Гаж урсгал болон Шашнуудын талаарх асуултууд


Есүс Мөнхийн улсад хүрэх цорын ганц зам гэж үү?

Надад зориулсан үнэн сургаал байна уу?

Гаж урсгалын тодорхойлолт нь юу вэ?

Гаж урсгал эсвэл хуурмаг шашинд итгэсэн хүнд сайн мэдээ хүргэх хамгийн сайн арга зам нь юу вэ?

Хуурамч багш, худалч эш үзүүлэгч байна гэдгийг би яаж таних вэ?

Ёховагийн гэрчүүд гэж хэн бэ, тэдний итгэл нь юу вэ?

Мормонизм гаж урсгал уу? Мормончууд юунд итгэдэг вэ?

Христэд итгэгчид бусад хүмүүсийн шашны итгэл үнэмшилд хүлцэнгүй хандах хэрэгтэй юу?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Гаж урсгал болон Шашнуудын талаарх асуултууд