Маш чухал асуултууд


Есүс Христ гэж хэн бэ?

Бурхан байдаг уу? Бурханы оршин байгаа талаар ямар нэг баталгаа байна уу?

Есүс Бурхан уу? Есүс Бурхан болохоо батлан хэлж байсан уу?

Бурхан бодитой юу? Бурхан бодитой болохыг би яаж мэдэж чадах вэ?

Бурханы мөн чанарууд нь юу вэ? Бурхан ямар байдалтай вэ?

Библи үнэхээр Бурханы үг мөн үү?

Христитгэл гэж юу вэ? Христэд итгэгчид юунд итгэдэг вэ?

Амьдралын утга учир юу вэ?

Христэд итгэгчид Хуучин гэрээний хуулийг сахих ёстой юу?

Христийн Бурхан чанар Библийн дагуу юу?

Аврал зөвхөн итгэлээр ирэх үү, эсвэл итгэл дээрээ үйлстэй байх хэрэгтэй юу?

Ариун Сүнс гэж хэн бэ?

Би өөрийн амьдралдаа Бурханы хүслийг яаж мэдэх вэ?

Өөрийн Христ итгэлт амьдралдаа гэм нүглийг хэрхэн дийлж чадах вэ?

Яагаад амиа хорлож болохгүй вэ?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Библийн хариулагдсан асуултууд