परमेश्वराबद्दल प्रश्न


देवाचे अस्तित्व आहे का? देवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे आहेत का?

देवाचे कोणते गुणधर्म आहेत? देव कसा आहे?

देव खंच आहे का? देव आहे हे मी खात्रीपुर्वक कसे जाणून घेऊ शकतो?

पवित्रशास्त्र त्रेएकत्वाविषयी काय शिकविते काय शिकविते?

परमेश्वर चांगल्या लोकांच्या बाबतीत वाईट गोष्टी का घडू देतो?

जुन्या करारातील ईश्वर नवीन करारातील ईश्वरापेक्षा भिन्न का?

ईश्वराने दुष्ट कृत्ये तयार केली का?

तो परमेश्वर प्रीती आहे की काय अर्थ आहे?

परमेश्वर अजूनही आमच्याशी बोलतो का?

परमेश्वराला कोणी निर्माण केले; परमेश्वर कोठून आला?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
परमेश्वराबद्दल प्रश्न