பரிசுத்த வேதாகமத்தைக் குறித்த கேள்விகள்


வேதாகமம் மெய்யாகவே தேவனுடைய வார்த்தையா?

வேதாகமத்தில் பிழைகள், முரண்பாடுகள் மற்றும் வித்தியாசங்கள் உள்ளதா?

வேதாகமம் இந்த காலத்திற்கும் பொருத்தமாக உள்ளதா?

வேதாகமத்தின் நியதி எப்படி எங்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது?

வேதாகமத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய சரியான வழி என்ன?

வேதாகமம் தெய்வீக உந்துதலால் வந்தது என்பதற்கு அர்த்தம் என்ன?

நாம் ஏன் வேதாகமத்தை படிக்க / ஆராய வேண்டும்?


முகப்பு பக்கம்
பரிசுத்த வேதாகமத்தைக் குறித்த கேள்விகள்