Je Ježiš Boh? Tvrdil niekedy Ježiš, že je Boh?Otázka: Je Ježiš Boh? Tvrdil niekedy Ježiš, že je Boh?

Odpoveď:
V Biblii nie je žiadny záznam o tom, žeby Ježiš niekedy doslova povedal: “Ja som Boh.” To neznamená ale, že nehlásal, že je Bohom. Napríklad Ježišove slová v Jánovi 10:30: “Ja a môj Otec sme jedno.” Na prvý pohľad sa nemusí zdať, že tento výrok obsahuje tvrdenie, že je Bohom. Ale všimnime si reakciu Židov na tento výrok: “Pre dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa ty, človek, robíš Bohom” (Ján 10:33). Židia pochopili Ježišov výrok ako vyhlásenie sa za Boha. V nasledujúcich veršoch Ježiš Židov nepresviedča napríklad tým, že by povedal: “Ja netvrdím, že som Boh.” To naznačuje, že Ježiš naozaj chcel povedať, že je Bohom výrokom: “Ja a môj Otec sme jedno” (Ján 10:30). Ján 8:58 je ďalším príkladom. Ježiš hovorí: Veru, veru, hovorím vám: Prv, ako bol Abrahám, ja som!” A znovu reakcia Židov je, že berú do rúk kamene a chcú ho kameňovať (Ján 8:59). Prečo by Židia chceli Ježiša ukameňovať, keby nepovedal niečo, o čom oni boli presvedčení, že je rúhanie, menovite, že o sebe tvrdil, že je Boh?

Ján 1:1 hovorí, že “to Slovo bol Boh.” Ján 1:14 hovorí, že “to Slovo sa stalo telom.” Toto jasne naznačuje, že Ježiš je vteleným Bohom. Skutky 20:28 hovoria: "...Dbajte teda o seba a o celé stádo,….aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou." Kto si vydobyl cirkev svojou krvou? Ježiš Kristus. Skutky 20:28 hovorí, že Boh si vydobyl svoju cirkev vlastnou krvou. A preto Ježiš je Boh!

Tomáš, učeník, vyhlasuje o Ježišovi: “Môj Pán a môj Boh” (Ján 20:28). Ježiš ho neopravuje. Títus 2:13 nás povzbudzuje, aby sme očakávali príchod nášho Boha a Spasiteľa – Ježiša Krista (viď tiež 2 Petra 1:1). V liste Židom 1:8, Otec vyhlasuje o Ježišovi: "Ale Synovi hovorí: "Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva."

V Zjavení anjel prikazuje apoštolovi Jánovi, aby uctieval jediného Boha (Zjavenie 19:10). Niekoľkokrát je Ježiš v Písme uctievaný (Matúš 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukáš 24:52; Ján 9:38). Nikdy nekarhá ľudí, že Ho uctievajú. Keby Ježiš nebol Bohom, povedal by ľuďom, aby Ho neuctievali, tak ako to povedal aj anjel v Zjavení. Je mnoho iných veršov a pasáží v Biblii, ktoré svedčia o Ježišovom božstve.

Najdôležitejším argumentum, že Ježiš musí byť Bohom je, že ak by nebol Boh, Jeho smrť by nepostačovala na splatenie dlhu za hriechy celého sveta (1 Jána 2:2). Jedine Boh mohol zaplatiť tento nekonečný dlh. Jedine Boh mohol vziať hriechy celého sveta (2 Korintským 5:21), zomrieť, a byť vzkriesený – a tak zvíťaziť nad hriechom a nad smrťou.Návrat na slovenskú domovskú stránkuJe Ježiš Boh? Tvrdil niekedy Ježiš, že je Boh?