ஒரே காரியத்திற்காக மறுபடியும் நாம் ஜெபிப்பது சரியா? அல்லது நாம் ஒரு முறை மாத்திரம் கேட்க வேண்டுமா?


கேள்வி: ஒரே காரியத்திற்காக மறுபடியும் நாம் ஜெபிப்பது சரியா? அல்லது நாம் ஒரு முறை மாத்திரம் கேட்க வேண்டுமா?

பதில்:
தொடர்ந்து நாம் ஜெபத்தில் காத்திருப்பதின் முக்கியதுவத்தை பற்றிய ஒரு உவமையை இயேசு லூக்கா 18:1-7 சொன்னார். ஒரு விதவை தனது எதிராலிக்கு விரோதமாய் இருந்த வழக்கை தீர்கும்படி ஒரு அநீதியுள்ள நியாயாதிபதியினிடம் வந்தாள். அவள் தொடர்ந்து விண்ணப்பித்ததின் மூலம், அந்த நியாயாதிபதி அவளுக்கு இறங்கினான். இந்த உவமையின் மூலம் இயேசு சொல்லுகின்றது என்னவென்றால், ஒருவர் தொடர்ந்து விண்ணப்பம் செய்வதினால் ஒரு அநீதியுள்ள நியாயாதிபதியே இறங்கி அவளுக்கு வேண்டியதை செய்கிறான் என்றால், நம்மை நேசிக்கும் தேவன் தமது “தெரிந்து கொண்டவர்கள்” தொடர்ந்து ஜெபிப்பதை கேட்டு நமக்கு பதிலளிப்பது அதிக நிச்சயமல்லவா என்பதே. சிலர் என்று இந்த உவமை தவறாக புரிந்துகொண்டு, நாம் ஒரு காரியத்திற்காக திரும்பவும் திரும்பவும் ஜெபிப்பதால், தேவனை கட்டாயப்படுத்துவதால் நமக்கு தருகின்றார் என்று என்ணுகின்றனர். அது அப்படி அல்ல. மாறாக, தேவன் நமக்காக வழக்காடுவார், பழிவாங்குவார், தீங்கானதை சரி செய்வார், நியாயம் செய்வார், எதிராலிகளிடம் இருந்து தப்புவிப்பார் என்றெல்லாம் வாக்குப்பன்னி இருக்கிறார். அவர் இவைகளை ஏன் செய்கிறார் என்றால் அவரின் நியாயத்தை, பரிசுத்தத்தை, பாவத்தின் மேல் இருக்கும் வெறுப்பை வெளிப்படுத்தவே. ஜெபதிற்கு பதில் கொடுப்பதினால், அவர் தமது வாக்குதத்தங்களை நிறைவேற்றுகிறார் மற்றும் அவரின் வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறார்.

இதே போன்ற மற்றொரு உவமையும் இயேசு கூறினார் (லூக்கா 11:5-12). ஒரு மனிதன் தன்னை வருத்திக்கொண்டு தனது நண்பரின் தேவையை சந்திக்க முன்வருவான் என்றால், எவ்வளவு அதிகமாய் நமது தேவைகளை தேவன் சந்திப்பார் என்று இந்த உவமை காட்டுகிறது. ஏனென்றால் எந்த விண்ணப்பவும் அவருக்கு கஷ்டமானது அல்ல. இங்கேயும், நாம் கேட்டதையே திரும்ப திரும்ப கேட்பதினால் நாம் கேட்பதை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று தேவன் வாக்குபன்னவில்லை. தேவன் தமது பிள்ளைகளுக்கு செய்யும் வாக்குதத்தம் என்னவென்றால், அவர் நமது தேவைகளை சந்திப்பார், நமது ஆசைகளை அல்ல. நமக்கு என்ன தேவை என்பதை நாம் அறிகிறதை விட அவர் அதிகமாய் அறிந்து இருக்கிறார். இந்த வாக்குதத்தம் மத்தேயு 7:7-11 மற்றும் லூக்கா 11:13 ஆகிய வசனங்களில் வளியுறுத்தபட்டு இருக்கிறது; அந்த “நல்ல ஈவு” பரிசுத்த ஆவியானவர்.

இந்த இரண்டு வேதப்பகுதிகளும் நம்மை ஜெபிக்கவும் மற்றும் தொடர்ந்து ஜெபிக்கவும் சொல்லுகிறது. நாம் கேட்டதை திரும்பவும் தேவனிடம் கேட்பதில் தவறு இல்லை. நாம் ஜெபிப்பது தேவனின் சித்தத்திற்க்கு உட்பட்டதாக இருந்தால் (யோவான் 5:14-15), அவர் நமக்கு அதை தரும் வரைக்கும் அல்லது அந்த விருப்பத்தை நமது இருதயத்தில் இருந்து எடுத்து போடும் வரைக்கும் நாம் தொடர்ந்து தேவனிடம் அதற்காக ஜெபிக்கலாம். நாம் கேட்கும் சிலவற்றை பெற்றுக்கொள்வதற்கான தேவனின் நேரம் நமது வாழ்கையில் இன்னும் வராமல் இருக்கலாம். சில நேரம் நாம் கேட்பது தேவ சித்தத்திற்கு உட்பட்டதாக இல்லாதிருந்தால், அதற்கு தேவன் “இல்லை” என்று சொல்வார். ஜெபம் என்பது நாம் தேவனிடம் விண்ணப்பங்களை ஏறெடுப்பதாக மட்டும் இல்லாமல், அது தேவன் தமது சித்தத்தை நமது இருதயங்களில் வெளிப்படுத்துவதாகும். உங்கள் விண்ணப்பங்களை தேவன் நிறைவேற்றும் வரை அல்லது அது அவரின் சித்தம் அல்ல என்று நம்மை உணர்த்தும் வரை, தொடர்ந்து கேளுங்கள், தொடர்ந்து தட்டுங்கள், மற்றும் தொடர்ந்து நாடுங்கள்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
ஒரே காரியத்திற்காக மறுபடியும் நாம் ஜெபிப்பது சரியா? அல்லது நாம் ஒரு முறை மாத்திரம் கேட்க வேண்டுமா?