Хэрхэн ...

Бурхантай үүрд мөнхөд амьдрахБурханаас уучлалыг хүлээн ав