Je Boh skutočný? Ako môžem naisto vedieť, že Boh existuje?Otázka: Je Boh skutočný? Ako môžem naisto vedieť, že Boh existuje?

Odpoveď:
Vieme, že Boh existuje, lebo sa nám zjavil tromi spôsobmi: v stvorení, vo svojom Slove, a vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi.

Najzákladnejším dôkazom Božej existencie je jednoducho to, čo stvoril. “Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, aby nemali výhovorky” (Rímskym 1:20). “Nebesia rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha” (Žalm 19:1).

Ak by som našiel hodinky uprostred poľa, nenapadlo by ma, že sa tu len tak zničoho nič “zjavili” alebo že existovali od nepamäti. Na základe ich dizajnu by ma napadlo, že majú svojho dizajnéra. A oveľa väčšiu precíznosť a dokonalejší dizajn existuje všade okolo nás. Naše meranie času sa nezakladá na hodinkách, ale na Božom diele—pravidelnej rotácii zeme (a rádioaktívnych vlastnostiach atómu cézia-133). Vo vesmíre existuje dokonalý system a to je jasným dôkazom o Veľkom Autorovi.

Ak by som našiel zakódovanú správu, šiel by som za odborníkom, ktorý by mi pomohol správu dešifrovať. Domnieval by som sa, že za správou je inteligentný odosielateľ, niekto, kto kód vytvoril. Aký zložitý je kód DNA, ktorý je uložený v každej bunke nášho tela? Či zložitosť a zmysel DNA nesvedční o Inteligentnom Autorovi kódu?

Nielenže Boh stvoril komplikovaný a presne nastavený fyzický svet, On tiež vložil zmysel pre večnosť do srdca každého človeka (Kazateľ 3:11). Človek má vnútorný zmysel, ktorý mu hovorí, že život siaha ďaleko za hranice toho, čo je viditeľné očami, že existuje ešte bytie oveľa vyššie ako je len tento pozemský kolobeh. Náš zmysel pre večnosť sa prejavuje najmenej dvomi spôsobmi: tvorba zákonov a uctievanie.

Každá civilizácia v dejinách sa riadila určitými mravnými zásadami, ktoré sa navzájom nápadne podobali. Napríklad, ideal lásky je univerzálne uznávanou hodnotou, zatiaľ čo klamstvo je všeobecne odsudzované. Táto všeobecná morálka—toto globálne poňatie dobra a zla—poukazuje na Zvrchovanú Mravnú Bytosť, ktorá nám zmysel pre tieto hodnoty vnukla.

Rovnako aj ľudia po celom svete, odhliadnuc od kultúry, vždy pestovali určitý systém uctievania. Predmet uctievania môže byť rôzny, ale tušenie “vyššej moci” je nepopierateľnou súčasťou ľudskej podstaty. Naše sklony k uctievaniu sú v súlade so skutočnosťou, že Boh nás stvoril “na svoj obraz” (Genesis 1:27).

Boh sa nám tiež zjavil vo svojom Slove, v Biblii. V celom Písme je existencia Boha prezentovaná ako fakt, ktorý je sám osebe dôkazom (Genesis 1:1; Exodus 3:14). Keď Benjamin Franklin písal svoj životopis Autobiography, nemárnil čas snahou dokázať svoju vlastnú existenciu. Podobne ani Boh nestráca čas dokazovaním svojej existencie vo svojej knihe. Životodárna sila Biblie, jej integrita a predivné udalosti, ktoré sprevádzali jej vznik by mali byť dostatočnou zárukou, aby sme sa jej bližšie venovali.

Tretí spôsob, ktorým sa Boh zjavil, je skrze svojho Syna Ježiša Krista (Ján 14:6-11). “Na počiatku bolo Slovo: to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. . . . A to Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami” (Ján 1:1, 14). V Ježišovi Kristovi “prebýva všetka plnosť božskosti telesne” (Kolosenským 2:9).

Ježiš vo svojom predivnom živote dodržiaval dokonale celý starozmluvný zákon a plnil proroctvá o Mesiášovi (Matúš 5:17). Konal nespočetné skutky milosrdenstva a verejné zázraky, aby doložil svoje posolstvo mocou a dosvedčil svoje božstvo (Ján 21:24-25). Potom, tri dni po ukrižovaní, vstal z mŕtvych, čo je dosvedčené stovkami očitých svedkov (1 Korintským 15:6). Historický materiál je plný “dôkazov” o tom, kým Ježiš bol. Ako aj apoštol Pavol povedal: “Lebo sa toto nedialo niekde v kúte” (Skutky 26:26).

Uvedomujeme si, že vždy budú skeptici, ktorý majú vlastné predstavy o Bohu a podľa nich si interpretujú aj dôkazový materiál. A budú aj tí, ktorým nebude stačiť žiadne množstvo dôkazov, aby sa nechali presvedčiť (Žalm 14:1). Všetko je otázkou viery (Židom 11:6).Návrat na slovenskú domovskú stránkuJe Boh skutočný? Ako môžem naisto vedieť, že Boh existuje?