இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை என்றால் என்ன?


கேள்வி: இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை என்றால் என்ன?

பதில்:
தீர்க்கதரிசனங்களினபடியும், அருளப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களின்படியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையின்போது சகலமும் ஆண்டவரின் ஆளுமையின் கீழ் வரும் என விசுவாசிகளால் நம்பப்படுகிறது. கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருகை, எளிமையின் ரூபமாக, குழந்தையின் வடிவில், வாக்குதத்தம் நிறைவேற மானுட ரூபமானார். தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளின்படி அவருடைய பிறப்பு, வாழ்க்கை, ஊழியம், இறப்பு மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் என, தான் வந்த நோக்கத்தினை நிறைவேற்றி முடித்தார். மேசியாவாக வந்த இயேசு விட்டுப்போன சில பணிகளை முடிக்க, பரிபூரணமாக்க அவரது இரண்டாம் வருகை அமையப்போகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருகை தாழ்மையின் ரூபமாக, அடிமையின் கோலமெடுத்து தன்னை வருத்திக்கொண்டார். ஆனால் தனது இரண்டாம் வருகையில் பரலோக சேனைகளுடன் ராஜாதி ராஜாவாக வரப்போகிறார்.

பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களில் இவ்விரு வருகையைப்பற்றியும் தெளிவாக அறிவிக்கப்படவில்லை. யூத ஆய்வாளர்கள் இருவேறு நபராக கருதுகிறார்கள். மேசியா என்பது ஒருவரே. இரண்டு பகுதிகளாக பரிபூரணமாக்குபவர் என்பதை புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. ஆண்டவர் தன் முதலாம் வருகையின்போது தாழ்மையின் ருபமாக அடிமையின் கோலமெடுத்து (ஏசா:53), தனது நோக்கத்தினை நிறைவேற்றினார். இஸ்ரவேலின் மீட்பராக, ராஜாதி ராஜாவாக, தனது மகிமையை வெளிப்படுத்ததக்கதாக இரண்டாம் வருகை அமையப்போகிறது. சகரியா 12:10 மற்றும் வெளி:1:7-ல் சொல்லப்பட்டுள்ளபடி அவரின் முதலாம் வருகையின்போது அவரை மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், இஸ்ரவேலரும் மற்றும் உலகத்தார் அனைவரும் மனந்திரும்பி கர்த்ரை நோக்கித் திரும்பாவிட்டால் துக்கித்து புலம்புவார்கள்.

இயேசுவானவர் வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபோது, தூதர்கள் அப்போஸ்தலரை பார்த்து “கலிலேய மனுஷரே நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்கள் மத்தியிலிருந்து வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளிப்போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார்” என்றார்கள் (அப்:1:11). சகரியா 14:4-ல் அவரின் இரண்டாவது வருகை ஒலிவ மலைமேல் நிகழப்போவதாக வெளிப்படுத்துகிறது. மத்தேயு 24:30-ல் இரண்டாம் வருகை இப்படியாக முன்னுரைக்கப்பட்டுள்ளது. எப்படியெனில் “அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும். அப்பொழுது மனுஷ குமாரன்; வல்லமையோடும், மிகுந்த மகிமையோடும் வானத்தில் மேகங்கள் மேல் வருகிறதை பூமியிலுள்ள சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள்” என்பதாகவும், தீத்து 2:13-ல் “மகா தேவனும் நமது இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய “மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலை” எதிர்பத்திருக்க வேண்டும் என்பதா கூறப்பட்டுள்ளது.

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையினைப் பற்றி வெளிப்படுத்துதலின் புத்தகத்தில் 19-ம் அதிகாரத்தில் விரிவாகக் கூறப்படுகிறது. “பரலோகம் திறந்திரக்கக் கண்டேன். இதோ ஒரு வெள்ளைக் குதிரை காணப்பட்டது. அதின்மேல் ஏறியிருந்தவர் உண்மையும் சத்தியமுமுள்ளவரென்னப்பட்டவர்; அவர் அநீதியால் நியாயந்தீர்த்து யுத்தம்பண்ணுகிறார். அவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜூவாலையைப் போலிருந்தன. அவருடைய சிரசின்மேல் அநேக கிரீடங்கள் இருந்தன. அவருக்கேயன்றி வேறொருவருக்குத் தெரியாத ஒரு நாமம் எழுதியிருந்தது. இரத்தத்தில் தோய்க்கப்பட்ட வஸ்திரந்தரித்திரந்தார். அவருடைய நாமம் “தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே. பரலோகத்திலுள்ள சேனைகள் வெண்மைனயும் சுத்தமான மெல்லிய வஸ்திரந்தரித்திருந்தவர்களாய் வெள்ளைக்குதிரைகளின் மேல் ஏறி, அவருக்கு பின்சென்றார்கள். புறஜாதிகளை வெட்டும்படிக்கு அவருடைய வாயிலிருந்து கூர்மையான பட்டயம் புறப்படுகிறது. இருப்புக்கோலால் அவர்களை அரசாளுவார். அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய உக்கிரக்கோபமாகிய மதுவுள்ள ஆலையை மிதிக்கிறார். “ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா”- என்னும் நாமம் அவருடைய வஸ்திரத்தின் மேலுள்ளது.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை என்றால் என்ன?