Эцсийн Үеийн талаарх асуултууд


Эцсийн үеийн эш үзүүлэгийн дагуу юу тохиолдох вэ?

Эцсийн үеийн тэмдэг, дохионууд нь юу байх вэ?

Чуулганы өргөгдөлт гэж юу вэ?

Зовлон гэж юу вэ? Зовлон нь долоон жил үргэлжлэх болно гэж яаж мэдэх вэ?

Зовлонгийн үетэй холбоотойгоор өргөгдөлт хэзээ тохиолдох вэ?

Есүс Христийн хоёр дахь ирэлт гэж юу вэ?

Мянган жилийн Хаанчлал гэж юу болох, яг тэр махчилсан утгаар нь ойлгох хэрэгтэй юу?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Библийн хариулагдсан асуултууд