Aké sú Božie vlastnosti? Aký je Boh?Otázka: Aké sú Božie vlastnosti? Aký je Boh?

Odpoveď:
Pri pokuse odpovedať na túto otázku je dobrou správou, že je toho naozaj mnoho, čo môžeme zistiť o Bohu! Tí, čo sa pustili do tohto vysvetlenia, urobia najlepšie, ak najprv dočítajú celú stranu dokonca; potom sa vrátia a postupne si preštudujú jednotlivé pasáže z Biblie na objasnenie. Biblické referencie sú veľmi podstatné, pretože bez autority Biblie by tento článok nestál za viac ako akýkoľvek iný ľudský názor; ktorý sám osebe býva často nesprávnym a skresleným pochopením Boha (Jób 42:7). Povedať, že pre každého jedného z nás je dôležité pokúsiť sa pochopiť aký Boh je, je len veľmi nedostatočný výrok! Neúspech v poznávaní Božích vlastností totiž môže zapríčiniť, že sa pastime do honby a uctievania falošných bohov, čo je v rozpore s Jeho vôľou (Exodus 20:3-5).

Spoznať môžeme jedine to, čo sa Boh sám rozhodol o sebe vyjaviť. Jednou z Božích vlastností alebo charakteristík je "svetlo", čo znamená, že on sám zjavuje informácie o sebe samom (Izaiáš 60:19, Jakub 1:17). Skutočnosť, že Boh sa nám dáva spoznávať neradno ignorovať, lebo by sa nám mohlo stať, že nevstúpime do Jeho odpočinku (Židom 4:1). Stvorenie, Biblia a Slovo, ktoré sa stalo telom (Ježiš Kristus) nám pomáhajú spoznávať, kto vlastne Boh je.

Začnime tým, že Boh je naším Stvoriteľom a my sme súčasťou Jeho stvorenia (Genesis 1:1 Žalm 24:1). Boh povedal, že stvoril človeka na svoj obraz. Človek stojí nad všetkým ostatným stvorením a má nad ním vládu (Genesis 1:26-28). Stvorenie bolo poškvrnené 'pádom' ale stále nesie pečať Jeho diela (Genesis 3:17-18; Rímskym 1:19-20). Keď pozorujeme nekonečnosť, zložitosť, krásu a poriadok stvorenia, môžeme zakúsiť aspoň čiastočne aký úžasný je Boh.

Zmienka aspoň o niektorých Božích menách nám môže pomôcť pri hľadaní Božích vlastností. Sú to nasledovné:

Elohim – Silný, Božský (Genesis 1:1)
Adonai – Pán v zmysle vzťahu Pána a služobníka (Exodus 4:10,13)
El Eljon – Najvyšší, Najmocnejší (Genesis 14:20)
El Roi – Mocný, ktorý všetko vidí (Genesis 16:13)
El Šaddai – Všemocný Boh (Genesis 17:1)
El Olam – Večný Boh (Izaiáš 40:28)
Jahweh - PÁN "Ja SOM", čo znamená večný sám zo seba existujúci Boh (Exodus 3:13,14).

Budeme teraz pokračovať skúmaním ďalších Božích vlastností; Boh je večný, čo znamená bez začiatku a bez konca svojej existencie. Je nesmrteľný, nekonečný (Deuteronómium 33:27; Žalm 90:2; 1 Timoteovi 1:17). Boh je nemenný, čo znamená, že nepodlieha žiadnym zmenám; t. j. Boh je absolútne spoľahlivý a dôveryhodný (Malachiáš 3:6; Numeri 23:19; Žalm 102:26,27). Boh je neporovnateľný, čo znamená, že nik nie je ako On v diele ani v bytí; Jemu niet rovného a On je dokonalý (2 Samuelova 7:22; Žalm 86:8; Izaiáš 40:25; Matúš 5:48). Boh je nepostihnuteľný, nepreskúmateľný, nie je možné Ho dokonale prebádať a pochopiť (Izaiáš 40:28; Žalm 145:3; Rímskym 11:33,34).

Boh je spravodlivý, čo znamená, že všetci sú pred Ním rovní, nikoho neuprednostňuje (Deuteronómium 32:4; Žalm 18:30). Boh je všemohúci, čo znamená, že má absolútnu moc; môže robiť všetko, čo sa rozhodne urobiť, Jeho činy budú vždy v súlade s ostatnými Jeho vlastnosťami (Zjavenie 19:6; Jeremiáš 32:17,27). Boh je všadeprítomný, čo znamená, že je prítomný všade a v každej chvíli. Toto však neznamená, že Boh je všetko (Žalm 139:7-13; Jeremiáš 23:23). Boh je vševedúci, čo znamená, že pozná minulosť, prítomnosť aj budúcnosť, vie dokonca, čo si myslíme v každej chvíli, a keďže všetko vie, Jeho spravodlivosť bude vždy dokonaná (Žalm 139:1-5; Príslovia 5:21).

Boh je jediný, čo znamená, že niet iného Boha, ale tiež to, že On je jediná bytosť, ktorá dokáže uspokojiť najhlbšie túžby a potreby nášho srdca a jedine On je hodný nášho uctievania a oddanosti (Deuteronómium 6:4). Boh je spravodlivý, čo znamená, že neodpustí nijaký zlý skutok; pre Jeho spravodlivosť a právo museli byť naše hriechy vložené na Ježišove plecia a Ježiš musel prejsť Božím súdom, aby naše hriechy boli odpustené (Exodus 9:27; Matúš 27:45-46; Rímskym 3:21-26).

Boh je zvrchovaný, čo znamená že je suverénny a celé Jeho stvorenie spolu či už vedome alebo nevedome nemôže zmariť Jeho zámery (Žalm 93:1; 95:3; Jeremiáš 23:20). Boh je duch, čo znamená, že je neviditeľný (Ján 1:18; 4:24). Boh je trojjediný, čo znamená, že je v troch osobách, rovnaký vo svojej podstate, moci aj sláve. Všimnite si, že v prvej citovanej pasáži z Písma, výraz 'meno' je v jednotnom čisle, hoci ide o tri odlišné osoby- “Otec, Syn, Svätý Duch” (Matúš 28:19; Marek 1:9-11). Boh je pravda, čo znamená, že je v dokonalom súlade so všetkým, čím je, a zostane takým neporušiteľným a niet v Ňom lži (Žalm 117:2; 1 Samuelova 15:29).

Boh je Svätý, čo znamená, že je oddelený od všetkej nemravnosti a Jeho hnev je namierený proti hriechu. Boh vidí všetko zlo a Jeho hnev je namierený proti zlu; Písmo zvyčajne uvádza oheň spolu s Jeho Svätosťou. Boh je opísaný ako všetko spaľujúci oheň (Izaiáš 6:3; Habakuk 1:13; Exodus 3:2,4,5; Židom 12:29). Boh je milostivý – toto zahŕňa Jeho dobrotu, láskavosť, milosrdenstvo a lásku – čo sú slová, ktoré aspoň čiastočne vystihujú jeho podstatu. Ak by nebolo Božej milosti, ostatné Božie vlastnosti by vylučovali akýkoľvek prístup človeka k Bohu. Našťastie to tak nie je, lebo On túži poznať každého z nás osobne (Exodus 34:6; Žalm 31:19; 1 Petra 1:3; Ján 3:16; Ján 17:3).

Toto bol len skromný pokus odpovedať na takú neobsiahnuteľnú otázku. Chceme vás naozaj povzbudiť, aby ste neprestávali hľadať Boha a snažiť sa o Ňom dozvedieť čo najviac (Jeremiáš 29:13).Návrat na slovenskú domovskú stránkuAké sú Božie vlastnosti? Aký je Boh?