විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න


විවාහය පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද?

විවාහය පැවතීමට සැලසීම-ප්‍රධාන දේ කුමක්ද?

කිතුනුවෙකුට නොඇදහිලිවන්තයකු සමග විවාහවීම හෝ යෝජනා කිරීම නිවැරදිද?

භාර්‍යාවක් තම පුරුෂයාට යටහත් (කීකරු) විය යුතුද?

කිතුනු යුවලක් ලිංගිකව කළයුතු / නොකළයුතු මොනවද?

මම දික්කසාද වෙලා. එම නිසා බයිබලයට අනුව මට නැවත විවාහ විය හැකිද?

අන්තර්ජාතීය විවාහ පිළිබඳව ශුද්ධ බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

දික්කසාද වී නැවත විවාහවීම පිළිබඳව බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

ශුද්ධ ලියවිල්ලට අනුරූපව විවාහය සංස්ථාපනය කරනු ලබන්නේ කුමක්ද?

අත් හැරීම සහ ඇලුම්ව සිටීම යන්නෙහි අරුත කුමක්ද?

ස්වර්ගයේ විවාහයන් සිදුවේද?

කිතුනුවකු ඔහු හෝ ඇය නොඇදහිලිවන්තයෙකු හා සමග විවාහ වී සිටින්නේ නම් කුමක් කළ යුතුවේද?

විවාහය කරණකොටගෙන එක් මාංශයක් බවට පත්වීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

දේව වචනයට අනුව බහු විවාහයට සහ ද්වී විවාහයට දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉඩ හැරියේ මන්ද?

දේව වචනාකූලව දික්කසාද වීමට ඇති හැකියාවන් මොනවාද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න