Тэнгэрэлчүүд ба чөтгөрүүдийн талаарх асуултууд


Библи тэнгэр элчүүдийн тухай юу хэлдэг вэ?

Библи чөтгөрүүдийн тухай юу гэдэг вэ?

Сатан гэж хэн бэ?

Чөтгөрт эзэмдүүлэлтийн талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Христэд итгэгч диаволд эзэмдүүлэх үү?

Эхлэл 6:1-4д гарч буй Бурханы хөвгүүд, хүний охид гэж хэн бэ?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Библийн хариулагдсан асуултууд