வேதாகமத்தில் இழந்த புத்தகங்கள் யாவை?


கேள்வி: வேதாகமத்தில் இழந்த புத்தகங்கள் யாவை?

பதில்:
வேதாகமத்திலிருந்து “எடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள்" அல்லது “இழந்துபோன புத்தகங்கள்” அல்லது “காணாமற்போன புத்தகங்கள்” என்று எதுவும் இல்லை. வேதாகமத்தில் தேவன் இருக்கவேண்டும் என்று விரும்பிய ஒவ்வொரு புத்தகமும் வேதாகமத்தில் உள்ளது. வேதாகமத்தில் இல்லாமற்போன புத்தகங்கள் காணாமல் போன புத்தகங்கள் என்று பல புனைவுகள் மற்றும் வதந்திகள் உள்ளன, ஆனால் அப்படிப்பட்ட புத்தகங்கள் உண்மையில் இல்லை, அப்படி வேதாகமம் எதையும் இழக்கவில்லை. மாறாக, அவைகள் சேர்க்கப்படாமல் நிராகரிக்கப்பட்டது. அதே சமயத்தில் வேதாகமத்தின் புத்தகங்கள் என எழுதப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான மத நூல்கள் உள்ளன. இந்த புத்தகங்களில் சில உண்மையில் நிகழ்ந்த விஷயங்களின் உண்மையான கணக்குகளைக் கொண்டிருக்கின்றன (உதாரணமாக, 1 மக்காபியர்கள்). மற்றவைகள் சில நல்ல ஆன்மீக போதனைகளைக் கொண்டுள்ளன (உதாரணமாக, சாலமோனின் ஞானம்). எனினும், இந்த புத்தகங்களை தேவனால் ஏவப்பட்டவைகள் இல்லை. மேற்கூறப்பட்ட அப்போகிரிப்பா போன்ற இந்த புத்தகங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் படித்திருந்தால், அவற்றைத் தவறான மத / வரலாற்று புத்தகங்களாக நாம் கருத வேண்டும், அவைகள் தேவனுடைய தூண்டுதலால் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் அல்ல (2 தீமோத்தேயு 3:16-17).

உதாரணமாக, தோமாவின் நற்செய்தி நூல், கி.பி. 3 ஆம் அல்லது 4 ஆம் நூற்றாண்டு காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு போலியான புத்தகம் ஆகும், இது அப்போஸ்தலனாகிய தோமா எழுதியதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால் இது தோமா எழுதியது இல்லை. ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் தோமா சுவிசேஷத்தை மதச்சார்பற்றதாக உலகளாவிய ரீதியில் முற்றிலும் நிராகரித்து மறுத்தனர். இயேசு சொன்னதாக மற்றும் செய்ததாக பொய்யான காரியங்களை அது கொண்டுள்ளது. அதிலுள்ள ஒன்றும் உண்மையல்ல. உதாரணமாக, தோமா சுவிசேஷம் இயேசு, "மனிதன் சாப்பிடுகிற சிங்கம் பாக்கியமுள்ளது, சிங்கம் மனிதனாக மாறும்" என்று கூறுகிறது (7-ம் வசனம்), மேலும் "ஆணாக மாறுகிற ஒவ்வொரு பெண்ணும் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிப்பாள்" என்று கூறுகிறது.

பர்னபாவின் சுவிசேஷம் வேதாகமத்தில் காண்கிற பர்னபாவால் எழுதப்பட்டதல்ல, மாறாக ஒரு ஏமாற்றுக்காரரால் எழுதப்பட்டது. பிலிப்புவின் சுவிசேஷம், பேதுருவின் வெளிப்பாடு போன்றவைகளையும் சொல்லலாம். இந்த புத்தகங்களையும், அவற்றிலுள்ள மற்றவர்களிடமும், போலித்தனமானவையாகும், அதாவது, "தவறான எழுத்தாளருக்கு" என்று பொருள்.

தேவன் ஒருவரே. வேதாகமத்தில் ஒரு சிருஷ்டிகர் இருக்கிறார். இது ஒரு புத்தகம். இது ஒரு கிருபையின் திட்டம், துவக்கத்தில் இருந்து எழுதப்பட்டது, மரணதண்டனை மூலம், முடிவான நிலையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. முன்குறித்தலிலிருந்து இருந்து மகிமைப்படுத்தப்படல், வேதாகமமானது தேவன் அவரது மகிமையின் புகழ்சிக்காக அவரது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களை மீட்டுகொள்கிற தேவனின் கதை. தேவனுடைய மீட்பின் நோக்கங்கள் மற்றும் திட்டவட்டமான பரிசுத்த வேதாகமம் போலவே, தொடர்ச்சியான கருப்பொருள்களும் தேவனின் தன்மை, பாவத்தின் தண்டனை, பாவம் மற்றும் கீழ்ப்படியாமை, ஆசிர்வாதத்திற்காக விசுவாசம் மற்றும் கீழ்ப்படிதல், இறைவன் மற்றும் இரட்சகர் மற்றும் பாவத்திற்கான அவரது தியாகம், வரவிருக்கும் இராஜ்யம், மகிமை. இந்த கருப்பொருள்கள் நமக்குத் தெரியும், இவைகளைப் புரிந்துகொள்வதே நம்மைக்குறித்த தேவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் நம் வாழ்வும் நித்திய நோக்கங்களும் அவற்றின் மீது தான் தங்கியிருக்கின்றன. ஆகையால், இந்த முக்கியமான தகவல்களில் சிலவற்றை "இழந்துவிட" எந்த விதத்திலும் தேவன் அனுமதிக்கிறார் என்பதை நம்மால் நினைத்துப் பார்க்க முடியாதது. வேதாகமம் முழுமையானது, அதைப் படித்து புரிந்துகொள்வதன் மூலம் “எந்த நற்கிரியையுஞ் செய்யத் தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படி" செய்கிறது (2 தீமோத்தேயு 3:16-17).

English


முகப்பு பக்கம்
வேதாகமத்தில் இழந்த புத்தகங்கள் யாவை?