ணற்ற கதைகளை மேற்கோள் காட்டலாம். எனவே, ஆம், தேவன் ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கிறார் என்பதற்கு ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன. இருப்பினும், பெரும்பாலான சான்றுகள் நிகழ்வு மற்றும் தனிப்பட்டவை, மேலும் "ஆதாரம்" என்பது கவனிக்கத்தக்கது, அளவிடக்கூடியது மற்றும் மீண்டும் உருவாக்கக்கூடியது என்று மட்டுமே நினைக்கும் பலரைத் கவலைக்குள்ளாக்குகிறது.

ஜெபங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் என்று வேதம் தெளிவாக போதிக்கிறது. யாக்கோபு 5:16, “நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது” என்று கூறுகிறது. “நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும்” (யோவான் 15:7) என்று இயேசு தம் சீடர்களுக்குக் கற்பித்தார். 1 யோவான் 3:22 இந்த சத்தியத்தை எதிரொலிக்கிறது, “அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொண்டு அவருக்கு முன்பாகப் பிரியமானவைகளைச் செய்கிறபடியினால் நாம் வேண்டிக்கொள்ளுகிறதெதுவோ அதை அவராலே பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம்.”

வேதம், மேலும், பதிலளிக்கப்பட்ட ஜெபத்தின் கதைகளால் நிரம்பியுள்ளது. வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கிவருவதற்காக எலியா செய்த ஜெபம் (2 இராஜாக்கள் 1:12), எசேக்கியா ராஜாவிவின் விடுதலைக்கான ஜெபம் (2 இராஜாக்கள் 19:19), மற்றும் அப்போஸ்தலர்களின் தைரியத்திற்கான ஜெபம் (அப் 4:29) ஆகியவை மூன்று எடுத்துக்காட்டுகள். இந்தக் கணக்குகள் சம்பவங்களை நேரில் கண்ட சாட்சிகளால் எழுதப்பட்டதால், பதில் அளிக்கப்பட்ட ஜெபத்தின் தெளிவான ஆதாரமாக அவை அமைகின்றன. "அறிவியல்" அர்த்தத்தில் வேதம் காணக்கூடிய ஆதாரங்களை முன்வைக்கவில்லை என்பதை ஒருவர் நிச்சயமாக எதிர்க்கலாம். இருப்பினும், வேதாகமத்தின் எந்த அறிக்கையும் உறுதியாக நிராகரிக்கப்படவில்லை, எனவே அதன் சாட்சியத்தை சந்தேகிக்க எந்த காரணமும் இல்லை. உண்மையில், சில வகையான சான்றுகளை "அறிவியல்" என்றும் மற்ற வகைகளை "அறிவியல் அல்லாதது" என்றும் முத்திரை குத்துவது தெளிவற்ற மற்றும் செயற்கையான வேறுபாடாகும். அத்தகைய வேறுபாட்டை ஒரு முன்னோடியாக மட்டுமே செய்ய முடியும், அதாவது, தரவை மதிப்பிடுவதற்கு முன்பு. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், கவனிக்கக்கூடிய சான்றுகளின் வெளிச்சத்தில் மட்டுமே ஜெபத்தின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கான தேர்வு தரவுகளால் உந்துதல் அல்ல, ஆனால் முந்தைய தத்துவார்த்த கடமைகளால் தூண்டப்படுகிறது. இந்த தன்னிச்சையான கட்டுப்பாடு தளர்த்தப்படும்போது, வேதாகமத் தகவல்கள் தனக்குத்தானே தெளிவாகப் பேசுகின்றன.

எப்போதாவது, ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்களின் குழு ஜெபத்தின் பலனைப் பற்றி அறிவியல் ஆய்வு நடத்துவார்கள். அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் பொதுவாக, ஜெபமானது எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது (அல்லது எதிர்மறையான விளைவையும் கூட) என்பதாகும் உதாரணமாக, மருத்துவ கவனிப்பில் உள்ளவர்களின் சராசரி மீட்பு நேரத்தில். இது போன்ற ஆய்வுகளின் முடிவுகளை நாம் எவ்வாறு புரிந்துகொள்வது? பதிலளிக்கப்படாத ஜெபத்திற்கு ஏதேனும் வேதாகமக் காரணங்கள் உள்ளதா?

சங்கீதம் 66:18 கூறுகிறது, "என் இருதயத்தில் அக்கிரமசிந்தை கொண்டிருந்தேனானால், ஆண்டவர் எனக்குச் செவிகொடார்" (NASB). அதேபோல், 1 யோவான் 5:15, தேவனுடைய கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம் “நாம் எதைக் கேட்டாலும்” பெறுவதற்குத் தகுதியுடையதாக்குகிறது என்று கூறுகிறது. "நீங்கள் விண்ணப்பம்பண்ணியும், உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி செலவழிக்கவேண்டுமென்று தகாதவிதமாய் விண்ணப்பம்பண்ணுகிறபடியினால், பெற்றுக்கொள்ளாமலிருக்கிறீர்கள்" (4:3) என்று யாக்கோபு குறிப்பிடுகிறார். எனவே, பதிலளிக்கப்படாத ஜெபத்திற்கான இரண்டு காரணங்கள், அறிக்கைப்பண்ணப்படாத பாவம் மற்றும் தவறான நோக்கங்கள்.

பதிலளிக்கப்படாத ஜெபத்திற்கு விசுவாசமின்மை மற்றொரு காரணம்: “ஆனாலும் அவன் எவ்வளவாகிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோடே கேட்கக்கடவன்; சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றினால் அடிபட்டு அலைகிற கடலின் அலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட மனுஷன் தான் கர்த்தரிடத்தில் எதையாகிலும் பெறலாமென்று நினையாதிருப்பானாக” (யாக்கோபு 1:6-7). எபிரெயர் 11:6, தேவனுடனான உறவுக்கு அவசியமான நிபந்தனையாக விசுவாசத்தை அடையாளம் காட்டுகிறது, கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் எப்போதும் ஜெபத்தால் பரிந்துப்பேசப்படும் ஒன்று: “விசுவாசமில்லாமல் தேவனைப் பிரியப்படுத்த முடியாது, ஏனென்றால் அவரிடம் வரும் எவரும் அவர் இருக்கிறார் என்று நம்ப வேண்டும். மேலும் அவரைத் தேடுபவர்களுக்கு அவர் வெகுமதி அளிக்கிறார். அப்படியானால், பதிலளிக்கப்பட்ட ஜெபத்திற்கு விசுவாசம் அவசியம்.

இறுதியாக, கிறிஸ்தவத்தின் சில விமர்சகர்கள், "நீங்கள் எதை விரும்பினாலும் கேளுங்கள்" என்று இயேசு தம் சீடர்களுக்கு அறிவுறுத்துவதால், எல்லா ஜெபங்களுக்கும் பதிலளிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். இருப்பினும், அத்தகைய விமர்சனங்கள் வசனத்தின் முதல் பகுதியில் உள்ள வாக்குறுதியின் நிபந்தனைகளை முற்றிலும் புறக்கணிக்கின்றன: "நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால்." இது தெளிவாக தேவனுடைய சித்தத்திற்குள் ஜெபம் செய்வதற்கான ஒரு நிவாரணி ஆகும்; வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், தேவன் எப்போதும் பதிலளிக்கும் உண்மையான ஜெபம், உண்மையில், தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேற வேண்டும் என்று வெளிப்படையாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ கோருகிறது. ஜெபிக்கிறவரின் விருப்பம் இரண்டாம் பட்சம் மட்டுமேயாகும். இயேசுவே கெத்செமனேயில் இவ்வாறு ஜெபித்தார் (லூக்கா 22:42). விசுவாசத்தின் தாழ்மையான ஜெபம், ஜெபத்திற்கு "இல்லை" என்று பதிலளிக்கப்படுவதை அனுமதிக்கலாம்; அத்தகைய ஜெபத்தைச் செய்யாத எவருக்கும்—பதிலைக் கோரும் எவருக்கும்—பதிலை எதிர்பார்க்க உரிமை இல்லை.

பல ஆய்வுகள் ஜெபத்தின் பயனற்ற தன்மையை குற்றப்படுத்துவதற்கான மற்றொரு காரணம் என்னவென்றால், ஜெபம் செய்பவர்களின் ஆவிக்குரிய நிலையுடன் தொடர்புடைய மாறிகளை அகற்றுவது சாத்தியமற்றது (ஜெபிக்கிறவர் ஒரு விசுவாசியாக இருந்தால் கூட?), அவர்கள் ஜெபம் செய்யும் உந்துதல் (அது ஆதாரங்களை வழங்குகிறது அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களை ஜெபிக்க தூண்டியதா கூறுகிறது?), அவர்கள் ஜெபிக்கும் விதம் (அவர்கள் ஒரு சூத்திர வெளிப்பாடுகளோடு ஜெபிக்கிறார்களா அல்லது வேண்டுமென்றே தேவனிடம் கோரிக்கைகளை கொண்டு வருகிறார்களா?) மற்றும் பல இருக்கின்றன.

அத்தகைய மறைந்திருக்கும் மாறிகள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டாலும், ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கும்: ஜெபத்தை அனுபவரீதியாக சோதித்து, உறுதியான முடிவுகளைத் தரும்படி கட்டாயப்படுத்தினால், அது நம்பிக்கையின் தேவையைத் தவிர்க்கும். அனுபவ ரீதியான அவதானிப்புகள் மூலம் நாம் தேவனை "கண்டுபிடிக்க" முடியாது; நாம் விசுவாசத்தினால் அவரிடம் வருகிறோம். தேவன் தான் விரும்பாத வழிகளில் தன்னை வெளிப்படுத்தும் அளவுக்கு விகாரமானவர் அல்ல. "தேவனிடம் வருபவர் அவர் இருக்கிறார் என்று நம்ப வேண்டும்" (அதாவது அவர் ஜீவிக்கிறார் என்று). விசுவாசம் முன்நிபந்தனை மற்றும் முன்னுரிமை கொண்டது.

தேவன் ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கிறாரா? எந்த விசுவாசியிடமும் கேளுங்கள், பதில் உங்களுக்குத் தெரியும். ஒவ்வொரு விசுவாசியின் ஒவ்வொரு மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கையும் தேவன் ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கிறார் என்பதற்கு சாதகமான சான்று ஆகும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

தேவன் ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கிறார் என்பதற்கு ஆதாரம் உள்ளதா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries