Байнга асуудаг асуултууд


Нэг удаа аврагдсан бол бүрэн аврагдсан уу?

Үхлийн дараа юу болох вэ?

Библи биднийг мөнх хамгаалагдсан гэдэг үү?

Амиа хорлолтын талаарх Христитгэлт үзэл бодол нь юу вэ? Амиа хорлолтын талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Эмэгтэй номлогчид, пасторууд байх уу? Үйлчлэлд байх эмэгтэйчүүдийн тухай Библи юу гэж хэлсэн бэ?

Өөр үндэстэнтэй гэрлэх тухай Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Христитгэлт баптисмын юу нь чухал вэ?

Библи аравны нэгийн талаар юу гэж хэлдэг вэ?

Гэрлэлтээс өмнөх бэлгийн харилцааны талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Библид Гурвалын тухай юуг заадаг вэ?

Архи дарс уух талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ? Христэд итгэгчид архи, дарс уух нь гэм нүгэл үү?

Салалт, хоёр дахь гэрлэлтийн талаар Библи юу гэж үздэг вэ?

Хэлээр ярих бэлэг авъяас гэж юуг хэлэх вэ? Өнөөдөр хэлээр ярих бэлэг авъяас байгаа юу?

Өөрийн үхэл болон дахин амилалтын хоорондох гурван өдөр Есүс хаана байсан бэ?

Мөрийтэй тоглоомын талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ? Мөрийтэй тоглох нь гэм үү?

Библи шивээсийн(биеэ зүсэх) талаар юу гэдэг вэ?

Амьтад Тэнгэрийн улсад очих болов уу? Амьтдад сүнс байгаа юу?

Библи динозавруудын тухай юу хэлдэг вэ? Библи дээр динозаврууд байдаг уу?

Каины эхнэр хэн байсан бэ? Каины эхнэр түүний эгч байсан уу?

Библи гомосексийн талаар юу гэдэг вэ? Ижил хүйстэнтэйгээ явалдах гэм нүгэл үү?

Гар хангалга Библийн дагуу харвал гэм нүгэл үү?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Библийн хариулагдсан асуултууд

Хэрхэн ...

Бурхантай үүрд мөнхөд амьдрахБурханаас уучлалыг хүлээн ав