பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்த கேள்விகள்


பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பவர் யார்?

எப்போது எப்படி நாம் பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றுக் கொள்கிறோம்?

பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன?

பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான தேவதூஷணம் என்றால் என்ன?

நான் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுவது எப்படி?

என்னுடைய ஆவிக்குரிய வரம் எது என்று எப்படி அறிந்துக் கொள்வது?

பரிசுத்த ஆவியின் அற்புதங்கள் செய்கின்ற வரங்கள் இப்போதுள்ள நாட்களிலும் உள்ளதா?

அந்நிய பாஷையில் பேசும் வரம் என்பது என்ன?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்த கேள்விகள்