ஜெபத்தின் வல்லமை என்றால் என்ன?


கேள்வி: ஜெபத்தின் வல்லமை என்றால் என்ன?

பதில்:
ஜெபத்தில் வல்லமை இயல்பானது என்ற கருத்து மிகவும் பிரபலமானது. வேதாகமத்தின்படி, ஜெபத்தின் வல்லமை, மிகவும் எளிமையாக, ஜெபத்தைக் கேட்டு பதிலளிக்கும் தேவனுடைய வல்லமையாகும். பின்வருவனவற்றைக் கவனியுங்கள்:

1) சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும்; தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை (லூக்கா 1:37).

2) சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் தம் ஜனங்களை ஜெபிக்க அழைக்கிறார். தேவனிடம் ஜெபம் தொடர்ந்து செய்யப்பட வேண்டும் (லூக்கா 18:1), நன்றி செலுத்துதலுடன் (பிலிப்பியர் 4:6), விசுவாசத்தில் (யாக்கோபு 1:5), தேவனின் சித்தத்திற்குள் (மத்தேயு 6:10), தேவனின் மகிமைக்காக (யோவான் 14:13-14), தேவனோடு சரியான இருதயத்திலிருந்து (யாக்கோபு 5:16).

3) சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் தன் பிள்ளைகளின் ஜெபங்களைக் கேட்கிறார். ஜெபிக்கும்படி அவர் நமக்குக் கட்டளையிடுகிறார், நாம் செய்யும் போது கேட்பதாக அவர் வாக்குறுதி அளிக்கிறார். “எனக்கு உண்டான நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டு, என் தேவனை நோக்கி அபயமிட்டேன்; தமது ஆலயத்திலிருந்து என் சத்தத்தைக் கேட்டார், என் கூப்பிடுதல் அவர் சந்நிதியில் போய், அவர் செவிகளில் ஏறிற்று” (சங்கீதம் 18:6).

4) சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கிறார். "தேவனே, நான் உம்மை நோக்கிக் கெஞ்சுகிறேன், எனக்குச் செவிகொடுக்கிறீர்" (சங்கீதம் 17:6). “நீதிமான்கள் கூப்பிடும்போது கர்த்தர் கேட்டு, அவர்களை அவர்களுடைய எல்லா உபத்திரவங்களுக்கும் நீங்கலாக்கிவிடுகிறார்” (சங்கீதம் 34:17).

மற்றொரு பிரபலமான யோசனை என்னவென்றால், நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு தேவன் பதிலளிப்பாரா இல்லையா என்பதை நம்மிடம் உள்ள விசுவாசத்தின் அளவு தீர்மானிக்கிறது. இருப்பினும், சில சமயங்களில் நம்முடைய சொந்த விசுவாசமின்மை இருந்தபோதிலும் தேவன் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதிலளிப்பார். அப்போஸ்தலர் 12-ல், பேதுரு சிறையிலிருந்து விடுவிக்கும்படி சபையானது ஜெபிக்கிறது (வசனம் 5), தேவன் அவர்களின் ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கிறார் (வசனங்கள் 7-11). பேதுரு ஜெபக்கூட்டத்தின் வாசலுக்குச் சென்று தட்டுகிறார், ஆனால் ஜெபம் செய்கிறவர்கள் முதலில் பேதுரு என்று நம்ப மறுக்கிறார்கள். அவர் விடுவிக்கப்படுவார் என்று அவர்கள் ஜெபித்தார்கள், ஆனால் அவர்கள் தங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதிலை எதிர்பார்க்கத் தவறிவிட்டார்கள்.

ஜெபத்தின் வல்லமை நம்மிடமிருந்து பாயவில்லை; அது நாம் சொல்லும் சிறப்புச் சொற்கள் அல்ல, அவற்றைச் சொல்லும் சிறப்பு வழி அல்லது எவ்வளவு அடிக்கடி சொல்கிறோம் என்பதல்ல. ஜெபத்தின் வல்லமை நாம் எதிர்கொள்ளும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையையோ அல்லது நம் உடலின் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையையோ அடிப்படையாகக் கொண்டதல்ல. ஜெபத்தின் வல்லமை கலைப்பொருட்கள் அல்லது சின்னங்கள் அல்லது மெழுகுவர்த்திகள் அல்லது மணிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து வருவதில்லை. ஜெபத்தின் வல்லமை நம்முடைய ஜெபங்களைக் கேட்டு அவற்றுக்கு பதிலளிக்கும் சர்வவல்லமையுள்ளவரிடமிருந்து வருகிறது. ஜெபம் நம்மை சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடன் தொடர்பு கொள்கிறது, மேலும் அவர் நம்முடைய மனுக்களை வழங்குவாரா அல்லது நம் கோரிக்கைகளை மறுக்கிறாரா இல்லையா என்பதை சர்வவல்லமையுள்ள முடிவுகளை எதிர்பார்க்க வேண்டும். நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு என்ன பதில் வந்தாலும், நாம் ஜெபிக்கும் ஜெபத்தின் வல்லமை தேவனின் மூலமாகும், அவருடைய பரிபூரண விருப்பத்திற்கும் நேரத்திற்கும் ஏற்ப அவர் நமக்கு பதிலளிக்க முடியும்.

English


முகப்பு பக்கம்
ஜெபத்தின் வல்லமை என்றால் என்ன?