Je Ježiš Boh? Tvrdil niekedy Ježiš, že je Boh?Otázka: Je Ježiš Boh? Tvrdil niekedy Ježiš, že je Boh?

Odpoveď:
V Biblii nie je žiadny záznam o tom, že by Ježiš niekedy doslova povedal: „Ja som Boh.” To však neznamená, že nehlásal, že je Bohom. Ak si napríklad vezmeme Ježišove slová v Jánovi 10:30: „Ja a môj Otec sme jedno,” na prvý pohľad sa nemusí zdať, že tento výrok obsahuje tvrdenie, že je Bohom. Všimnime si ale reakciu Židov na tento výrok: „Pre dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa ty, človek, robíš Bohom” (Ján 10:33). Židia pochopili Ježišov výrok ako vyhlásenie sa za Boha. V nasledujúcich veršoch Ježiš Židov nijako nepresviedča napríklad tým, že by povedal: “Ja netvrdím, že som Boh.” To teda naznačuje, že Ježiš chcel výrokom: “Ja a môj Otec sme jedno” (Ján 10:30) naozaj povedať, že je Bohom. Ján 8:58 je ďalším príkladom. Ježiš hovorí: „Veru, veru, hovorím vám: Prv, ako bol Abrahám, ja som!” A znovu, reakcia Židov je, že berú do rúk kamene a chcú ho kameňovať (Ján 8:59). Prečo by Židia chceli Ježiša ukameňovať, keby nepovedal niečo, o čom oni boli presvedčení, že je rúhanie, menovite, že o sebe tvrdil, že je Boh?

Ján 1:1 hovorí, že „to Slovo bol Boh.” Ján 1:14 hovorí, že „to Slovo sa stalo telom.” Toto jasne naznačuje, že Ježiš je vteleným Bohom. Skutky 20:28 hovoria: „...Dbajte teda o seba a o celé stádo,….aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou." Kto si vydobyl cirkev svojou krvou? Ježiš Kristus. Skutky 20:28 hovoria, že Boh si vydobyl svoju cirkev vlastnou krvou. A preto Ježiš je Boh!

Tomáš, učeník, vyhlasuje o Ježišovi: „Môj Pán a môj Boh” (Ján 20:28). Ježiš ho neopravuje. Títus 2:13 nás povzbudzuje, aby sme očakávali príchod nášho Boha a Spasiteľa – Ježiša Krista (viď tiež 2 Petra 1:1). V liste Židom 1:8 Otec vyhlasuje o Ježišovi: „Ale Synovi hovorí: „Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva.““

V Zjavení anjel prikazuje apoštolovi Jánovi, aby uctieval jediného Boha (Zjavenie 19:10). Niekoľkokrát je Ježiš v Písme uctievaný (Matúš 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukáš 24:52; Ján 9:38). Nikdy nekarhá ľudí za to, že Ho uctievajú. Keby Ježiš nebol Bohom, povedal by ľuďom, aby Ho neuctievali, tak ako to povedal aj anjel v Zjavení. Je mnoho iných veršov a pasáží v Biblii, ktoré svedčia o Ježišovom božstve.

Najdôležitejším argumentom, ktorý poukazuje na to, že Ježiš musí byť Bohom, je fakt, že ak by nebol Bohom, Jeho smrť by nepostačovala na splatenie dlhu za hriechy celého sveta (1 Jána 2:2). Jedine Boh mohol tento nekonečný dlh zaplatiť. Jedine Boh mohol na seba vziať hriechy celého sveta (2 Korintským 5:21), zomrieť a byť vzkriesený – a tak zvíťaziť nad hriechom a nad smrťou.

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuJe Ježiš Boh? Tvrdil niekedy Ježiš, že je Boh?