கடைசிகாலங்களைக் குறித்த கேள்விகள்


கடைசிக்காலங்களின் தீர்க்கதரிசனத்தின்படி என்ன நடக்கப்போகின்றது?

கடைசிக்காலங்களின் அடையாளங்கள் எவை?

சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்றால் என்ன?

உபத்திரவம், வாதை என்றால் என்ன? கடைசி ஏழு வருட கால உபத்திரவத்தினை எப்படி அறிந்துகொள்வது?

சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் உபத்திரவக்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டால் எப்போது நடக்கும்?

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை என்றால் என்ன?

ஆயிர வருட அரசாட்சி என்றால் என்ன? அதை நாம் அப்படியே புரிந்துக்கொள்ள வேண்டுமா?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
கடைசிகாலங்களைக் குறித்த கேள்விகள்