settings icon
share icon
Otázka

Čo je zmyslom života?

Odpoveď


Čo je zmyslom života? Ako môžem v živote nájsť zmysel, naplnenie a uspokojenie? Mám potenciál dokázať niečo, čo bude mať trvalú hodnotu? Mnoho ľudí neprestajne nad zmyslom života uvažuje. Po rokoch sa pozerajú späť a uvažujú prečo ich vzťahy skrachovali, či prečo sa cítia takí prázdni, aj keď možno dokázali všetko, čo si predsavzali. Jeden baseballový hráč, ktorý to dotiahol až do siene slávy dostal otázku, či je niečo, čo by si želal, aby mu niekto bol povedal, keď začínal s baseballom. Odpovedal: „Aby mi vtedy niekto povedal, že aj keď sa dostanem na vrchol, nič tam naozaj nenájdem.“ Mnoho cieľov sa nakoniec ukáže ako prázdnych po tom, čo premrháme roky, aby sme ich dosiahli.

V našej spoločnosti humanizmu sa ľudia ženú za rôznymi cieľmi a myslia si, že tie im dajú zmysel života. Sú medzi nimi úspech v podnikaní, bohatstvo, dobré vzťahy, sex, zábava, dobročinnosť, atď. Ľudia však sami priznávajú, že keď ciele ako bohatstvo, vzťahy či rozkoš dosiahli, stále pociťovali vnútornú prázdnotu – pocit prázdna, ktoré sa nedá naplniť ničím.

Autor biblickej knihy Kazateľ vyjadruje svoje pocity takto: „Márnosť nad márnosť! Všetko je márnosť.“ Tento autor mal nesmierne bohatstvo, múdrosť väčšiu ako ktorýkoľvek iný človek, čo kedy žil; stovky žien, palácov a záhrad, ktoré boli pýchou jeho kráľovstva; najlepšie jedlá a vína a každý možný druh zábavy. V istej chvíli skonštatoval, že všetko, za čím sa jeho srdce hnalo, dosiahol. Aj tak ale „život pod slnkom“ (život, v ktorom akoby existovalo len to, čo vidíme očami a vnímame zmyslami) zostáva bez významu! Prečo existuje takáto prázdnota? Boh nás stvoril pre niečo viac ako len pre skúsenosť „tu a teraz“. Šalamún hovorí o Bohu, „Vložil večnosť do srdca človeka...“ V našich srdciach sme si vedomí toho, že musí byť ešte niečo viac ako len „tu a teraz“.

V prvej knihe Biblie, v Genezis, sa dozvedáme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz (Genezis 1:26). To znamená, že my sa podobáme na Boha viac ako na čokoľvek iné (akúkoľvek inú formu života). Tiež sa dočítame, že predtým, ako človek upadol do hriechu a zem bola prekliata, platilo nasledovné: (1) Boh učinil človeka, aby žil v spoločenstve (Genezis 2:18-25); (2) Boh dal človeku prácu (Genezis 2:15); (3) Boh mal s človekom spoločenstvo (Genezis 3:8); a (4) Boh zveril človeku vládu nad celou zemou (Genezis 1:26). Čím sú tieto skutočnosti dôležité? Verím, že to všetko malo podľa Božieho plánu pridávať na plnosti života, ale namiesto toho bolo to všetko (a zvlášť obecenstvo človeka s Bohom) kruto zmarené hriechom človeka a následnou kliatbou zeme (Genezis 3).

V poslednej knihe Biblie, Zjavení, Boh zjavuje, že zničí túto zem a nebo ako ich poznáme a nastolí večný poriadok tak, že stvorí nové nebo a novú zem. V tej chvíli úplne obnoví dokonalý vzťah s vykúpeným ľudstvom. Niektorí budú odsúdení ako nehodní a uvrhnutí do Ohnivého jazera (Zjavenie 20:11-15). Kliatba hriechu bude zrušená; nebude existovať hriech, žiaľ, choroby, smrť, atď. (Zjavenie 21:4). Veriaci zdedia všetky veci; Boh bude prebývať s nimi a oni budú Jeho synmi (Zjavenie 21:7). Tým sa kruh uzatvára: Boh nás utvoril, aby sme žili v spoločenstve s Ním; ale človek zhrešil a tým toto spoločenstvo zničil; Boh však znovu tento vzťah vo večnosti dokonale obnoví s tými, ktorí Ho budú hodní. Ísť teda životom, aby sme dosiahli niečo alebo aj všetko, a potom zomrieť, aby sme naveky zostali oddelení od Boha, by bolo ešte horšie než zbytočné! Boh zabezpečil nielen cestu k večnej radosti (Lukáš 23:43), ale tiež cestu k pozemskému životu, ktorý je plný uspokojenia a dáva zmysel. Ako získať večnú radosť a „nebo na zemi“?

ZMYSEL ŽIVOTA ZNOVU ZÍSKANÝ SKRZE JEŽIŠA KRISTA

Ako sme naznačili vyššie, skutočný zmysel tohto aj budúceho života spočíva v obnovení nášho vzťahu s Bohom; vzťahu, ktorý bol narušený už od čias úpadku Adama a Evy do hriechu. Dnes je tento vzťah s Bohom možný jedine skrze Jeho Syna Ježiša Krista (Skutky 4:12; Ján 14:6; Ján 1:12). Večný život získame, keď sa kajáme zo svojich hriechov (čo znamená, že už v nich nechceme zotrvávať, ale chceme, aby nás Kristus zmenil a spravil z nás nového človeka) a začneme sa spoliehať na Ježiša Krista ako Spasiteľa (viď otázku “Čo je to plán spasenia?” ohľadom ďalších informácií o tejto najdôležitejšej otázke).

Skutočný zmysel života nenájdeme len prijatím Ježiša ako Spasiteľa, akokoľvek úžasné to samo o sebe je. Skutočný zmysel života sa rysuje práve keď začneme Krista nasledovať ako Jeho učeníci, učiť sa od Neho, tráviť čas s Ním v Jeho slove - Biblii, hovoriť s Ním v modlitbe a kráčať po Jeho boku v poslušnosti Jeho prikázaniam. Ak si neveriaci (alebo si novým veriacim), možno si hovoríš: "To neznie veľmi záživne alebo napĺňajúco." Ježiš ale povedal:

“Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie pre svoju dušu. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké” (Matúš 11:28-30). “Ja som prišiel, aby mali život a mali ho v plnosti” (Ján 10:10b). “Ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto chce zachrániť svoj život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho” (Matúš 16:24-25). “Radujte sa v Pánovi a On vám dá všetko, po čom vaše srdce túži” (Žalm 37:4).

Všetky tieto verše hovoria, že máme na výber. Môžme ísť ďalej ako doteraz a riadiť si svoj život sami (a zostane prázdny), alebo sa môžeme rozhodnúť nasledovať Boha a Jeho vôľu pre naše životy celým svojím srdcom (čo bude mať za dôsledok plnohodnotný život so splnenými túžbami a spokojnosťou). Je to tak, lebo náš Stvoriteľ nás miluje a chce nám len to najlepšie (nemusí to byť nutne najľahší život, ale bude plnohodnotný).

Na záver sa chcem podeliť o podobenstvo od môjho priateľa kazateľa. Ak ste športovým fanúšikom a rozhodnete sa ísť na zápas, môžete za pár drobných získať posledné, najvyššie sedadlá na štadióne, alebo môžete do peňaženky načrieť hlbšie a zúčastniť sa diania takmer osobne. Podobne je to s kresťanským životom. Pozorovať Božie dielo z prvého radu nie je pre nedeľných kresťanov. Nezaplatili dostatočnú cenu. Byť pri tom, keď Boh pracuje, je pre učeníka, ktorý sa Krista rozhodol nasledovať celým svojím srdcom a neženie sa už za svojimi vlastnými túžbami, za Božími zámermi vo svojom živote. Takíto učeníci zaplatili dostatočnú cenu (úplne sa poddali Kristovi a Jeho vôli), žijú svoj život naplno a môžu sa bez výčitiek pozrieť do očí sami sebe, svojím blížnym a tiež aj svojmu Stvoriteľovi. Zaplatili ste už túto cenu? Ste vôbec ochotní ju zaplatiť? Ak áno, nebudete viac márne túžiť po tom, aby ste v živote našli zmysel.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je zmyslom života?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries