Монгол хэл дээрх www.GotQuestions.org сайтад тавтай морилно уу!


Библийн хариулагдсан асуултууд

Уучлаарай, яг одоо бид Монгол хэлээр илгээсэн асуултуудыг хүлээн авч чадахгүй. Хэрвээ та Англи хэлээр уншиж, бичиж чаддаг бол асуултаа дараах хаягаар орж явуулж болно - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Хайлт GotQuestions.org Монгол

Дор дурьдсан хуудсуудыг Монгол хэл дээр унших боломжтой.
Сайн Мэдээ

Маш чухал асуултууд

Байнга асуудаг асуултууд

Бурханы талаарх асуултууд

Есүс Христийн талаарх асуултууд

Ариун Сүнсний талаарх асуултууд

Авралын талаарх асуултууд

Библийн талаарх асуултууд

Чуулганы талаарх асуултууд

Эцсийн Үеийн талаарх асуултууд

Тэнгэрэлчүүд ба чөтгөрүүдийн талаарх асуултууд

Хүн төрөлхтөний талаарх асуултууд

Теологийн талаарх асуултууд

Христэч амьдралын талаарх асуултууд

Залбиралын талаарх асуултууд

Гэм нүглийн талаарх асуултууд

Тэнгэрийн улс ба тамын талаарх асуултууд

Гэрлэлтийн талаарх асуултууд

Харилцааны тухай асуултууд

Гэр бүл болон эцэг эх байх талаарх асуултууд

Бүтээлийн талаарх асуултууд

Гаж урсгал болон Шашнуудын талаарх асуултууд

Буруу Сургаалийн талаарх асуултууд

Амьдралын Шийдвэрийн талаарх асуултууд

Библийн Сэдэвчилсэн Асуултууд

Библийн талаарх бусад асуултууд


Библийн хариулагдсан асуултууд

Хэрхэн ...

Бурхантай үүрд мөнхөд амьдрахБурханаас уучлалыг хүлээн ав