settings icon
share icon
Otázka

Aké sú Božie vlastnosti? Aký je Boh?

Odpoveď


Je dobrá správa, že keď sa na túto otázku pokúšame odpovedať, o Bohu vieme zistiť veľmi veľa. Tí, ktorí sa do toho už pustili, urobia najlepšie, ak najprv dočítajú celú stranu dokonca, potom sa vrátia a postupne si na objasnenie preštudujú jednotlivé pasáže z Biblie. Biblické referencie sú veľmi podstatné, pretože bez autority Biblie by tento článok nestál za viac ako akýkoľvek iný ľudský názor, ktorý sám o sebe býva často nesprávnym a skresleným pochopením Boha (Jób 42:7). Ani zďaleka nestačí povedať, že pochopiť to, aký Boh je, je pre každého z nás dôležité. Ak to zanedbáme, môže to spôsobiť, že si začneme vytvárať falošných bohov, hnať sa za nimi a uctievať ich; a to je v rozpore s Jeho vôľou (Exodus 20:3-5).

Spoznať môžeme jedine to, čo sa Boh sám rozhodol o sebe vyjaviť. Jednou z Božích vlastností alebo charakteristík je „svetlo“, čo znamená, že on sám o sebe zjavuje informácie (Izaiáš 60:19, Jakub 1:17). Skutočnosť, že Boh sa nám dáva spoznať neradno ignorovať; mohlo by sa nám totiž stať, že nevstúpime do Jeho odpočinku (Židom 4:1). Stvorenie, Biblia a Slovo, ktoré sa stalo telom (Ježiš Kristus) nám pomáhajú spoznávať, kto vlastne Boh je.

Začnime tým, že Boh je naším Stvoriteľom a my sme súčasťou Jeho stvorenia (Genezis 1:1 Žalm 24:1). Boh povedal, že stvoril človeka na svoj obraz. Človek stojí nad všetkým ostatným stvorením a vládne nad ním (Genezis 1:26-28). Stvorenie bolo poškvrnené pádom, ale stále nesie pečať Jeho diela (Genezis 3:17-18; Rímskym 1:19-20). Ak pohliadneme na nekonečnosť, zložitosť, krásu a poriadok stvorenia, môžeme aspoň čiastočne zakúsiť to, aký je Boh úžasný.

Pri hľadaní Božích vlastností nám môže pomôcť aj zmienka o aspoň niektorých Božích menách:

Elohim – Silný, Božský (Genezis 1:1)
Adonai – Pán v zmysle vzťahu Pán – služobník (Exodus 4:10,13)
El Eljon – Najvyšší, Najmocnejší (Genezis 14:20)
El Roi – Mocný, ktorý všetko vidí (Genezis 16:13)
El Šaddai – Všemocný Boh (Genezis 17:1)
El Olam – Večný Boh (Izaiáš 40:28)
Jahweh – Hospodin, „Ja som“, čo znamená večný Boh nezávislý na inej príčine (Exodus 3:13,14).

Boh je večný, čo znamená že nemá začiatok a jeho existencia sa nikdy neskončí. Je nesmrteľný a nekonečný (Deuteronómium 33:27; Žalm 90:2; 1 Timotejovi 1:17). Boh je nemenný, čo znamená, že nepodlieha žiadnym zmenám; t. j. Boh je absolútne spoľahlivý a dôveryhodný (Malachiáš 3:6; Numeri 23:19; Žalm 102:26,27). Boh je neporovnateľný, čo znamená, že nik nie je ako On čo sa týka diela rúk, ale aj bytia samotného; Jemu niet rovného a On je dokonalý (2 Samuelova 7:22; Žalm 86:8; Izaiáš 40:25; Matúš 5:48). Boh je nepostihnuteľný, nepreskúmateľný, nie je možné Ho dokonale prebádať ani pochopiť (Izaiáš 40:28; Žalm 145:3; Rímskym 11:33,34).

Boh je spravodlivý, čo znamená, že všetci sú si pred Ním rovní, nikoho neuprednostňuje (Deuteronómium 32:4; Žalm 18:30). Boh je všemohúci, čo znamená, že má absolútnu moc; môže robiť všetko, čo sa rozhodne urobiť, Jeho činy budú vždy v súlade s ostatnými Jeho vlastnosťami (Zjavenie 19:6; Jeremiáš 32:17,27). Boh je všadeprítomný, čo znamená, že je prítomný všade a v každej chvíli. To však neznamená, že Boh je všetko (Žalm 139:7-13; Jeremiáš 23:23). Boh je vševedúci, čo znamená, že pozná minulosť, prítomnosť aj budúcnosť; vie dokonca, čo si myslíme v každej chvíli, a keďže všetko vie, Jeho spravodlivosť bude vždy udelená za rovnakých podmienok (Žalm 139:1-5; Príslovia 5:21).

Boh je len jeden, čo znamená, že niet iného Boha, ale tiež to, že On je jediná bytosť, ktorá dokáže uspokojiť najhlbšie túžby a potreby nášho srdca. Jedine On je teda hodný nášho uctievania a našej oddanosti (Deuteronómium 6:4). Boh je spravodlivý, čo znamená, že neodpustí nijaký zlý skutok; pre Jeho spravodlivosť a právo museli byť naše hriechy položené na Ježišove plecia a ten musel zakúsiť Boží súd, aby naše hriechy boli odpustené (Exodus 9:27; Matúš 27:45-46; Rímskym 3:21-26).

Boh je zvrchovaný, čo znamená, že je suverénny a celé Jeho stvorenie dokopy (či už vedome alebo nevedome) nemôže zmariť Jeho zámery (Žalm 93:1; 95:3; Jeremiáš 23:20). Boh je duch, čo znamená, že je neviditeľný (Ján 1:18; 4:24). Boh je trojjediný, čo znamená, že je v troch osobách, ktoré sú rovnaké vo svojej podstate a sú si rovné v moci aj sláve. Všimnite si, že v prvej citovanej pasáži z Písma je výraz „meno“ v jednotnom čísle, hoci ide o tri odlišné osoby – „Otec, Syn, Svätý Duch” (Matúš 28:19; Marek 1:9-11). Boh je pravda, čo znamená, že je v dokonalom súlade so všetkým, čím je. Je aj zostane neporušiteľný a niet v Ňom lži (Žalm 117:2; 1 Samuelova 15:29).

Boh je Svätý, čo znamená, že je oddelený od všetkej nemravnosti a Jeho hnev je namierený proti hriechu. O Bohu sa hovorí ako o ohni, ktorý všetko spaľuje (Izaiáš 6:3; Habakuk 1:13; Exodus 3:2,4,5; Židom 12:29). Boh je milostivý – to zahŕňa Jeho dobrotu, láskavosť, milosrdenstvo a lásku – čo sú slová, ktoré aspoň čiastočne vystihujú jeho podstatu. Ak by nebolo Božej milosti, ostatné Božie vlastnosti by vylučovali akýkoľvek prístup človeka k Bohu. Našťastie to ale tak nie je, lebo On túži každého z nás poznať osobne (Exodus 34:6; Žalm 31:19; 1 Petra 1:3; Ján 3:16; Ján 17:3).

Otázka Božieho charakteru je neobsiahnuteľná a tieto slová sú len skromným pokusom o odpoveď. Chceme vás teda naozaj povzbudiť, aby ste neprestávali hľadať Boha a snažiť sa o Ňom dozvedieť čo najviac (Jeremiáš 29:13).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú Božie vlastnosti? Aký je Boh?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries