கடைசிகாலங்களைக் குறித்த கேள்விகள்


கடைசிக்காலங்களின் தீர்க்கதரிசனத்தின்படி என்ன சம்பவிக்கப்போகின்றது?

கடைசிக்காலங்களுக்கான அடையாளங்கள் யாவை?

சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்றால் என்ன?

உபத்திரவம் என்றால் என்ன? கடைசி ஏழு வருட கால உபத்திரவத்தினை எப்படி அறிந்துகொள்வது?

உபத்திரவத்தோடு தொடர்புபடுத்திக் காணும்போது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் எப்பொழுது சம்பவிக்கப்போகிறது?

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை என்றால் என்ன?

ஆயிர வருட அரசாட்சி என்றால் என்ன? அதை நாம் அப்படியே எழுத்தியல்பான நிலையில் புரிந்துக்கொள்ள வேண்டுமா?

சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் மற்றும் இரண்டாம் வருகைக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

கர்த்தருடைய நாள் என்றால் என்ன?

திருவெளிப்பாடு என்றால் என்ன?

நான்கு குதிரை வீரர்களின் திருவெளிப்பாடு என்ன?

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஏழு முத்திரைகளும் ஏழு எக்காளங்களும் யாவை?

யார் எதிர்க்கிறிஸ்து?

மிருகத்தின் முத்திரை (666) என்றால் என்ன?

பாழாக்கும் அருவருப்பு என்றால் என்ன?

144,000 பேர் யார்?

அர்மகெதோன் யுத்தம் என்றால் என்ன?

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் புத்தகத்தை நான் எப்படி புரிந்துகொள்ள முடியும்?

கிறிஸ்துவினுடைய வருகையின் வெளிச்சத்தில் நாம் எவ்வாறு வாழவேண்டும்?


முகப்பு பக்கம்
கடைசிகாலங்களைக் குறித்த கேள்விகள்