पापविमोचनाबद्दल प्रश्न


तारणाची योजना काय आहे?

फक्त विश्वासाच्या द्वारे तारण मिळू शकते का ,किंवा विश्वासाबरोबर कार्याची गरज आहे?

सार्वकालिक सुरक्षितता पवित्रशास्त्रावर आधारीत आहे का?

एकदा तारण झालेकी सर्वदा साठी तारण झाले?

येशुच्या आमच्या पापासाठी मरणा अगोदर लोंकाचे तारण कसे होत होते?

ज्या लोंकानी येशुचे शुभवर्तमान नाही त्याचे काय होईल?

देवाचे सार्वभौमत्व आणि मानवाची स्वतंत्र इच्छा मिळून तारणासाठी कसे कार्य करते?

कोणाच्यातरी बदल्यामध्ये देण्यात येणारे प्रायश्चित्त काय आहे?

माझ्या तारणाची खात्री कशी प्राप्त करु शकतो?

सार्वकाळीक सुरक्षा पापा करण्यासाठी “परवाना” आहे काय?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
पापविमोचनाबद्दल प्रश्न