Kto je Ježiš Kristus?Otázka: Kto je Ježiš Kristus?

Odpoveď:
Kto je Ježiš Kristus? Na rozdiel od otázky existencie Boha len málo ľudí spochybňuje, či naozaj existoval Ježiš Kristus. Všeobecne sa uznáva, že Ježiš bol skutočným človekom, ktorý kráčal po tejto zemi v Izraeli pred 2000 rokmi. Diskusia začína, keď dôjde na otázku úplnej Ježišovej totožnosti. Takmer každé väčšie náboženstvo učí, že Ježiš bol prorokom, veľkým učiteľom, alebo zbožným mužom. Problém je, že Biblia učí, že Ježiš bol nekonečne viac ako len prorok, dobrý učiteľ či zbožný muž.

C.S. Lewis vo svojej knižke K jadru kresťanstva píše nasledovné: „Snažím sa o to, aby čo najmenej ľudí vyslovovalo vetu, ktorú na margo Ježiša Krista tak často ľudia veľmi hlúpo opakujú: „Uznávam, že Ježiš bol veľký učiteľ mravnosti, ale neakceptujem, že by bol zároveň aj Bohom.“ Túto vetu nemáme nikdy vyslovovať. Obyčajný človek, ktorý by rozprával ako Ježiš, by nebol veľkým učiteľom morálky. Bol by to buď blázon – na úrovni niekoho, o sebe s istotou tvrdí, že je varené vajce – alebo by to bol sám Diabol z pekla. Iná možnosť neexistuje. Buď tento muž bol a je Synom Božím, šialencom, alebo niečím ešte horším .... Môžete ho odpísať ako blázna, môžete ho opľuť a zabiť ho ako démona; alebo padnúť pre ním na kolená a nazvať ho Pánom a Bohom. Odpusťme si ale akékoľvek banálne nezmysly o veľkom človeku a učiteľovi. V tomto smere nám nedáva na výber, a ani to nikdy nemal v úmysle.”

Za koho sa teda vyhlasoval Ježiš? Čo o Ňom hovorí Biblia? Najprv sa pozrime na Ježišove slová v Jánovi 10:30, „Ja a môj Otec sme jedno.” Na prvý pohľad sa nemusí zdať, že sa týmito slovami vyhlasuje za Boha. Pozrime sa však, ako na tento Ježišov výrok zareagovali Židia: „Pre dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie sa, že Ty, človek, robíš sa Bohom” (Ján 10:33). Židia pochopili Ježišove slová ako nárokovanie na post Boha. V nasledujúcich veršoch Ježiš nikde neopravuje Židov a nikde nevraví „Nikdy som netvrdil, že som Boh.” Z toho vyplýva, že Ježiš skutočne o sebe hovoril, že je Boh: „Ja a môj Otec sme jedno” (Ján 10:30). Ján 8:58 je ďalším príkladom. Ježiš vyhlasuje, „Veru veru vám hovorím: Prv, ako bol Abrahám, ja som!” Židia opäť reagujú dvíhaním kameňov, aby Ho ukameňovali (Ján 8:59). Ježiš definuje svoju totožnosť ako „Ja som”, čo je priamou narážkou na Božie starozmluvné meno (Exodus 3:14). Prečo by chceli Židia Ježiša znovu ukameňovať, ak by predtým opäť nebol povedal niečo, čo vnímali ako rúhanie sa Bohu, a síce, že o sebe tvrdil, že je sám Bohom?

Ján 1:1 hovorí „to slovo bol Boh.” Ján 1:14 hovorí, že „to Slovo sa stalo telom.” Z toho jasne vyplýva, že Ježiš je vtelením Boha. Tomáš, Ježišov učeník, hovorí svojmu majstrovi, „Môj Pán a môj Boh” (Ján 20:28). Ježiš ho neopravuje. Apoštol Pavol Ho opisuje ako: „…nášho veľkého Boha a Spasiteľa, Ježiša Krista” (Títovi 2:13). Apoštol Peter hovorí rovnako: „…náš Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus” (2 Petra 1:1). Boh Otec je tiež svedkom Ježišovej pravej identity: „Ale o Synovi hovorí: "Tvoj trón, ó Bože, bude stáť naveky vekov a spravodlivosť bude žezlom tvojho kráľovstva.” Stará zmluva prorokuje o Kristovi a oznamuje jeho božstvo, „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kráľovstvo bude na jeho pleciach. A nazvú jeho meno Predivný Radca, Silný Boh, Otec Večnosti a Knieža Pokoja.”

Tak, ako už C.S. Lewis napísal – nedá sa len veriť v Ježiša ako vo veľkého učiteľa. Ježiš jasne a nepopierateľne vyhlasoval, že je Boh. Ak nie je Boh, klame a teda nemôže byť ani prorokom, dobrým učiteľom, či zbožným mužom. Pri pokusoch zľahčiť Ježišove slová moderní „učenci” hovoria, že „skutočný historický Ježiš” naozaj nevyslovil množstvo výrokov, ktoré mu Biblia pripisuje. Kto sme my, že protirečíme Božiemu Slovu a sami rozhodujeme, čo Ježiš povedal alebo nepovedal? Ako môže nejaký „učenec” dvetisíc rokov po Ježišovi vedieť, čo Ježiš povedal alebo nepovedal, a to lepšie než tí, čo s Ježišom žili, slúžili Mu a nechali sa Ním vyučovať (Ján 14:26)?

Prečo je otázka skutočnej Ježišovej totožnosti taká dôležitá? Prečo záleží na tom, či Ježiš je alebo nie je Boh? Najdôležitejším dôvodom je, že Ježiš musí byť Boh, lebo ak by Ním nebol, Jeho smrť by nebola postačujúca na splatenie trestu za naše hriechy a za hriechy celého sveta (1Jána 2:2). Jedine Boh mohol zaplatiť taký nekonečný dlh (Rímskym 5:8; 2 Korintským 5:21). Ježiš musel byť Bohom, aby mohol zaplatiť náš dlh. Ježiš musel byť človekom, aby mohol za nás zomrieť. Spasenie je dostupné jedine skrze vieru v Ježiša Krista! Ježišovo božstvo je dôvodom, prečo je On tou jedinou cestou k spaseniu. Ježišovo božstvo je dôvodom, prečo povedal: “Ja som tá cesta, pravda aj život. Nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze mňa” (Ján 14:6).

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuKto je Ježiš Kristus?