Kto je Ježiš Kristus?Otázka: Kto je Ježiš Kristus?

Odpoveď:
Kto je Ježiš Kristus? Na rozdiel od otázky: "Existuje Boh?", len málo ľudí spochybňuje či existoval Ježiš Kristus. Všeobecne sa uznáva, že Ježiš bol skutočným človekom, ktorý kráčal po tejto zemi v Izraeli pred 2000 rokmi. Diskusia začína, keď dojde na otázku Ježišovej úplnej totožnosti. Takmer každé väčšie náboženstvo učí, že Ježiš bol prorokom, alebo veľkým učiteľom, alebo zbožným mužom. Problém je, že Biblia učí, že Ježiš bol nekonečne viac ako prorok, dobrý učiteľ či zbožný muž.

C.S. Lewis vo svojej knižke Jadro kresťanstva píše nasledovné: "Snažím sa tu, aby čo najmenej ľudí vyslovovalo vetu, ktorú tak často ľudia veľmi hlúpo opakujú o Ježišovi Kristovi: "Som pripravený prijať Ježiša ako veľkého učiteľa mravnosti, ale neprijímam jeho nárok, že je zároveň aj Bohom." Túto vetu nikdy nemáme vyslovovať. Muž, ktorý bol obyčajným človekom a hovoril veci, ktoré hovori Ježiš, by nebol veľkým učiteľom morálky. Bol by to buď námesačný rojko – na úrovni niekoho, kto by o sebe tvrdil, že je vareným vajcom – alebo potom by to bol sám Diabol z pekla. Musíte sa rozhodnúť. Buď tento muž bol a je Synom Božím, alebo šialencom, alebo niečím ešte horším .... Môžete ho odpísať ako blázna, môžete ho opľuť a zabiť ho ako démona; alebo padnúť pre ním na kolená a nazvať ho Pánom a Bohom. Ale odpustime si akékoľvek banálne nezmysly o veľkom človeku a učiteľovi. Túto možnosť nám nenecháva na výber. Nemal to v úmysle.”

Takže – za koho sa vyhlasoval Ježiš? Čo o Ňom hovorí Biblia? Najprv sa pozrime na Ježišove slová v Jánovi 10:30, “Ja a môj Otec sme jedno.” Na prvý pohľad sa nemusí zdať, že týmito slovami sa vyhlasuje za Boha. Ale pozrime sa na reakciu Židov na tento Ježišov výrok: “Pre dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie sa, že Ty, človek, robíš sa Bohom” (Ján 10:33). Židia pochopili Ježišov výrok ako nárok, že je Bohom. V nasledujúcich veršoch Ježiš nevyvádza Židov z omylu napríklad slovami: “Nikdy som netvrdil, že som Boh.” Z toho vyplýva, že Ježiš naozaj hovoril o sebe, že je Boh: “Ja a môj Otec sme jedno” (Ján 10:30). Ján 8:58 je ďalším príkladom. Ježiš vyhlasuje, “Veru veru vám hovorím: Prv, ako bol Abrahám, ja som!” Znovu, reakcia Židov je, že dvíhajú kamene, aby Ho ukameňovali (Ján 8:59). Ježiš definuje svoju totožnosť ako “Ja som”, čo je priamou narážkou na Božie starozmluvné meno (Exodus 3:14). Prečo by Židia znovu chceli ukameňovať Ježiša, keby nehovoril niečo, o čom oni boli presvedčení, že je bohorúhanie, teda keby nevyhlasoval o sebe, že je Boh?

Ján 1:1 hovorí “to slovo bol Boh.” Ján 1:14 hovorí, že “to Slovo sa stalo telom.” Z tohto jasne vyplýva, že Ježiš je vtelením Boha. Tomáš, Ježišov učeník, hovorí svojmu majstrovi, “Môj Pán a môj Boh” (Ján 20:28). Ježiš ho neopravuje. Apoštol Pavol Ho opisuje ako: “…nášho veľkého Boha a Spasiteľa, Ježiša Krista” (Títovi 2:13). Apoštol Peter hovorí rovnako: “…náš Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus” (2 Petra 1:1). Boh Otec je tiež svedkom Ježišovej pravej identity: “Ale o Synovi hovorí: "Tvoj trón, ó Bože, bude stáť naveky vekov a spravodlivosť bude žezlom tvojho kráľovstva.” Stará zmluva prorokuje o Kristovi a oznamuje jeho božstvo, “Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kráľovstvo bude na jeho pleciach. A nazvú jeho meno Predivný Radca, Silný Boh, Otec Večnosti a Knieža Pokoja.”

Takže tak ako už C.S. Lewis napísal – veriť v Ježiša ako veľkého učiteľa nie je voľba. Ježiš jasne a nepopierateľne vyhlasoval, že je Boh. Ak nie je Bohom, potom je klamárom, a teda nemôže byť ani prorokom, dobrým učiteľom, čo zbožným mužom. Pri pokusoch zľahčiť Ježišove slová moderní “učenci” hovoria, že “skutočný historický Ježiš” nevyslovil množstvo výrokov, ktoré mu Biblia pripisuje. Kto sme my, že protirečíme Božiemu Slovu ohľadom toho, čo Ježiš povedal alebo nepovedal? Ako môže nejaký “učenec” dvetisíc rokov po Ježišovi lepšie vedieť čo Ježiš povedal alebo nepovedal ako tí, čo s Ježišom žili, slúžili Mu a nechali si Ním vyučovať (Ján 14:26)?

Prečo je otázka skutočnej Ježišovej totožnosti taka dôležitá? Prečo záleží na tom, či Ježiš je alebo nie je Boh? Najdôležitejším dôvodom je, že Ježiš musí byť Boh, lebo ak by Ním nebol, Jeho smrť by nebola postačujúca na splatenie trestu za naše hriechy a za hriechy celého sveta (1Jána 2:2). Jedine Boh mohol zaplatiť taký nekonečný dlh (Rímskym 5:8; 2 Korintským 5:21). Ježiš musel byť Bohom, aby mohol zaplatiť náš dlh. Ježiš musel byť človekom, aby mohol za nás zomrieť. Spasenie je dostupné jedine skrze vieru v Ježiša Krista! Ježišovo božstvo je dôvodom, prečo On je tou jedinou cestou k spaseniu. Ježišovo božstvo je dôvodom prečo povedal: “Ja som tá cesta, pravda aj život. Nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze mňa” (Ján 14:6).Návrat na slovenskú domovskú stránkuKto je Ježiš Kristus?