settings icon
share icon

Авралын талаарх асуултууд

Авралын төлөвлөгөө гэж юу вэ?

Аврал зөвхөн итгэлээр ирэх үү, эсвэл итгэл дээрээ үйлстэй байх хэрэгтэй юу?

Нэг удаа аврагдсан бол бүрэн аврагдсан уу?

Библи биднийг мөнх хамгаалагдсан гэдэг үү?

Өөрийн авралаа баталгаатай гэдгийг хэрхэн мэдэж чадах вэ?

Есүс бидний гэм нүглийн төлөө үхсэнээс өмнө амьдарч байсан хүмүүс аврагдсан уу?

Есүсийн тухай хэзээ ч сонсоогүй хүмүүст юу тохиолдох вэ? Түүний тухай ер сонсож байгаагүй хүнийг Бурхан шийтгэх үү?

Бурханы хэмжээлшгүй эрх мэдэл болон хүн төрөлхтөний чөлөөт хүсэл хоёр аврал дээр хэрхэн хамт ажилласан байж таарах вэ?

Зольсон цагаатгал гэж юу вэ?

Аврал мөнхийн баталгаатай байна гэдэг гэм үйлдэх “лиценз” үү?

Нялх, бага насны хүүхэд нас барвал тэдэнд юу тохиолдох вэ? Хариуцлага үүрэх насны талаар Библийн хаанаас олох вэ?

Хуучин Гэрээний үед Бурхан яагаад амьтны тахилыг шаарддаг байсан бэ?

Хэрэв бидний аврал өнө мөнхийнх юм бол Библи яагаад урвалтын эсрэг тийм хүчтэй анхааруулдаг юм бэ?

Христэд итгэгчид өөрсдийн гэм нүглийн тухайд байнга л уучлал гуйсаар байх хэрэгтэй юу?

Баптисм авралд хэрэгтэй юу? Баптисман шинэчлэл гэж юу вэ?

Аврал гэж юу вэ? Авралын талаарх Христэч онол сургаал нь юу вэ?

Зөвтгөл гэж юу вэ?

Христитгэгч хүн авралаа алдах уу?

Христэч эвлэрүүлэл гэж юу вэ? Яагаад бид Бурхантай эвлэрүүлэгдэх хэрэгтэй вэ?

Христэч золилт гэж юу гэсэн үг вэ?

Гэмшил нь юу вэ, энэ нь авралд хэрэгтэй юу?

Яагаад Христийн амилалт чухал вэ?Монгол хэл дээрх сайт руу буцах

Библийн хариулагдсан асуултууд
Энэ хуудсыг хуваалцах: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries