Čo je kresťanstvo a čomu veria kresťania?Otázka: Čo je kresťanstvo a čomu veria kresťania?

Odpoveď:
1 Korintským 15:1-4 hovorí: “Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, aj spasenia dochádzate z neho, keď ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, leda ste nadarmo uverili. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.”

Toto je v kocke kresťanská viera. Kresťanstvo je jedinečným uprostred ostatných náboženstiev, lebo jeho dôraz je na vzťahu, nie až tak na náboženských úkonoch. Namiesto dodržiavania zoznamu “musíš a nesmieš”, cieľom kresťanstva je pestovať blízky vzťah s Bohom Otcom. Tento vzťah je možný na základe diela Ježiša Krista a pôsobenia Svätého Ducha v živote kresťana.

Kresťania veria, že Biblia je neomylné Božie Slovo a jej učenie je najvyššou autoritou (2 Timoteovi 3:16, 2 Petra 1:20-21). Kresťania veria v jediného Boha, ktorý existuje v troch osobách: Otec, Syn (Ježiš Kristus), a Svätý Duch.

Kresťania veria, že človek bol stvorený konkrétne pre vzťah s Bohom, ale hriech oddelil všetkých ľudí od Boha (Rímskym 5:12, Rímskym 3:23). Kresťanstvo učí, že Ježiš Kristus kráčal po tejto zemi, dokonalý Boh a zároveň dokonalý človek (Filipským 2:6-11), a zomrel na kríži. Kresťania veria, že po smrti na kríži bol Kristus pochovaný, a potom znovu vstal. Teraz sedí po pravici Boha Otca a oroduje za všetkých veriacich (Židom 7:25). Kresťanstvo hlása, že Ježišova smrť na kríži postačuje, aby bol splatený dlh za hriechy celého ľudstva a že touto smrťou bol znovu obnovený vzťah medzi Bohom a človekom (Židom 9:11-14, Židom 10:10, Rímskym 6:23, Rímskym 5:8).

Aby sme boli spasení, musíme jednoducho úplne uveriť v dielo Kristovo dokonané na kríži. Ak niekto verí, že Kristus zomrel na jeho mieste a zaplatil cenu za jeho hriechy, a potom vstal, ten bude spasený. Nikto nemôže urobiť nič, čím by si sám získal spasenie. Nikto nemôže byť “dosť dobrý” nato, aby sám obstál pred Bohom, pretože všetci sme hriešnici (Izaiáš 64:6-7, Izaiáš 53:6). A okrem toho, už nič viac nemusíme robiť, pretože Kristus dokonal celé dielo! Keď bol na kríži, Ježiš povedal: “Je dokonané” (Ján 19:30).

Tak ako už nie sú potrebné žiadne skutky, aby človek získal spasenie, keď raz uveril Kristovo dielo na kríži, tak už nikto nemôže urobiť nič, čím by svoje spasenie stratil. Pamätajte, že dielo bolo vykonané a dokonané Kristom! Nič ohľadom spasenie nezávisí od toho, kto ho prijíma! Ján 10:27-29 hovorí: “Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a oni nasledujú mňa. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.”

Niektorí si môžu pomyslieť: “To je výborné—keď som raz spasený, môžem si robiť čo chcem a spasenie aj tak nestratím!” Ale spasenie neznamená voľnosť jednať tak ako sa mi zapáči. Spasenie znamená oslobodiť sa z otroctva starej hriešnej prirodzenosti a stať sa slobodným pre vzťah s Bohom. Pokiaľ veriaci žijú tu na zemi vo svojom hriešnom tele, bude stále prebiehať zápas s pokušením hriechu. Život v hriechu bráni vzťahu, ktorý Boh chce mať s človekom a pokiaľ človek žije v hriechu ako veriaci, nemôže sa skutočne tešiť vzťahu, ktorý Boh s ním chce mať. Avšak kresťania môžu dosiahnuť víťazstvo v zápase s hriechom tým, že budú čítať a konať Božie Slovo (Bibliu) vo svojich životoch a dajú sa riadiť Svätým Duchom—to znamená podriadia sa vplyvu Svätého Ducha a nechajú sa viesť v každodennom živote a poslušnosťou Duchu poslúchajú Božie Slovo.

Takže, kým mnohé náboženské systémy vyžadujú, aby človek robil určité veci a určité veci zas nerobil, kresťanstvo je o vzťahu k Bohu. Kresťanstvo znamená veriť, že Kristus zomrel na kríži, aby zaplatil za tvoj vlastný hriech a znovu vstal. Tvoj dlh za hriech je splatený a ty môžeš mať spoločenstvo s Bohom. Môžeš víťaziť na svojou hriešnou prirodzenosťou a kráčať v obecenstve a poslušnosti Bohu. Toto je pravé biblické kresťanstvo.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo je kresťanstvo a čomu veria kresťania?