मराठी भांषातरामध्ये आपले स्वागत आहे www.GotQuestions.org!पवित्र शास्त्राच्या प्रश्न आणि उत्तर
Download Mangal Font


आम्हाला क्षमा करा करण ह्यावेळी आपले प्रश्न आमही स्विकारु शकत नाही. जर आपणाला इंग्रजी लिहिला वाचता ,येत असेल तर आपण आपले प्रश्न https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html वर लिहू शकता.

खालील दिलेल्याअनुक्रमाध्ये मराठी भाषांतर उपलब्ध आहे:


शुभ वार्ता

अतिमहत्वाचा प्रश्न

नेहमी विचारण्यात येणारे प्रश्न

परमेश्वराबद्दल प्रश्न

येशू ख्रिस्ताबद्दल प्रश्न

पवित्र आत्मा बद्दल प्रश्न

पापविमोचनाबद्दल प्रश्न

बायबलबद्दल प्रश्न

चर्चबद्दल प्रश्न
पवित्र शास्त्राच्या प्रश्न आणि उत्तर