பரிசுத்த ஆவியானவரைக் குறித்த கேள்விகள்


பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பவர் யார்?

எப்பொழுது / எப்படி நாம் பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றுக்கொள்கிறோம்?

பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன?

பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான தேவதூஷணம் என்றால் என்ன?

நான் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுவது எப்படி?

என்னுடைய ஆவிக்குரிய வரம் என்னவென்பதை நான் எப்படி அறிந்துகொள்வது?

பரிசுத்த ஆவியின் அற்புதங்கள் செய்கின்ற வரங்கள் இன்றும் இருக்கிறதா?

அந்நிய பாஷையில் பேசும் வரம் என்பது என்ன?

அந்நியபாஷைகளில் ஜெபித்தல் என்றால் என்ன? அந்நியபாஷைகளில் ஜெபித்தல் என்பது ஒரு விசுவாசிக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலுள்ள ஜெப மொழியா?

அந்நியபாஷைகளில் பேசுதல் பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பெற்றுக்கொண்டதற்கு ஆதாரமா?

ஆவிக்குரிய வரங்களை தேவன் எப்படி பகிர்ந்தளிகிறார்? நான் கேட்கும் ஆவிக்குரிய வரத்தை தேவன் எனக்குக் கொடுப்பாரா?

திறமை மற்றும் ஆவிக்குரிய வரத்திற்குள்ள வித்தியாசம் என்ன?

ஒரு விசுவாசி பரிசுத்த ஆவியானவரை உணர முடியுமா?

இன்று நம் வாழ்வில் பரிசுத்த ஆவியானவரின் பங்கு என்ன?

பரிசுத்த ஆவியின் கனி என்றால் என்ன?

ஆவியில் நடத்தல் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

ஃபிலியோக் விதிமுறை என்றால் என்ன?

பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்ப்டுத்துதல் / அவித்துப்போடுதல் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு விசுவாசிவை விட்டு விலகிச் சென்றுவிடுவாரா?

ஆவியில் கொல்லப்படுதல் வேதாகமத்தின்படியானதா?


முகப்பு பக்கம்
பரிசுத்த ஆவியானவரைக் குறித்த கேள்விகள்