settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem zdolať hriech v kresťanskom živote?

Odpoveď


Biblia hovorí o nasledujúcich zdrojoch, ktoré nám v našom boji s hriechom vedia pomôcť:

(1) Duch Svätý – ten je jedným z darov, ktoré nám (svojej cirkvi) Boh dal, aby sme mohli víťaziť v kresťanskom živote. Boh v liste Galatským 5:16-25 stavia do kontrastu skutky tela a ovocie Ducha. Táto pasáž nás vyzýva, aby sme kráčali podľa Ducha. Dar Ducha Svätého majú všetci veriaci, ale táto pasáž nám hovorí, že musíme v Duchu kráčať a zveriť mu riadenie. Znamená to rozhodnúť sa počúvať hlas Ducha Svätého namiesto toho, aby sme nasledovali telo.

Rozdiel, ktorý môže Duch Svätý spôsobiť v živote veriaceho, vidno v Petrovom živote. Predtým, než bol naplnený Duchom Svätým, trikrát zaprel Ježiša, ale keď ho neskôr Duch naplnil, bol odhodlaný nasledovať Krista až na smrť. Keď ho počas Letníc naplnil Duch Svätý, otvorene a mocne Židom hovoril o Spasiteľovi.

V Duchu kráčame, keď sa nesnažíme utlmiť hlas Ducha ("uhasiť Ducha" ako sa píše v 1 Tesalonickým 5:19) ale usilujeme sa byť Ním naplnení (Efezským 5:18-21). Ako môžeme byť naplnení Duchom Svätým? V prvom rade je to vecou Božej vôle, tak ako to bolo v Starej zmluve. On si vyvolil jednotlivca a konkrétne príležitosti, kedy ho naplnil Duchom, aby splnil úlohu, ktorú mu určil (Genezis 41:38; Exodus 31:3; Numeri 24:2; 1 Samuelova 10:10; atď.) Verím, že v Efezským 5:18-21 a Kolosenským 3:16 sa nachádzajú dôkazy o tom, že Boh sa rozhodol naplniť Duchom tých, ktorí sú naplnení Božím Slovom. Môžeme vidieť, že dôsledok tohto naplnenia sa u všetkých prejavuje podobne. To nás privádza k nášmu ďalšiemu zdroju.

(2) Božie Slovo, Biblia – 2 Timoteovi 3:16-17 hovorí, že Boh nám dal svoje Slovo, aby nás vyzbrojil pre všetky dobré skutky. Učí nás, ako žiť a čomu veriť; zjavuje nám pravdu keď si vyberieme nesprávnu cestu, pomáha nám vrátiť sa späť na tú správnu, a pomáha nám udržať sa na nej. Ako aj Židom 4:12 hovorí, toto Slovo je živé a mocné, aby prenikalo k našim srdciam a vykorenilo aj tie najhlbšie problémy, ktoré my ako ľudia nedokážeme zdolať sami. Žalmista v Žalme 119 hovorí o moci, ktorá mu zmenila život. Józuovi bolo povedané, že kľúčom k jeho úspechu nad nepriateľmi (analógia nášho duchovného zápasu) je nezabúdať na tento zdroj a rozjímať o ňom dňom i nocou, aby podľa neho dokázal konať. On sa toho držal, aj keď to často z vojenského hľadiska nedávalo zmysel, a to bolo kľúčom k víťazstvu v bitke o zasľúbenú zem.

Tento zdroj často zanedbávame aj my; nepripisujeme mu dostatočný význam. Splníme si povinnosť tým, že si Bibliu vezmeme do kostola alebo si denne prečítame jednu kapitolu, ale nedarí sa nám pamätať si to, čo sme prečítali, rozjímať o tom a hľadať, ako sa to dá v našom živote uplatniť. Nedarí sa nám vyznávať hriechy, ktoré nám boli zjavené a oslavovať Boha za dary, ktoré sme od Neho dostali. Čo sa týka Biblie, často dochádza k pomyselnej anorexii či bulímii. Buď zo Slova čerpáme akurát toľko, aby sme ako-tak duchovne prežili (ale nikdy nie dosť na to, aby sme boli zdravými, činorodými kresťanmi), alebo si doprajeme mnoho a často, ale nikdy nad tým nerozjímame dostatočne na to, aby sme duchovné živiny absorbovali.

Je dôležité uvedomiť si, že ak ste ešte nezačali Božie Slovo hĺbkovo a pravidelne študovať, a nesnažíte sa zapamätať si časti, ktorými Duch Svätý pôsobí na vaše srdce, je načase začať s týmto návykom. Takisto odporúčam písať si denník (buď na počítači, alebo do zošita). Zvyknite si na to, že štúdium Slova nie je kompletné, kým si nezapíšete niečo, čo ste z neho získali. Ja si často zapisujem modlitby, v ktorých prosím Boha, aby mi pomohol zmeniť sa v oblastiach, na ktoré pri čítaní poukázal. Biblia je nástrojom, ktorý Duch používa v našich životoch aj v životoch iných ľudí (Efezským 6:17); je podstatnou a hlavnou zložkou výzbroje, ktorú nám Boh do našich duchovných zápasov dáva (Efezským 6:12-18).

(3) Modlitba – ďalší podstatný zdroj, ktorý nám Boh dal. Opäť ide o zdroj, o ktorom kresťania radi rozprávajú mnoho, ale využívajú ho len veľmi chabo. Máme modlitebné chvíľky či stíšenia, ale nevyužívame ich tak, ako to vidíme u prvých kresťanov (Skutky 3:1; 4:31; 6:4;13:1-3, atď.) Pavol opakovane pripomína to, ako sa modlí za všetkých, ktorým slúži. Tento obrovský zdroj, ktorý je nám k dispozícii, nevyužívame ani keď sme sami. Boh nám však dal ohľadom modlitby úžasné zasľúbenia (Matúš 7:7-11; Lukáš 18:1-8; Ján 6:23-27; 1 Jána 5:14-15, atď.) Pavol sa k tomu opäť vracia v pasáži o príprave na duchovný boj (Efezským 6:18).

Aké dôležité to v skutočnosti je? Keď sa znovu vrátime k Petrovi a ku Kristovým slovám, ktoré vyslovil v Getsemanskej záhrade predtým, než Ho Peter zaprel. Ježiš sa modlí a Peter spí. Ježiš ho budí a hovorí: "Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia: lebo duch je pripravený, ale telo je mdlé" (Matúš 26:41). My, ako aj Peter, chceme robiť to, čo je správne, ale nenachádzame silu. Potrebujeme Božie napomenutie, aby sme hľadali, klopali, prosili...a On nám dá silu, ktorú potrebujeme (Matúš 7:7f.) Musíme však tento zdroj viac využívať, nielen o ňom hovoriť.

Netvrdím, že modlitba je kúzlo. Nie je. Boh je predivný. Modlitbou jednoducho uznávame svoju obmedzenosť a Božiu nevyčerpateľnú moc, a obraciame sa na Neho s prosbou o silu konať to, čo chce od nás on (a nie to, chceme my) (1 Jána 5:14-15).

(4) Cirkev – je ďalším zo zdrojov, ktoré máme sklon ignorovať. Keď Ježiš vyslal svojich učeníkov, vyslal ich po dvojiciach (Matúš 10:1). Keď čítame o misijných cestách v Skutkoch, učeníci neidú po jednom, ale po dvoch a viacerých. Ježiš povedal, že kde sa dvaja alebo traja zídu v Jeho mene, On je uprostred (Matúš 18:20). On nám káže, aby sme neopúšťali svoje zhromaždenia tak, ako to niektorí majú vo zvyku, ale aby sme ich využívali na vzájomné povzbudzovanie v láske a v dobrých skutkoch (Židom 10:24-25). On nám hovorí, aby sme jeden pred druhým vyznávali svoje poklesky (Jakuba 5:16). V múdroslovnej literatúre Starej zmluvy sa píše, že tak, ako sa železo brúsi železom, tak aj človek brúsi tvár svojho blížneho (Príslovia 27:17) „Trojitý prút možno len ťažko zlomiť.“ V počte je sila (Kazateľ 4:11-12).

Niektorí moji známi si našli bratov alebo sestry v Kristovi, ktorým sa môžu zodpovedať. Či už telefonicky alebo osobne, delia sa navzájom o to, ako sa im darí kráčať v ich kresťanskom živote, s čím zápasia či ako aplikujú Božie Slovo napríklad vo svojich vzťahoch, a navzájom sa podporujú modlitbami.

Niekedy sa zmena dostaví rýchlo. Niekedy, v iných oblastiach, prichádza pomalšie. Boh však zasľúbil, že keď budeme využívať zdroje, ktoré nám poskytol, On do našich životov pošle zmenu. Vytrvajte vo vedomí, že On je verný vo svojich zasľúbeniach!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem zdolať hriech v kresťanskom živote?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries