Эцсийн Үеийн талаарх асуултууд


Эцсийн үеийн эш үзүүлэгийн дагуу юу тохиолдох вэ?

Эцсийн үеийн тэмдэг, дохионууд нь юу байх вэ?

Чуулганы өргөгдөлт гэж юу вэ?

Зовлон гэж юу вэ? Зовлон нь долоон жил үргэлжлэх болно гэж яаж мэдэх вэ?

Зовлонгийн үетэй холбоотойгоор өргөгдөлт хэзээ тохиолдох вэ?

Есүс Христийн хоёр дахь ирэлт гэж юу вэ?

Мянган жилийн Хаанчлал гэж юу болох, яг тэр махчилсан утгаар нь ойлгох хэрэгтэй юу?

144,000 нь хэн бэ?

Хоосролын бузар гэж юу вэ?

Апокалипсис (илчлэл, үзэгдэл) гэж юу вэ?

Хармагедоны дайн гэж юу вэ?

Эзэний өдөр гэж юу вэ?

Өргөгдөлт ба Дахин ирэлт хоёр ямар ялгаатай вэ?

Апокалипсийн дөрвөн морьтон хэн бэ?

Христийн эргэн ирэлтийн нөлөөний дагуу бид хэрхэн амьдрах ёстой вэ?

Араатны тэмдэг (666) гэж юу байх вэ?

Илчлэл номд долоон лац, долоон бүрээ нь юуг илэрхийлэх вэ?

Илчлэл номыг би яаж ойлгох вэ?

Антихрист гэж хэн бэ?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Библийн хариулагдсан асуултууд

Хэрхэн ...

Бурхантай үүрд мөнхөд амьдрахБурханаас уучлалыг хүлээн ав