Kto je Svätý Duch?Otázka: Kto je Svätý Duch?

Odpoveď:
Je mnoho nesprávnych názorov na totožnosť Svätého Ducha. Niektorí vnímajú Svätého Ducha ako mystickú silu. Iní chápu Svätého Ducha ako neosobnú moc, ktorú Boh dáva k dispozícii nasledovníkom Krista. Čo hovorí Biblia o totožnosti Svätého Ducha? Jednoducho povedané – Biblia hovorí, že Svätý Duch je Boh. Biblia tiež hovorí, že Svätý Duch je Osoba, Bytosť s myslením, citmi a vôľou.

Skutočnosť, že Svätý Duch je Boh je jasne ukázaná na mnohých miestach v Písme vrátane Skutkov 5:3-4. V tomto verši Peter vyčíta Ananiášovi, prečo klamal Svätému Duchu a hovorí mu, že “neklamal ľuďom, ale Bohu.” Je to jasné vyhlásenie, že klamstvo Svätému Duchu je klamstvom Bohu. Tiež môžeme vedieť, že Svätý Duch je Boh, lebo tiež má vlastnosti Boha. Napríklad v Žalme 139:7-8 je napísané, že Svätý Duch je všadeprítomný “Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kamže utekať? Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; a keby som si ustlal v záhrobí, aj tam si Ty.” Potom v 1 Korintským 2:10 vidíme, že Svätý Duch je aj vševedúci. “Boh totiž zjavil nám to Duchom. Lebo Duch skúma všetko, aj hlbokosti Božie. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba Duch Boží.”

Môžeme vedieť, že Svätý Duch je skutočne Osoba, pretože má myseľ, city a vôľu. Svätý Duch myslí a pozná (1 Korintským 2:10). Svätý Duch môže byť zarmútený (Efezským 4:30). Duch sa za nás prihovára (Rímskym 8:26-27). Svätý Duch robí rozhodnutia podľa Jeho vôle (1 Korintským 12:7-11). Svätý Duch je Boh, tretia “Osoba” trojice. Ako Boh, Svätý Duch pôsobí ako Utešiteľ a Radca, ktorého Ježiš zasľúbil (Ján 14:16,26; 15:26).Návrat na slovenskú domovskú stránkuKto je Svätý Duch?