கடைசிகாலங்களைக் குறித்த கேள்விகள்


கடைசிக்காலங்களின் தீர்க்கதரிசனத்தின்படி என்ன சம்பவிக்கப்போகின்றது?

கடைசிக்காலங்களுக்கான அடையாளங்கள் யாவை?

சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்றால் என்ன?

உபத்திரவம் என்றால் என்ன? கடைசி ஏழு வருட கால உபத்திரவத்தினை எப்படி அறிந்துகொள்வது?

உபத்திரவத்தோடு தொடர்புபடுத்திக் காணும்போது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் எப்பொழுது சம்பவிக்கப்போகிறது?

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை என்றால் என்ன?

ஆயிர வருட அரசாட்சி என்றால் என்ன? அதை நாம் அப்படியே எழுத்தியல்பான நிலையில் புரிந்துக்கொள்ள வேண்டுமா?


முகப்பு பக்கம்
கடைசிகாலங்களைக் குறித்த கேள்விகள்