பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான தேவதூஷணம் என்றால் என்ன?


கேள்வி: பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான தேவதூஷணம் என்றால் என்ன?

பதில்:
பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான தேவதூஷணம் என்பது மாற்கு 3:22-30 மற்றும் மத்தேயு 12:22-32 - ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தேவதூஷணம் என்பதை ‘‘செருக்குடன் எதிர்த்தல்’’ என்றும் கூறலாம். இந்த வார்த்தையை கடவுளை சபிப்பது மற்றும் கடவுளுடைய காரியங்களை மனதார கீழ்த்தரமாக பேசுதல் போன்ற பாவங்களைக் கூற பயன்படுத்தலாம். தேவனிடத்தில் தீமையானதை சுமத்துவது அல்லது நல்ல காரியங்களை அவருக்கு கொடாமலிருப்பதும் இந்த தேவதூஷணத்தில் தனித்துவம் உள்ளது. இதை ‘‘பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான தேவதூஷணம்’’ என்று மத்தேயு 12:31-32–ல் பரிசேயர்கள், இயேசு பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினால் அற்புதங்கள் செய்ததற்கு மறுக்க முடியாத சாட்சிகளை தங்களுடைய கண்களினால் கண்டபின்பும், கர்த்தர் ‘‘பெயல்சபூலினால்’’ கட்டப்பட்டிருக்கிறார் என்று துணிகரமாக சொன்னார்கள். (மத்தேயு 12:24) மாற்கு 3:30 –ல் இயேசு அவர்கள் என்ன செய்து ‘‘பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான தேவதூஷணம் செய்தார்கள் என்று கூறுகிறார்.

தேவதூஷணம் என்பது இயேசுகிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டவர் என்று சொல்லாமல் பிசாசுப் பிடித்தவர் என்று குற்றப்படுத்துவது. இதன் விளைவாக இந்த பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான தேவதூஷணம் சொல்லப்பட்ட இந்த சம்பவத்தை இன்று நாம் அப்படியே எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. இயேசுகிறிஸ்து இப்போது பூமியில் இல்லை. அவர் தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். இயேசுகிறிஸ்து ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்போது, அதை பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டானதாக எண்ணாமல் சாத்தானுடை யவல்லமை என்று சொல்லுவது முடியாத காரியம். ஒரு நிகழ்கால எடுத்துக்காட்டாக நாம் ஒரு இரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனின் வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டதை சாத்தானுடைய வல்லமை என்றும் அவனுக்குள்ளே வாசம்செய்கிற பரிசுத்த ஆவி இல்லை என்றும் சொல்கிறது.

இன்று பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான தேவதூஷணம் என்பது மன்னிக்கமுடியாத பாவம் தான், ஆனால் அது தொடர்ந்து அவிசுவாசத்திலேயே வாழ்வது தான். அவிவிசுவாசத்திலே மரிக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது. பரிசுத்த ஆவியானவர் தொடர்ந்து இயேசுகிறிஸ்துவை நம்பு என்று கொடுக்கும் உள்ளுணர்வுகளை மறுப்பதும் மன்னிக்க முடியாத தேவனுக்கு விரோதமான தூஷணமே!. யோவான் 3:16-ல் என்ன கூறப்பட்டள்ளது என்று நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ”தேவன், தம்முடை ஒரே பேரான குமாரனை விசுவசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையம்படிக்கு அவரைத் தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்”. அதே அதிகாரத்தில்தான் இந்த வசனமும் உள்ளது. குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை உடையவனாயிருக்கிறான், ‘‘குமாரனை விசுவசியாதவனோ ஜீவனைக் காண்பதில்லை, தேவனுடைய கோபம் அவன்மேல் நிலைநிற்கும் என்றான்” ஒருவன் குமாரனை விசுவசிக்கிறவன் என்ற கூட்டத்தில் இல்லையென்றால் அவனுக்கு மன்னிப்பு கிடையாது. ‘‘குமாரனை விசுவசியாதவனுக்கும் மன்னிப்பு கிடையாது.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான தேவதூஷணம் என்றால் என்ன?