Je Kristovo božstvo biblické?Otázka: Je Kristovo božstvo biblické?

Odpoveď:
Okrem konkrétnych Ježišových výrokov o sebe samom, aj Jeho učeníci uznávali Kristovo božstvo. Hlásali, že Ježiš má právo odpúšťať hriechy – čo môže robiť jedine Boh, keďže hriech je priestupkom proti Bohu (Skutky 5:31; Kolosenským 3:13; Žalm 130:4; Jeremiáš 31:34). V úzkej súvislosti s touto poslednou hláškou, o Ježišovi bolo tiež povedané, že "príde súdiť živých aj mŕtvych” (2 Timoteovi 4:1). Tomáš zvolal o Ježišovi: "môj Pán a môj Boh!” (Ján 20:28). Pavol nazýva Ježiša “veľkým Bohom a Spasiteľom” (Títovi 2:13), a poukazuje na to, že pred vtelením Ježiš existoval “ako Boh” (Filipským 2:5–8). Pisateľ listu Židom hovorí o Ježišovi: “Tvoj trón, ó Bože, bude stáť na večné veky” (Židom 1:8). Ján hovorí, že “na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha, a to Slovo bol Boh [Ježiš]” (Ján 1:1). Príklady v Písme, ktoré učia o Kristovom božstve možno ešte znásobiť (viď Zjavenie 1:17; 2:8; 22:13; 1 Korintským 10:4; 1 Petra 2:6–8; Žalm 18:2; 95:1; 1 Petra 5:4; Židom 13:20), ale aj jeden postačuje nato, aby bolo jasné, že Kristus bol považovaný za Boha svojimi učeníkmi.

Ježišovi sa tiež pripisujú mená, ktoré patria výlučne Jahvemu (formálny názov pre Boha) v Starej zmluve. Starozmluvné meno “vykupiteľ” (Žalm 130:7; Hozeáš 13:14) je daný aj Ježišovi v Novej zmluve (Títovi 2:13; Zjavenie 5:9). Ježiš je nazývaný Emanuelom ("Boh s nami v Matúšovi 1). V Zachariášovi 12:10, Jahve hovorí: “A uvidia mňa, toho, ktorého prebodli.” Ale Nová zmluva toto vzťahuje na Ježišovo ukrižovanie (Ján 19:37; Zjavenie 1:7). Ak Jahve bol prebodnutý a Jeho uvidia a Ježiš bol tiež prebodnutý a uvideli Ho, potom Ježiš je Jahve. Pavol vykladá Izaiáša 45:22–23 a vzťahuje to na Ježiša vo Filipským 2:10–11. Ďalej je Ježišovo meno použité spolu s Jahvem v modlitbe “Milosť a pokoj vám od Boha nášho Otca a Pána Ježiša Krista” (Galatským 1:3; Efezským 1:2). Toto by bolo rúhaním, ak by Kristus nebol Bohom. Meno Ježiš sa objavuje spolu s Jahvem v Ježišovom príkaze krstiť “v mene [jed. číslo] Otca a Syna a Svätého Ducha” (Matúš 28:19; viď tiež 2 Korintským 13:14. V Zjavení Ján hovorí, že celé stvorenie chválilo Krista (Baránka) – takže Ježiš nie je súčasťou stvorenia (5:13).

Skutky, ktoré môže konať jedine Boh sú pripisované Ježišovi. Ježiš nielen kriesil zmŕtvych (Ján 5:21; 11:38–44), a odpúšťal hriechy (Skutky 5:31; 13:38), On stvoril a udržiava vesmír (Ján 1:2; Kolosenským 1:16-17)! Tento bod je ešte umocnený, keď si uvedomíme, že Jahve hovorí, že počas stvorenia bol sám (Izaiáš 44:24). Ďalej Kristus má vlastnosti, ktoré môže mať jedine Boh: večnosť (Ján 8:58), všadeprítomnosť (Matúš 18:20, 28:20), vševedúcnosť (Matúš 16:21), všemohúcnosť (Ján 11:38-44).

Takže, je jedna vec tvrdiť, že niekto je Boh, alebo sa niekoho snažiť presvedčiť, že je to pravda, a je niečo iné jednoznačne dokázať, že je to tak. Kristus na dôkaz svojej božskosti činil zázraky a dokonca kriesil zmŕtvych. Niektoré z Ježišových zázrakov sú zmena vody na víno (Ján 2:7), chodenie po vode (Matúš 14:25), rozmnoženie fyzickej hmoty (Ján 6:11), uzdravenie slepého (Ján 9:7), chromého (Marek 2:3), a chorého (Matúš 9:35; Marek 1:40–42), a dokonca oživenie mŕtvych ľudí (Ján 11:43–44; Lukáš 7:11–15; Marek 5:35). Naviac, aj Kristus sám vstal zmŕtvych. Ďaleko od takzvaného úmrtia a vzkriesenia bohov pohanskej mytológie, nič podobné vzkrieseniu nie je vážne uvádzané inými náboženstvami – a nič iné nemá toľko mimobiblickej podpory. Podľa Dr. Gary Habermasa je najmenej dvanásť historických faktov, ktoré uznávajú aj neveriaci kritickí učenci:

1. Ježiš zomrel ukrižovaním.
2. Bol pochovaný.
3. Jeho smrť uvrhla učeníkov do zúfalstva a beznádeje.
4. Ježišov hrob bol objavený (alebo sa tvrdí, že bol objavený) po niekoľkých dňoch prázdny.
5. Učeníci verili, že videli zjavenia vzkrieseného Ježiša.
6. Po tomto bolu učeníci premenení z neveriacich na veriacich.
7. Toto posolstvo bolo centrálnym učením prvotnej cirkvi.
8. Toto posolstvo sa učilo v Jeruzaleme.
9. Dôsledkom tohto učenia sa zrodila cirkev a tá rastie.
10. Deň vzkriesenia, nedeľa, nahradila Šabbat (sobotu) ako hlavný deň uctievania.
11. Jakub, pochybovač, sa obrátil, keď sám uveril, že videl vzkrieseného Ježiša.
12. Pavol, nepriateľ kresťanstva, bol obrátený udalosťou, o ktorej veril, že bola zjavením vzkrieseného Ježiša.

Aj keby niekto oponoval tomuto konkrétnemu zoznamu, stačí pár bodov, aby bolo dokázané vzkriesenie a ustanovené evanjelium: Ježišova smrť, pohreb, vzkriesenie a zjavenia (1 Korintským 15:1-5). Kým môže byť zopár teórií vysvetľujúcich jeden či dva spomenuté fakty, jedine vzkriesenie ich vysvetľuje všetky spolu. Kritici pripúšťajú, že učeníci tvrdili, že videli vzkrieseného Ježiša. Ani klamstvá ani halucinácie nedokážu premeniť ľudí tak ako ich premenilo vzkriesenie. Predovšetkým čo by tým získali? Kresťanstvo nebolo populárne a rozhodne to neprinášalo žiadny finančný zisk. Potom – z klamárov nie sú dobrí mučeníci. Niet lepšieho vysvetlenia ako vzkriesenie pre ochotu učeníkov zomrieť hroznou smrťou pre svoju vieru. Áno, mnoho ľudí umiera pre lži, o ktorých si myslia, že sú pravdivé, ale nikto neumiera pre niečo, o čom vie, že nie je pravda.

Na záver: Kristus hovoril, že je Jahve, On je Boh (nielen nejaký "boh" – ale Skutočný Boh), Jeho nasledovníci (Židia, ktorí by boli zhrození z modloslužby) verili Jemu a hovorili o Ňom ako o Bohu. Kristus dokázal svoje božstvo zázrakmi vrátane vzkriesenia, ktoré zmenilo celý svet. Žiadna iná hypotéza nedokáže vysvetliť všetky tieto fakty.Návrat na slovenskú domovskú stránkuJe Kristovo božstvo biblické?