உபத்திரவம், வாதை என்றால் என்ன? கடைசி ஏழு வருட கால உபத்திரவத்தினை எப்படி அறிந்துகொள்வது?


கேள்வி: உபத்திரவம், வாதை என்றால் என்ன? கடைசி ஏழு வருட கால உபத்திரவத்தினை எப்படி அறிந்துகொள்வது?

பதில்:
ஆண்டவரை மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ளாத பரிசுத்த ஜனமாகிய இஸ்ரவேல் மக்களின் உபத்திரவத்தின் காலம் ஏழு வருடங்களாகும். பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து மீட்டெடுத்து காத்து வழிநடத்தி வருகிறதற்காகவும், அவருக்காக ஊழியம் செய்யத்தக்க விதமாக சரீரமாகிய ஆலயம் உருவாக்கப்படுகிறது. ஆலயமானது பூமியிலிருந்து மகிழ்ச்சியோடே எடுத்துக்கொள்ளப்படும் (1தெச:4:13-18, 1 கொரி:15:51-53). ஆலயமானது கோபாக்கினைக்கென்று இல்லாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது. (1தெச:5:9). “உபத்திரவம்” வேறு பெயர்களிலும் விளக்கப்படுகிறது. கர்த்தரின் நாள்(ஏசா:12, 13:6-9: யோவே:1:15, 2:1-31, 3:14, கொலே 5:2), வாதை (அ) உபத்திரவம் (உபா:4:30, செப் 1:1). மிகுந்த உபத்திரவம் என்பது உலகத்தில் சம்பவியாத உபத்திரவ காலம் (மத்:24:21) ஆபத்து காலம், (அ) வாதையின் நாள் (தானி 12:1, செப்1:15). யாக்கோபின் ஆபத்துக்காலம் (எரே:30:7).

தானியேல் புத்தகம் 9:24-27 மூலமாக உபத்திரவத்தின் அவசியத்தையம் அதன் காலத்தையும் உணர்த்துகிறது. இந்த பகுதி எழுபது வாரங்களைக் குறிக்கிறது. “உன் ஜனம்” என அறிக்கை செய்கிறது. யூதரும், இஸ்ரவேலரைப்பற்றியும் தானியேல் கூறுகிறார். “கர்த்தர் அந்த மீறுதலின் காலத்தை கட்டiயிடுகிறார். அதாவது மீறுதலை தவிர்க்கிறதற்கும், பாவங்களைத் தொலைக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதற்கும், நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும், தரிசனத்தையும் தீர்க்கதரிசனத்தையும் மத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும், உன் ஜனத்தின் மேலும், உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் எழுபது வாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கபட்டிருக்கிறது” என்பதை சொல்கிறது. இதில் “ஏழு எழுபது” முழுமையடையும் என ஆண்டவர் தெரிவிக்கிறார். இது ஏழு “எழுபது’ வருடம் அதாவது 490 வருடங்கள் ஆகும். (சில மொழிபெயர்ப்பாலர்கள் இதனை “வாரங்களாக” குறிக்கிறார்கள்). இதை அடுத்தபகுதிகள் உறுதி செய்கின்றன. 25 மற்றும் 26-வது வசனங்களில் தானியேல் சொல்வது “மேசியா வருமட்டும் “ஏழுவாரம்” அறுபத்திரண்டு வாரமும்” (மொத்தம் 69 வாரம்), எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்துக்கட்டுகிறதற்கான கட்டளைப்பெறப்படுவது முதல் என்று சொல்கிறது. மேலும் அடுத்தாக பார்த்தால் “69 – ஏழு வருடங்கள்” (அதாவது 483 வருடங்கள்) எருசலேமைத்திருப்பி கட்டுவதற்கு மேசியா வரமட்டும். மேசியாவால் சங்கரிக்கப்பட்டு எருசலேம் திரும்ப எடுப்பித்துக்கட்ட கட்டளை பெறப்பட்ட நாள்முதல் 483 ஆண்டுகள் கடக்க வேண்டுமென வேத வல்லநர்கள் உறுதிசெய்கிறார்கள். பேரும்பான்மையான கிறிஸ்தவ ஆய்வாளர்கள், தானியேல் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டது போல் “ஏழு எழுபது” ஆண்டுகள் ஏற்படும் என காண்பிக்கிறார்கள்.

தானியேல் 9:24 “ மீறுதலை தவிக்கிறதற்கும் , பாவத்தை தொலைக்கிறதற்கும் அகிகரமத்தை நிவர்த்தி செய்கிறதற்கும் நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும், தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையம் முத்தரிக்கிறதற்கும் மகாபரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும் உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலம் எழுபது வாரங்கள் செல்லம்படி குறிக்கப்ட்டிருக்கிறது. எருசலேமை எடுப்பித்தக்கட்ட கட்டளை பெற்ற நாள்முதல் மேசியா வருமட்டும் 483 வருடங்களான “ஏழு எழுபது” வருடங்கள் ஆகமாம். கடைசி ஏழு வருடங்கள் இடுக்கமான காலம் - இஸ்ரவேலின் பாவத்திற்கு நீதி சரிகட்டுதலின் காலம்.

ஏழு வருடம் வாதைகளின் காலத்தை தானியேல் 9:27 சில மேற்கோள்களைக் காட்டி விளக்குகிறது. “அவர் ஒரு வாரமளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கையை உறுதிபடுத்தி அந்த வாரம் பாதி சென்றபொது பலியையும் காணிக்கைகளையும் ஒழியப்பண்ணினார். அருவருப்பான செட்டைகளோடே பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான். நிர்யிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் பாழாக்குகிறவன்மேல் தீருமட்டும் சொரியும் என்றான்” இந்த வார்த்தைகள் அந்த மனிதனைக் குறித்;து “பாழாக்குகிற அருவருப்பானவன்” என்று தேவன் அழைக்கிறார். (மத்:24:15) மற்றும் வெளி:13-ல் “மிருகம்” என கூறப்படுகிறது. தானி:9:27-ல் சொல்லப்படுவதாவது “அந்த மிருகம் ஏழு வருடத்திற்கு உடன்படிக்கையை உறுதிபடுத்தி, அந்த வாரம் பாதி சென்றபோது(3½ - உபத்திரவ காலம்) உடன்படிக்கையை முறித்து பலியை ஒழியப்பண்ணுவார் என்பது. வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷனம் 13-ம் அதிகாரம் முழுக்க உபத்திரவத்தின் காலமான “மிருகத்” தைப்பற்றி விளக்குகிறது. “ அந்த மிருகம் தனக்கு ஒரு உருவத்தை உண்டாக்கி, தன்னை வணங்கு”ம்படி பூமியில் உள்ள மக்களுக்கு சொல்லிற்று. வெளி:13:5-ல் 42 மாதங்கள் யுத்தம் பண்ண அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. அதாவது 3½ ஆண்டு காலம். மேலும் தானி:9:27-ல் சொல்லப்பட்டதுபோல “அந்தவாரம் பாதியில்” மற்றும் வெளி:13:5-ல் “ மிருகம் இப்படி செய்ய 42 மாதங்கள் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்ட” தாக சொல்கிறது. பார்த்தால் எளிமையாக புரிய வைக்கிறது. மொத்தமான கால அளவு 84 மாதங்கள் (அ) ஏழு வருடங்கள், தானி:7:25யும் பார்த்தால் “ஒருகாலம், காலங்கள், அரைக்காலம்” (காலம் - 1வருடம், காலங்கள் - 2வருடம், அரைக்காலம் - அரைவருடம் மொத்தம் - 3½ ஆண்டுகள்) “ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட காலம்” என்று குறிப்பி;டப்படுகிறது. குடைசி ஏழு வருடங்களின் பாதி காலம் மிருகம் ஆட்சி செய்யும் காலம்”

மேலும் உபத்திரவத்தின் காலமாக வெளி:11:23-ல் 1260 நாட்களும், 42 மாதங்களும், தானி:12:11-12-ல் 1290 நாட்கள் மற்றும் 1335 நாட்களுமாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. உபத்திரவத்தின் முடிவு காலமாக தானி:12-அதிகாரத்திலும், மற்றும் மத்தே:25:31-46-லும்; உபத்திரவத்தின் காலம் முடிந்து கிறிஸ்துவுடனே கூட ஆயிரம் வருடம் அரசாண்டார்கள் (வெளி:20:4-6) என தெரிவிக்கிறது.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
உபத்திரவம், வாதை என்றால் என்ன? கடைசி ஏழு வருட கால உபத்திரவத்தினை எப்படி அறிந்துகொள்வது?