Гэм нүглийн талаарх асуултууд


Гэм нүгэлтний залбирал гэж юу вэ?

Өөрийн Христ итгэлт амьдралдаа гэм нүглийг хэрхэн дийлж чадах вэ?

Гэм нүглийн тодорхойлолт нь юу вэ?

Ямар нэг зүйл гэм гэдгийг нь яаж би мэдэх вэ?

Долоон үхэлд хүргэх гэм гэж юу вэ?

Бүх гэм нүглүүд Бурханд адил уу?

Порнограф үзэх талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Тамхи татах талаарх Христэч үзэл баримтлал нь юу вэ? Тамхи татах нь гэм нүгэл үү?

Архи дарс уух талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ? Христэд итгэгчид архи, дарс уух нь гэм нүгэл үү?

Мөрийтэй тоглоомын талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ? Мөрийтэй тоглох нь гэм үү?

Библи шивээсийн(биеэ зүсэх) талаар юу гэдэг вэ?

Библи гомосексийн талаар юу гэдэг вэ? Ижил хүйстэнтэйгээ явалдах гэм нүгэл үү?

Гар хангалга Библийн дагуу харвал гэм нүгэл үү?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Гэм нүглийн талаарх асуултууд