Ako môžem zdolať hriech v kresťanskom živote?Otázka: Ako môžem zdolať hriech v kresťanskom živote?

Odpoveď:
Biblia hovorí o nasledujúcich zdrojoch, ktoré sú nám k dispozícii, aby sme dokázali prekonať svoju hriešnosť:

(1) Svätý Duch – jedným z darov, ktoré nám (svojej cirkvi) Boh dal, aby sme víťazili v kresťanskom živote je Svätý Duch. Boh stavia oproti sebe skutky tela a ovocie Ducha v liste Galatským 5:16-25. V tejto pasáži sme vyzývaní, aby sme kráčali podľa Ducha. Všetci veriaci už majú dar Svätého Ducha, ale táto pasáž nám hovorí, že musíme kráčať v Duchu a zveriť mu riadenie. Toto znamená rozhodnúť sa počúvať hlas Svätého Ducha v našom živote namiesto nasledovania tela.

Rozdiel, ktorý môže Svätý Duch spôsobiť v živote veriaceho je ukázaný v Petrovom živote, ktorý predtým ako bol naplnený Svätým Duchom trikrát zaprel Ježiša, a potom ako dostal Ducha Svätého, bol odhodlaný nasledovať Krista až na smrť. Keď bol naplnený Svätým Duchom, hovoril otvorene a mocne k Židom na Svätodušné sviatky o Spasiteľovi.

Kráčať v Duchu možno tak, že nebudeme sa snažiť "uzavrieť pod vrchnák" hlas Ducha ("uhasiť Ducha" ako sa píše v 1 Tesalonickým 5:19) ale budeme sa usilovať byť naplnení Duchom (Efezským 5:18-21). Ako môžeme byť naplnení Svätým Duchom? Najprv je to vecou Božej vôle, tak ako to bolo v Starej zmluve. On si vyvolil jednotlivca a konkrétne príležitosti v Starej zmluve, kedy naplnil Duchom toho, ktorého si vybral, aby splnil úlohu, ktorú mu určil (Genesis 41:38; Exodus 31:3; Numeri 24:2; 1 Samuelova 10:10; atď.) Verím, že sú dôkazy v Efezským 5:18-21 a Kolosenským 3:16 o tom, že Boh sa rozhodol naplniť Duchom tých, ktorí sú naplnení Božím Slovom. Tieto dôkazy spočívajú v tom, že dôsledok tohto naplnenia sa prejavuje podobne u všetkých. Toto nás privádza k nášmu ďalšiemu zdroju.

(2) Božie Slovo, Biblia - 2 Timoteovi 3:16-17 hovorí, že Boh nám dal svoje Slovo, aby nás vystrojil pre všetky dobré skutky. Učí nás ako žiť a čomu veriť, zjavuje nám pravdu, keď sme si vybrali nesprávnu cestu, pomáha nám vrátiť sa späť na správnu cestu, a pomáha nám udržať sa na tejto ceste. Ako aj Židom 4:12 hovorí, toto Slovo je živé a mocné, aby prenikalo k našim srdciam a vykorenilo aj tie najhlbšie problémy, ktoré my ako ľudia nedokážeme zdolať. Žalmista hovorí o jeho život meniacej moci v Žalme 119:9,11,105 a iných veršoch. Józuovi bolo povedané, že kľúčom k jeho úspechu proti jeho nepriateľom (analógia nášho duchovného zápasu) je nezabúdať na tento zdroj, ale rozjímať o ňom dňom i nocou, aby dokázal podľa neho konať. On sa toho držal, aj keď z vojenského hľadiska to často nedávalo zmysel, a toto bolo kľúčom k víťazstvu v bitke o zasľúbenú zem.

Tento zdroj aj my často zanedbávame, nepripisujeme mu dostatočný význam. Splníme si povinnosť tým, že si Bibliu vezmeme do kostola alebo si prečítame denne jednu kapitolu, ale nedarí sa nám pamätať si prečítané, rozjímať o tom a hľadať aplikácie pre náš život, vyznávať hriechy, ktoré nám boli zjavené, oslavovať Boha za dary, ktoré sme od Neho dostali. Často dochádza k anorexii alebo bulímii čo sa týka Biblie. Buď čerpáme akurát toľko, aby sme prežili duchovne zo Slova, keď ideme do kostola (ale nikdy nie dosť, aby sme boli zdravými, činorodými kresťanmi) alebo si doprajeme moho a často, ale nikdy nerozjímame dostatočne nato, aby sme tie živiny absorbovali pre náš duchovný život.

Je dôležité si uvedomiť, že ak ste ešte nezačali študovať Božie Slovo pravidelne každý deň s plnohodnotným výsledkom, ak sa nesnažíte pamätať si časti, ktorými Svätý Duch pôsobí na vaše srdce, je načase začať s týmto návykom. Tiež odporúčam písať si denník (buď na počítači, alebo do zošita). Zvyknite si nato, že nezanecháte štúdium Slova, kým si nezapíšete niečo, čo ste z neho získali. Ja si často zapisujem modlitby, v ktorých prosím Boha, aby mi pomohol zmeniť sa v oblastiach, na ktoré mi poukázal pri čítaní Jeho slova. Biblia je nástrojom, ktorý Duch používa v našich životoch aj v životoch iných ľudí (Efezským 6:17), podstatná a hlavná zložka výzbroje, ktorú nám Boh dáva pre naše duchovné zápasy (Efezským 6:12-18)!

(3) Modlitba – Toto je ďalší podstatný zdroj, ktorý nám Boh dal. Opäť ide o zdroj, o ktorom kresťania radi mnoho rozprávajú, ale len veľmi slabo využívajú. Máme modlitebné chvíľky, stíšenia, atď., ale nevyužívame ich tak ako to vidíme u prvých kresťanov (Skutky 3:1; 4:31; 6:4;13:1-3, atď.). Pavol opakovane pripomína ako sa modlí za všetkých, komu slúži. Ani keď sme sami, nevyužívame tento obrovský zdroj, ktorý nám je k dispozícii. Ale Boh nám dal úžasné zasľúbenia ohľadom modlitby (Matúš 7:7-11; Lukáš 18:1-8; Ján 6:23-27; 1 Jána 5:14-15, atď.). A opäť sa k tomu Pavol vracia v pasáži o príprave na duchovný boj (Efezským 6:18)!

Aké dôležité to je? Keď sa znovu vrátime k Petrovi, ku Kristovým slovám slovám v Getsemane predtým ako Ho Peter zaprie, Ježiš sa modlí, Peter spí. Ježiš ho budí a hovorí: "Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia: lebo duch je pripravený ale telo je mdlé" (Matúš 26:41). My, ako aj Peter, chceme robiť to, čo je správne, ale nenachádzame silu. Potrebujeme Božie napomenutie, aby sme hľadali, klopali, prosili...a On nám dá silu, ktorú potrebujeme (Matúš 7:7f.). Ale musíme tento zdroj viac využívať, nielen o ňom hovoriť.

Netvrdím, že modlitba je kúzlo. Nie je. Boh je predivný. Modlitbou jednoducho uznávame svoju obmedzenosť a Božiu nevyčerpateľnú moc a obraciame sa na Neho s prosbou o silu, aby sme konali to, čo ON od nás chce (nie to, čo MY chceme) (1 Jána 5:14-15).

(4) Cirkev – Tento zdroj je tiež jedným z tých, ktoré máme sklon ignorovať. Keď Ježiš vyslal svojich učeníkov, vyslal ich po dvojiciach (Matúš 10:1). Keď čítame o misijných cestách v Skutkoch, nejdú po jednom, ale v skupinkách dvoch a viacerých. Ježiš povedal, že kde sa dvaja alebo traja zídu v Jeho mene, On je uprostred (Matúš 18:20). On nám káže, aby sme neopúšťali svoje zhromaždenia ako majú niektorí vo zvyku, ale aby sme ich využívali na vzájomné povzbudzovanie v láske a v dobrých skutkoch (Židom 10:24-25). On nám hovorí, aby sme vyznávali svoje poklesky jeden pred druhým (Jakuba 5:16). V múdroslovnej literature Starej zmluvy sa píše, že tak, ako železo sa brúsi železom, tak aj človek brúsi tvár svojho blížneho (Príslovia 27:17) "Trojitý prút možno len ťažko zlomiť." V počte je sila (Kazateľ 4:11-12).

Niektorí moji známi našli bratov alebo sestry v Kristovi, ktorí sa zdieľajú telefonicky alebo osobne ako sa im darí kráčať v ich kresťanskom živote, ako zápasia, atď. a podporujú sa navzájom modlitbami a spovedajú sa ako aplikujú Božie Slovo vo svojich vzťahoch, atď.

Niekedy sa zmena dostaví rýchlo. Niekedy, v iných oblastiach, prichádza pomalšie. Ale Boh zasľúbil, že keď budeme využívať zdroje, ktoré nám poskytol, On POŠLE zmenu do našich životov. Vytrvajte vo vedomí, že On je verný vo svojich zasľúbeniach!Návrat na slovenskú domovskú stránkuAko môžem zdolať hriech v kresťanskom živote?