Гаж урсгал болон Шашнуудын талаарх асуултууд


Есүс Мөнхийн улсад хүрэх цорын ганц зам гэж үү?

Надад зориулсан үнэн сургаал байна уу?

Гаж урсгалын тодорхойлолт нь юу вэ?

Гаж урсгал эсвэл хуурмаг шашинд итгэсэн хүнд сайн мэдээ хүргэх хамгийн сайн арга зам нь юу вэ?

Хуурамч багш, худалч эш үзүүлэгч байна гэдгийг би яаж таних вэ?

Ёховагийн гэрчүүд гэж хэн бэ, тэдний итгэл нь юу вэ?

Мормонизм гаж урсгал уу? Мормончууд юунд итгэдэг вэ?

Христэд итгэгчид бусад хүмүүсийн шашны итгэл үнэмшилд хүлцэнгүй хандах хэрэгтэй юу?

Төгс Хүчит Бурханы Чуулган / “Зүүний Аянга” гэж юу вэ?

Сайн Мэдээ Чуулган (Good News Mission) гэж юу вэ? Тэд юунд итгэдэг вэ?

Эх Бурхан гэж байдаг уу?

Эх бурхан гэж байдаг уу?

Бурханы Сүм Дэлхийн Сайн Мэдээний Авралын Зар Нийгэмлэг гэж юу вэ? Тэд юунд итгэдэг вэ?

Эв нэгдлийн хөдөлгөөн гэж юу вэ?

Христэд итгэгчид Мормоны Номыг юу гэж үзэх нь зохилтой вэ?

Ландмарк үзэл гэж юу вэ? Баптист Сүйт Бүсгүй теологи гэж юу вэ?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Гаж урсгал болон Шашнуудын талаарх асуултууд

Хэрхэн ...

Бурхантай үүрд мөнхөд амьдрахБурханаас уучлалыг хүлээн ав