பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன?


கேள்வி: பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன?

பதில்:
பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் என்பதை தேவனுடைய ஆவி விசுவாசிகள் இரட்சிக்கப்படும்போது அவர்களை கிறிஸ்துவோடும் கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலுள்ள மற்ற விசுவாசிகளோடும் ஒன்றாக இணைத்து வைப்பது என்று விளக்கலாம். பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தை யோவான்ஸ்நானகன் முன்னறிவித்தார் (மாற்கு1:8) இயேசுவும் தாம் பரமேறுவதற்கு முன்பாக முன்னறிவித்தார்”

“யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார், நீங்கள் சில நாட்களுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள்” (அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1:4) இந்த வாக்குத்தத்தம் பெந்தகோஸ்தே நாளிலே நிறைவேறியனது (அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2:1-4) முதல் முறையாக, ஜனங்களுக்குள் பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரந்தரமாக தங்கினார், சபையும் தொடங்கியது.

1 கொரிந்தியர் 12:12-13 இது தான் பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துக் கூறும் முக்கிய வேதவாக்கியங்கள் “நாம் யூதராயினும், கிரேக்கராயினும், அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும், எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரித்திற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகந்தீக்கப்பட்டோம்” (1 கொரிந்தியர் 12:13) கவனிக்க வேண்டியது ஞானஸ்நானம் பெற்றோம்;. எல்லா விசுவாசிகளும் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறார்கள் (இரட்சிப்பைப் பெற்றது போலவே) இது வெகு சிலருக்கு உண்டான விசேஷித்த அனுபவம் கிடையாது. ரோமர் 6:1-4 - இல் பரிசுத்த ஆவியை மட்டும் குறிக்கவில்லை, விசுவாசிகளின் ஸ்தானத்தை 1 கொரிந்தியரில் குறிப்பிடப்பட்டதுபோல குறிப்பிடுகிறது “ஆகையால் என்ன சொல்லுவோம்? கிருபை பெருகும்படிக்குப் பாவத்திலே நிலைநிற்கலாம் என்று சொல்லுவோமா? கூடாதே. பாவத்துக்கு மரித்த நாம் இனி அதிலே எப்படிப் பிழைப்போம்? கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற நாமனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா?

மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டதுபோல, நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு, அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனேக்கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்து இன்னும் உறுதியாக நாம் புரிந்துக் கொள்ள கீழ்வரும் உண்மைகள் நமக்கு உதவும்.

1. 1 கொரிந்தியர் 12:13 எல்லாரும் ஒரே ஆவியை பாணம் பண்ணியது போல (பரிசுத்த ஆவி நமக்குள் வாசம் செய்வது) நாம் எல்லாம் ஞானஸ்நானம் பெற்றோம் என்று கூறுகின்றது.

2. வேத வாக்கியங்களில் எங்கேயும் விசுவாசிகள் பரிசுத்த ஆவியினால், பரிசுத்த ஆவிக்குள் பரிசுத்த ஆவியோடு என்றும் குறிப்பிடப்படவில்லை. பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தை நாடுங்கள் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை, இது எல்லா விசுவாசிகளும் இந்த அனுபவத்தைப் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று காட்டுகின்றது.

3. எபேசியர் 4:5 பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்து கூறுகின்றது. இது இப்படியானால் பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் என்பது “ஒரே கர்த்தர்” “ஒரே விசுவாசம்” என்பது போல ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் உரியதுதான்.

முடிவுரையாக பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் இரண்டு காரியங்களைச்

1. பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தோடு நம்மை இணைக்கின்றது.

2. நாம் கிறிஸ்துவோடுக்கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டதை நமக்கு உணர்த்துகின்றது. அவருடைய சரீரத்தில் இருக்கிறோம் என்பதற்கு புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாவதற்கு அவரோடு எழுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் (ரோமர் 6:4) நம்முடைய ஆவிக்குரிய வரங்களை பயன்படுத்தி இந்த சரீரம் சரியாய் இயங்குவதற்கு உதவ வேண்டும். ( 1 கொரிந்தியர் 12:13) ஒரே ஆவியின் ஞானஸ்நானம் என்பது சபையின் ஐக்கியத்திற்கு ஒரு அடித்தளமாக இருக்கின்றது. (எபேசியர் 4:5) கிறிஸ்துவுடனேகூட அவருடைய மரணம், அடக்கம், உயிர்த்தெழுதலில் இணைந்திருக்கிற நாம் நமக்குள் வாசமாயிருக்கிற பாவத்திலிருந்து பிரிந்து அவருடைய புதிதான ஜீவனுடையவர்களாயிருக்கிறோம்( ரோமர் 6,1-10, கொலேசியர் 2:12)

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன?