settings icon
share icon
Otázka

Je Kristovo božstvo biblické?

Odpoveď


Okrem konkrétnych Ježišových výrokov o sebe samom Kristovo božstvo takisto uznávali aj Jeho učeníci. Hlásali, že Ježiš má právo odpúšťať hriechy – čo môže robiť jedine Boh, keďže hriech je priestupkom proti Bohu (Skutky 5:31; Kolosanom 3:13; Žalm 130:4; Jeremiáš 31:34). V úzkej súvislosti s týmto posledným vyhlásením bolo tiež o Ježišovi povedané, že „bude súdiť živých aj mŕtvych” (2 Timotejovi 4:1). Tomáš zvolal o Ježišovi: „môj Pán a môj Boh!” (Ján 20:28). Pavol nazýva Ježiša „veľkým Bohom a naším Spasiteľom” (Títovi 2:13), a poukazuje na to, že pred vtelením Ježiš existoval „ako Boh” (Filipanom 2:5–8). Pisateľ listu Hebrejom hovorí o Ježišovi: „Tvoj trón, Bože, je na veky vekov” (Hebrejom 1:8). Ján hovorí, že „na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo [Ježiš] bolo Boh” (Ján 1:1). Príkladov v Písme, ktoré učia o Kristovom božstve, je veľké množstvo (viď Zjavenie 1:17; 2:8; 22:13; 1 Korinťanom 10:4; 1 Petrov 2:6–8; Žalm 18:3; 95:1; 1 Petrov 5:4; Hebrejom 13:20), no čo i len jeden z nich stačí na to, aby bolo jasné, že Krista učeníci považovali za Boha.

Ježišovi sa tiež pripisujú mená, ktoré patria výlučne Jahvemu (formálny názov pre Boha) v Starej zmluve. Starozmluvné meno „vykupiteľ” (Žalm 130:7; Hozeáš 13:14) je dané aj Ježišovi v Novej zmluve (Títovi 2:13; Zjavenie 5:9). Ježiš je nazývaný Emanuelom („Boh s nami“ v Matúšovi 1). V Zachariášovi 12:10 Jahve hovorí: „Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli.” Nová zmluva to však aplikuje na Ježišovo ukrižovanie (Ján 19:37; Zjavenie 1:7). Ak Jahveho uvideli a prebodli, a zároveň uvideli a prebodli aj Ježiša, Ježiš je Jahvem. Pavol vykladá Izaiáša 45:22–23 a vzťahuje to na Ježiša vo Filipanom 2:10–11. Ďalej je Ježišovo meno použité spolu s Jahvem v modlitbe “Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista” (Galaťanom 1:3; Efezanom 1:2). Ak by Kristus nebol Bohom, bolo by to rúhanie. Meno Ježiš sa objavuje spolu s Jahvem v Ježišovom príkaze krstiť “v mene [jed. číslo] Otca i Syna i Svätého Ducha” (Matúš 28:19; viď tiež 2 Korinťanom 13:14).

Ježišovi sú pripisované skutky, ktoré môže konať jedine Boh. Ježiš nielen kriesil mŕtvych (Ján 5:21; 11:38–44) a odpúšťal hriechy (Skutky 5:31; 13:38); On stvoril a udržiava vesmír (Ján 1:2; Kolosanom 1:16-17). Tento bod je ešte umocnený, keď si uvedomíme, že Jahve hovorí, že bol počas stvorenia sám (Izaiáš 44:24). Okrem toho má Kristus vlastnosti, ktoré môže mať jedine Boh: večnosť (Ján 8:58), všadeprítomnosť (Matúš 18:20, 28:20), vševedúcnosť (Matúš 16:21) a všemohúcnosť (Ján 11:38-44).

Je teda jedna vec tvrdiť, že niekto je Boh, alebo sa niekoho snažiť presvedčiť, že je to pravda; a je niečo iné jednoznačne dokázať, že to tak je. Kristus na dôkaz svojej božskosti činil zázraky a dokonca kriesil mŕtvych. Medzi Ježišovými zázrakmi sú premena vody na víno (Ján 2:7), chodenie po vode (Matúš 14:25), rozmnoženie fyzickej hmoty (Ján 6:11), uzdravenie slepého (Ján 9:7), chromého (Marek 2:3), a chorého (Matúš 9:35; Marek 1:40–42) a dokonca aj oživenie mŕtvych ľudí (Ján 11:43–44; Lukáš 7:11–15; Marek 5:35). Naviac, aj sám Kristus vstal z mŕtvych. Biblické vzkriesenie je na míle vzdialené od takzvaného úmrtia a vzkriesenia bohov pohanskej mytológie; žiadne iné náboženstvo okrem kresťanstva si na vzkriesenie nenárokuje – a nič iné nebolo do takej veľkej miery podložené mimobiblickými zdrojmi. Podľa Dr. Gary Habermasa existuje najmenej dvanásť historických faktov, ktoré uznávajú aj neveriaci kritickí učenci:

1. Ježiš zomrel ukrižovaním.
2. Bol pochovaný.
3. Jeho smrť uvrhla učeníkov do zúfalstva a beznádeje.
4. Ježišov hrob bol objavený (alebo sa tvrdí, že bol objavený) po niekoľkých dňoch prázdny.
5. Učeníci verili, že na vlastnej koži zažili zjavenia vzkrieseného Ježiša.
6. Po tomto sa z neveriacich učeníkov stali veriaci.
7. Toto posolstvo bolo jadrom vyučovania v prvotnej Cirkvi.
8. Toto posolstvo sa vyučovalo v Jeruzaleme.
9. Dôsledkom tohto vyučovania sa zrodila a rástla Cirkev.
10. Šabbat (sobotu) nahradila ako hlavný deň uctievania nedeľa, deň vzkriesenia.
11. Predtým skeptický Jakub sa obrátil, keď sám uveril, že videl vzkrieseného Ježiša.
12. Pavol, nepriateľ kresťanstva, bol premenený udalosťou, o ktorej veril, že bola zjavením vzkrieseného Ježiša.

Aj keby aj niekto oponoval tomuto konkrétnemu zoznamu, stačí len pár bodov, aby bolo dokázané vzkriesenie a ustanovené evanjelium: Ježišova smrť, pochovanie, vzkriesenie a zjavenia (1 Korinťanom 15:1-5). Zatiaľ čo určite existujú teórie, ktorými sa dajú vysvetliť jeden či dva zo spomínaných faktov, jedine vzkriesenie ich vysvetľuje všetky naraz. Kritici pripúšťajú, že učeníci naozaj tvrdili, že videli vzkrieseného Ježiša. Ani klamstvá ani halucinácie nedokážu ľudí premeniť tak, ako ich premenilo vzkriesenie. Po prvé, čo by tým získali? Kresťanstvo nebolo populárne a rozhodne to neprinášalo žiadny finančný zisk. Po druhé – z klamárov nie sú dobrí mučeníci. Na ich ochotu zomrieť hroznou smrťou pre svoju vieru niet lepšieho vysvetlenia, než je vzkriesenie. Áno, mnoho ľudí umiera pre lži, o ktorých si myslia, že sú pravdivé, ale nikto neumiera pre niečo, o čom vie, že nie je pravda.

Na záver, Kristus hovoril, že je Jahve; že má Boží charakter (a nie je len nejakým "bohom" – ale Skutočným Bohom); Jeho nasledovníci (Židia, ktorí by boli zhrození z modloslužby) mu verili a hovorili o Ňom ako o Bohu. Kristus dokázal svoje božstvo zázrakmi vrátane vzkriesenia, ktoré zmenilo celý svet. Žiadna iná hypotéza nedokáže všetky tieto fakty vysvetliť. Áno, Kristovo božstvo je skutočne biblické.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Kristovo božstvo biblické?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries