ஆயிர வருட அரசாட்சி என்றால் என்ன? அதை நாம் அப்படியே புரிந்துக்கொள்ள வேண்டுமா?


கேள்வி: ஆயிர வருட அரசாட்சி என்றால் என்ன? அதை நாம் அப்படியே புரிந்துக்கொள்ள வேண்டுமா?

பதில்:
ஆயிரம் வருட அரசாட்சி என்பது இயேசு கிறிஸ்து 1000 –வருடம் அரசாளுவதற்குக் கொடுக்கப்பட்ட பெயர். சிலர் 1000 வருடங்களை அப்படியே எண்ணை வைத்து விளக்குகிறார்கள். சிலர் 1000 வருடங்களை ‘ஒரு நெடுங்காலம்’ இயேசுகிறிஸ்து பூமியை ஆளுவார் என்பதற்கு நிழலாட்டமாய் கூறப்பட்டது என்று புரிந்துக் கொள்கிறார்கள். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:2-7 வசனங்கள் வரை 6 முறை ஆயிரவருட அரசாட்சியைக் குறிப்பாக 1000 வருஷங்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. தேவன் ‘ஒரு நெடுங்காலம்’ என்று கூற விரும்பியிருந்தால் அதைத் தெளிவாகவும், தொடர்ந்து காலத்தை குறிப்பிடாமலேயே இருந்திருக்கலாம்.

கிறிஸ்து பூமிக்கு திரும்பம்போது அவர் எருசலேமின் ராஜாவான தாவீதின் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பார் என்று வேதாகமம் கூறுகின்றது. (லூக்கா 1:32-33). நிபந்தனையற்ற உடன்படிக்கைகள் சரீரப்பிகாரமாக, நிஜமாகவே கிறிஸ்து ராஜ்ஜியத்தை ஸ்தாபிக்க வரவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. ஆபிரகாமுடனான உடன்படிக்கை இஸ்ரேலுக்கு தேசத்தை ஆட்சி செய்பவரையும் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் வாக்களித்தது. (ஆதியாகமம் 12:1-3). பாலஸ்தீனத்தின் உடன் படிக்கையானது இஸ்ரேலை தங்களுடைய தேசத்தை மீட்டு அதில் குடியேற பண்ண வைக்கவும் வாக்களித்தது. (உபாகமம் 30:1-10). தாவீதின் உடன்படிக்கை இஸ்ரேலின் மன்னிப்பையும் அதன் மூலம் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதையம் வாக்களிக்கிறது (எரேமியா 31:31-34).

இரண்டாம் வருகையின்போது, இந்த உடன்படிக்கைகளெல்லாம் தேசங்களிலிருந்து இஸ்ரவேலைக் கூட்டிச் சேர்க்கும்போது நிறைவேறும், (மத்தேயு 24:31), மாற்றப்படும் (சகரியா மேசியாவான இயேசுகிறிஸ்துவின் ஆட்சிக்கு கீழ் தேசத்தில் மீட்கப்படுவார்கள். வேதாகமம் ஆயிரவருட ஆரசாட்சியில் சரீரப்பிரகாரமாகவும் ஆவிக்குரியப் பிகாரமாகவும் பூரணமாக சூழ்நிலையாக இருக்கும் என்று கூறுகின்றது.

அந்த காலத்தில் சமாதானம் (மீகா4:2-4, ஏசாயா 32:17-18)சந்தோஷம் (ஏசாயா 61:7,10) ஆறுதல் (ஏசாயா 40:12), மற்றும் குறைவும் நோயும் இராது (ஆமோஸ் 9:13-15, யோவேல் 2:28-29). விசுவாசிகள் மாத்திரமே ஆயிர வருட அரசாட்சியில் நுழைவார்கள். அந்த முழுமையான நீதி (மத்தேயு 25:37,சங்கீதம் 24:3-4), கீழ்படிதல் (ஏரேமியா 31:33), பரிசுத்தம் (ஏசாயா 35:8), சத்தியம் (ஏசாயா 65:16), மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு இருக்கும். ( யோவேல் 2:28-29). கிறிஸ்து ராஜாவாக அரசாளுவார் (ஏசாயா 9:3-7,11:1-10), தாவீது பிரதிநிதியாக இருப்பார். (எரேமியா 33:15-21, ஆமோஸ் 9:11) பிரபுக்களும் நியாயந்தீர்க்கிறவர்களும் கூட ஆளுவார்கள். (ஏசாயா 32:1, மத்தேயு 19:28), எருசலேம் உலகத்தின் அரசியல் தலைநகரமாக இருக்கும் (சகரியா 8:3).

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:2-7 வசனங்கள் ஆயிர வருட அரசாட்சியின் தெளிவான காலத்தைக் கூறுகின்றது. இந்த வசனங்கள் மட்டுமல்லாமல் பூமியில் மேசியாவின் அரசாட்சியைக் குறித்து கூறுகிற எண்ணிலடங்கா வசனங்களும் உள்ளது. தேவனுடைய உடன்படிக்கைகள் மற்றும் வாக்குத்தத்தங்கள் ஆகியவற்றின் நிறைவேறுதல் நிஜமான, வரப்போகிற ராஜ்ஜியத்தைச் சார்ந்தே இருக்கின்றது. ஆயிரவருட அரசாட்சியினுடைய காலம் 100 வருஷங்கள் இல்லை என்பதற்கு ஒரு ஆழமான சான்றும் இல்லை.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
ஆயிர வருட அரசாட்சி என்றால் என்ன? அதை நாம் அப்படியே புரிந்துக்கொள்ள வேண்டுமா?