பரிசுத்த வேதாகமத்தைக் குறித்த கேள்விகள்


வேதாகமம் மெய்யாகவே தேவனுடைய வார்த்தையா?

வேதாகமத்தில் பிழைகள், முரண்பாடுகள் மற்றும் வித்தியாசங்கள் உள்ளதா?

வேதாகமம் இந்த காலத்திற்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கிறதா?

வேதாகமத்தின் நியதி எப்படி எங்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது?

வேதாகமத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கான சரியான வழி என்ன?

வேதாகமம் தெய்வீக உந்துதலால் வந்தது என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

நாம் ஏன் வேதாகமத்தை படிக்க / ஆராய வேண்டும்?

வேதாகமத்தை வாசிப்பதற்கு எந்த இடத்திலிருந்து வாசிப்பது ஒரு நல்ல இடம்?

பழைய ஏற்பாடு vs புதிய ஏற்பாடு - வேறுபாடுகள் என்ன?

நாம் ஏன் பழைய ஏற்பாட்டை படிக்க வேண்டும்?

தேவன் நமக்கு ஏன் நான்கு சுவிசேஷங்களைக் கொடுத்தார்?

வேதாகமத்தின் நியதி என்றால் என்ன?

வேதாகமத்தில் அதிக புத்தகங்களைச் சேர்க்ககூடிய வகையில் இருந்ததா?

வேதாகமத்தில் இழந்த புத்தகங்கள் யாவை?

வேதாகமம் சிதைக்கப்பட்ட, மாற்றியமைக்கப்பட்ட, திருத்தப்பட்ட அல்லது புதுப்பிக்கப்பட்டதா?

வேதாகமம் பிழையில்லாதது என்பதை விசுவாசிப்பது ஏன் முக்கியமானதாக இருக்கிறது?

நான் இரட்சிக்கப்பட வேண்டுமென்றால் வேதாகமம் பிழையற்றது என்பதை நம்ப வேண்டுமா?

வேதாகமப் புத்தகங்களின் எழுத்தாளர்கள் யார்?

வேதாகமம் என்றால் என்ன?


முகப்பு பக்கம்
பரிசுத்த வேதாகமத்தைக் குறித்த கேள்விகள்