Теологийн талаарх асуултууд


Системчилсэн теологи гэж юу вэ?

Христэч ертөнцийг үзэх үзэл гэж юу вэ?

Урьдаас товлолт гэж юу вэ? Энэхүү товлолт нь библийн дагуу мөн үү?

Калвинизмын эсрэг Арминианизм – аль нь зөв бол?

Премиллениализм гэж юу вэ?

Диспензационализм гэж юу болох, энэ нь Библийн дагуу юмуу?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Теологийн талаарх асуултууд