Prečo nemám spáchať samovraždu?Otázka: Prečo nemám spáchať samovraždu?

Odpoveď:
Z celého srdca mi je ľúto tých, čo majú myšlienky o ukončení svojho života samovraždou. Ak si to aj ty práve teraz, vypovedá to o mnohých pocitoch ako napríklad beznádeji a zúfalstve. Môžeš sa cítiť ako na dne najhlbšej priepasti, a pochybovať o tom, žeby ešte bol čo len lúčik nádeje, že veci sa môžu obrátiť k lepšiemu. Zdá sa, že nik sa nestará a nechápe v akom si rozpoložení. Život skrátka nestojí za to...alebo…?

Väčšina ľudí zakúša ochromujúce pocity v určitých situáciach života. Keď som bol sám v emocionálnej priepasti, v hlave sa mi preháňali napríklad takéto otázky: "Môže toto byť vôľa Boha, ktorý ma stvoril?" "Je Boh príliš slabý, aby mi pomohol?" "Sú moje problémy priveľké pre Neho?"

Som rád, že vám môžem potvrdiť, že ak aspoň na chvíľu zvážite žeby ste dovolili Bohu stať sa skutočným Bohom vo vašom živote, sám dokáže aký veľký v skutočnosti je! "Lebo pre Boha nič nie je nemožné" (Lukáš 1:37). Azda jazvy z minulých zranení spôsobujú skľučujúci pocit zavrhnutia a opustenosti. To môže viesť k sebaľútosti, hnevu, zatrpknutosti, pomstychtivým myšlienkam alebo spôsobom, nezdravým strachom, atď., a to spôsobuje problémy vo vašich najdôležitejších vzťahoch. Avšak samovražda by jedine zdevastovala vašich najmilovanejších, ktorým ste nikdy nechceli ublížiť; citovú jazvu, s ktorou sa budú musieť vyrovnávať po zvyšok života.

Prečo by ste nemali spáchať samovraždu? Priateľu, akokoľvek beznádejná je situácia v tvojom živote, je tu Boh lásky, ktorý čaká, aby ti mohol pomôcť pri ceste tunelom beznádeje a vyviesť ťa do nádherného svetla. On je tvojou istou nádejou. Jeho meno je Ježiš.

Tento Ježiš, nevinný Boží Syn, sa stotožňuje s tebou v čase tvojho zavrhnutia a pokorenia. Prorok Izaiáš o Ňom píše: "Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme Ho obdivovali, ani výzor, aby sme po Ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol a nevážili sme si Ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti; My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou; Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás" (Izaiáš 53:2-6).

Priateľu, všetko toto Ježiš Kristus vytrpel, aby nám všetkým mohli byť odpustené naše hriechy! Akúkoľvek ťažkú vinu niesieš na svojich pleciach, vedz, že On ti odpustí, ak sa budeš pokorne kajať (odvráť sa od svojich hriechov k Bohu). "Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať (Žalm 50:15). Nič z toho, čo si kedy vykonal nie je príliš ťažké pre Ježiša, aby ti odpustil. Niektorí z Jeho najvybranejších služobníkov v Biblii spáchali najväčšie hriechy ako vraždu (Mojžiš), cudzoložstvo (kráľ Dávid), a fyzické a duševné týranie (apoštol Pavol). Ale dostalo sa im odpustenia a nového plného života v Pánovi. "Zmiluj sa nado mnou Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zhlaď moje priestupky!" (Žalm 51:2). "Teda ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré veci pominuli, hľa, všetko je nové" (2 Korintským 5:17).

Prečo nemáš spáchať samovraždu? Priateľu, Boh je pripravený napraviť, čo sa "pokazilo"... menovite tvoj život práve teraz, ktorý si chcel ukončiť samovraždou. Prorok Izaiáš napísal: "Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať všetkým smútiacim Siona veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha, chválospev namiesto malomyseľnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil" (Izaiáš 61:1-3).

Poďte k Ježišovi a dovoľte Mu, aby obnovil vašu radosť a užitočnosť. Dôverujte Mu, že On začne nové dielo vo vašom živote. "Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. "Ó Pane, ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. Lebo Ty nemáš záľubu v zábitku, a keby som Ti obetoval zápal, nepáčil by sa Ti. Bohu milou obeťou je duch skrúšený, Ty, Bože nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným" (Žalm 51:12, 15-17).

Prijmeš Pána ako svojho Spasiteľa a Pastiera? On povedie tvoje myšlienky a kroky, deň za dňom, svojím Slovom, Bibliou. "Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať, radiť ti chcem, a moje oko bude bdieť nad tebou" (Žalm 32:8). "On bude istotou tvojich čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním, bázeň pred Hospodinom je tvojím pokladom" (Izaiáš 33:6). V Kristovi ťa tiež postretne zápas, ale odteraz už budeš mať NÁDEJ. On je "Priateľom, ktorý je bližší ako brat" (Príslovia 18:24). Nech je milosť Pán Ježiša s tebou v hodine tvojho rozhodnutia.

Ak chceš uveriť v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, povedz tieto slová vo svojom srdci Bohu. "Bože, potrebujem ťa vo svojom živote. Prosím, odpusť mi všetko, čo som vykonal. Vkladám svoju vieru v Ježiša Krista a verím, že On je môj Spasiteľ. Prosím, očisti ma, uzdrav ma, a obnov radosť v mojom živote. Ďakujem Ti za Tvoju lásku ku mne a za Ježišovu smrť na mojom mieste."

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuPrečo nemám spáchať samovraždu?