जीवन निर्णयाबद्दल प्रश्न


जीवनाचा अर्थ काय आहे?

देवाची इच्छा माझ्या जीवनात काय आहे हे मी कसे जाणून घेऊ शकतो ?

ख्रिस्ती व्यक्तीच्या कर्ज घेण्यासंबंधी बायबल काय म्हणते? ख्रिस्ती व्यक्तीने पैसे उसने घ्यावे किंवा द्यावे काय?

ख्रिस्ती लोकांनी डॉक्टरांकडे जावे काय?

ख्रिस्ती व्यक्तीने व्यायाम करावा काय? बायबल आपल्या आरोग्याविषयी काय म्हणते?

खटला/खटला चालविण्याविषयी बायबल काय म्हणते?

ख्रिस्ती लोकांनी सैन्यात दाखल होण्याविषयी बायबल काय म्हणते?

जीवनातील हेतू कसा शोधावा याविषयी बायबल काय म्हणते?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
जीवन निर्णयाबद्दल प्रश्न