Musia kresťania dodržiavať starozmluvný zákon?Otázka: Musia kresťania dodržiavať starozmluvný zákon?

Odpoveď:
Kľúčom k pochopeniu tejto otázky je vedieť, že starozmluvný zákon bol daný Izraelskému národu, nie kresťanom. Niektoré zákony mali ukázať Izraelcom ako poslúchať Boha ako sa Mu zapáčiť (napríklad Desatoro), niektoré z nich ich usmerňovali ako uctievať Boha (systém obetí), niektoré slúžili jednoducho na odlíšenie Izraela od ostatných národov (pravidlá o obliekaní a o jedle). Žiadne zo starozmluvných zákonov sa netýka nás dnes. Keď Ježiš zomrel na kríži, naplnil tak starozmluvný zákon (Rímskym 10:4; Galatským 3:23-25; Efezským 2:15).

Namiesto starozmluvného zákona sme pod zákonom Kristovým (Galatským 6:2) ktorý je “Miluj Pán svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Toto je prvé a najväčšie prikázanie. A druhé je podobné: Miluj svojho blížneho ako seba samého. Celý zákon a proroci sú v týchto dvoch prikázaniach” (Matúš 22:37-40). Ak robíme tieto dve veci, plníme všetko, čo od nás žiada Kristus, “Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké” (1 Jána 5:3). Technicky Desatoro nie je aplikovateľné na kresťanov. Avšak 9 z desiatich prikázaní sa opakuje v Novej Zmluve (okrem príkazu svätiť Šabbat). Jednoznačne ak milujeme Boha, nebudeme uctievať iných bohov alebo modly. Ak milujeme svojich blížnych, nebudeme ich vraždiť, klamať im, dopúšťať sa nevery voči nim, alebo brať to, čo patrí im. Takže nie sme pod žiadnym zo zákonov Starej zmluvy. Máme milovať Boha a svojho blížneho. Ak tieto dve veci dodržiavame verne, všetko ostatné zapadne na svoje miesto.Návrat na slovenskú domovskú stránkuMusia kresťania dodržiavať starozmluvný zákon?