Библийн талаарх асуултууд


Чуулган гэж юу вэ?

Чуулганы зорилго нь юу вэ?

Христитгэлт баптисмын юу нь чухал вэ?

Эзэний зоог / Хайрын зоогын ач холбогдол нь юу вэ?

Библи аравны нэгийн талаар юу гэж хэлдэг вэ?

Яагаад чуулганд хамрагдах нь чухал вэ?

Яагаад Христитгэгчид Амралтын өдрийг сахих хэрэгтэй вэ? Бямба, Нямын аль нь Амралтын өдөр вэ?

Яагаад би зохион байгуулалттай шашинд итгэх хэрэгтэй гэж?

Эмэгтэй номлогчид, пасторууд байх уу? Үйлчлэлд байх эмэгтэйчүүдийн тухай Библи юу гэж хэлсэн бэ?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Библийн хариулагдсан асуултууд