Христэч амьдралын талаарх асуултууд


Христ итгэл гэж юу вэ?

Би өөрийн амьдралдаа Бурханы хүслийг яаж мэдэх вэ?

Өөрийн Христ итгэлт амьдралдаа гэм нүглийг хэрхэн дийлж чадах вэ?

Библи аравны нэгийн талаар юу гэж хэлдэг вэ?

Яаж Бурханы дуу хоолойг таньж чадах вэ?

Сүнслэг тэмцлийн талаар Библи юу гэдэг вэ?

Сүнслэг өсөлт гэж юу вэ?

Надад муу юм хийсэн, буруутай хүнийг би яаж уучлах вэ?

Христэч мацаг барилт – Библи энэ талаар юу гэдэг вэ?

Найзууд болон гэр бүлдээ тэднийг эсэргүүцэхгүй эсвэл бүр цааш нь түлхэхгүй байдлаар яаж сайн мэдээг хуваалцах вэ?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Христэч амьдралын талаарх асуултууд