Амьдралын Шийдвэрийн талаарх асуултууд


Амиа хорлолтын талаарх Христитгэлт үзэл бодол нь юу вэ? Амиа хорлолтын талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Библи аравны нэгийн талаар юу гэж хэлдэг вэ?

Үр хөндөлтийн талаар Библи юу гэж заадаг бол?

Үхлийн шийтгэл буюу цаазаар авах ялын тухай Библи юу гэдэг вэ?

Сэтгэлээр уналт, гутралын тухай Библи юу хэлдэг вэ? Христэд итгэгч хүмүүс сэтгэл гутралаа хэрхэн давж туулах вэ?

Санхүүгээ хэрхэн зохицуулах талаар Библи юу гэдэг вэ?

Эдгэрлийн талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ? Загалмайн золилтонд эдгэрэл байдаг уу?

Библид дайны тухай юу гэж хэлдэг вэ?

Цар тахал өвчний талаар Библид юу гэж хэлдэг вэ?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Амьдралын Шийдвэрийн талаарх асуултууд