தேவன் எனது ஜெபத்திற்கு பதில் அளிக்க நான் என்ன செய்யவேண்டும்?


கேள்வி: தேவன் எனது ஜெபத்திற்கு பதில் அளிக்க நான் என்ன செய்யவேண்டும்?

பதில்:
நாம் ஜெபத்தில் கேட்டுக்கொண்டதை தேவன் தருவது தான் தேவன் நாம் ஜெபத்தை கேட்டார் என்பதாகும் என்று அநேகர் நம்புகின்றனர். ஒரு ஜெப விண்ணபத்தின்படி நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால், அது “பதில் அளிக்கப்படாத” ஜெபம் என்றும் நம்புகின்றனர். ஆனால், இது ஜெபத்தை குறித்த ஒரு தவறான புரிந்துகொள்ளுதல். தேவனிடம் நாம் ஏறெடுக்கும் எல்லா விண்ணபத்திற்கும் அவர் பதில் அளிக்கிறார். சில நேரம் அவர் “இல்லை” அல்லது “காத்திரு” என்று பதில் தருகின்றார். அவர் சித்தத்தின்படி கேட்கும்போது நமக்கு பதில் அளிப்பார் என்று தேவன் வாக்குபன்ணியிருக்கிறார். “நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படிகேட்டால், அவர் நமக்குச் செவிகொடுக்கிறாரென்பதே அவரைப் பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம். நாம் எதைக் கேட்டாலும் அவர் நமக்குச் செவிகொடுக்கிறாரென்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால், அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளைப் பெற்றுக்கொண்டோமென்றும் அறிந்திருக்கிறோம்” 1 யோவான் 5:14,15.

தேவ சித்தத்தின்படி ஜெபிப்பது என்றால் என்ன? தேவ சித்தத்தின் படி ஜெபிப்பது என்றால் அவரை மகிமைபடுத்தும் காரியங்களுக்காக மற்றும் தேவ சித்தம் இன்னதென்று வேதம் குறிப்பிடுகின்றதோ அந்த காரியங்களுக்காக ஜெபிப்பதாகும். நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்தாத காரியங்களுக்காக அல்லது நமது வாழ்க்கையில் தேவனின் சித்தம் இல்லாத காரியங்களுக்காக ஜெபித்தால், தேவன் அதை நமக்கு தரமாட்டார். தேவனின் சித்தம் என்ன என்பதை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும்? நாம் எதை கேட்கவேண்டும் என்ற ஞானத்தை அவர் தருவார் என்று தேவன் வாக்குப்பண்ணி இருக்கிறார். யாக்கோபு 1:5 சொல்லுகிறது, “உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால், யாவருக்கும் சம்பூரணமாய்க் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்துகொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்கக்கடவன், அப்பொழுது அவனுக்குக் கொடுக்கப்படும்.” நமக்கு தேவனின் சித்தம் என்ன என்பதை 1தெசலோனிக்கெயர் 5:12-24 காண்பிக்கிறது. எந்த அளவிற்க்கு நாம் வேதத்தை புரிந்து கொள்கிறோமோ, அந்த அளவிற்க்கு நாம் தேவனிடம் எதை கேட்க வேண்டும் என்றும் புரிந்துகொள்கிறோம் (யோவான் 15:7). நாம் எதற்க்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அறிந்து ஜெபிக்கும்போது, நமது ஜெபாங்களுக்கு பெரும்பாலும் தேவன் “ஆம்” என்றே பதில் அளிப்பார்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
தேவன் எனது ஜெபத்திற்கு பதில் அளிக்க நான் என்ன செய்யவேண்டும்?