settings icon
share icon
Pangutana

Makahimo ba ang mga tawo sa langit ug tan-aw dinhi sa yuta ug makakita kanato nga ania pa sa kalibutan?

Tubag


Ang uban nakakita Sa Mga Hebreohanon 12: 1 ang alinghuna nga ang mga tawo sa langit makahimo pagtlantaw sa yuta ug makakita kanato: “Busa, sanglit ginalibutan man kita sa ingon ka mabagang panganud sa mga saksi,” Ang "mga saksi" mao ang mga bayani sa pagtuo nga gitala Sa Mga Hebreohanon 11, ug ang katinuoran nga kita "gilibutan" nila nagdala sa pipila ka mga komentarista aron masabtan kadtong mga bayani (ug posible ang uban nga mga tawo) nga nagatan-aw kanato gikan sa langit.

Ang alinghuna nga ang mga tawo nagtan-aw gikan sa langit aron makita kung unsa ang atong gibuhat mao ang sagad panglantaw sa kasamtangang inila nga kultura. Apan, kutob sa buot natong tuohan nga gibantayan kita sa atong nangamatay nga mga minahal, dili kana ang gitudlo sa Hebreohanon 12: 1. Sa pagtukod gikan sa Mga Hebreohanon 11, ang tagsulat nagsugod sa pagkuha sa pipila ka praktikal nga mga pagtulon-an (mao nga ang kapitulo 12 nagsugod sa "Busa"). Ang "mga saksi" mao ang mga tawo nga nakadayeg ang Dios tungod sa ilang pagtoo sa kapitulo 11, ug adunay usa ka dakung panon nila didto sa langit. Ang pangutana mao, sa unsang paagi nga sila "mga saksi"?

Ang angay nga paghubad sa Mga Hebreohanon 12: 1 mao nga ang mga kalalakin-an ug mga kababay’n-an nga nahimong "dakung panganod sa mga saksi" maoy mga saksi sa bililhong pagpuyo sa kinabuhi pinaagi sa pagtoo. Ang ilang mga sugilanon sa Daang Tugon nagpamatuod sa mga panalangin sa pagpili sa pagtuo labaw sa kahadlok. Sa pag-rebisar sa sinugdanan sa Mga Hebreohanon 12: 1, “sanglit ‘duna kitay daghang gisulayan-ug-matuod nga mga panig-ingnan nga napamatud-ang pagtoo … Busa, dili nga ang mga tawo sa langit nagbantay kanato (ingon nga ang atong mga kinabuhi dinhi sa yuta makalingaw kaayo o sila wala nay laing mas maayo nga buhaton!), apan nga kadtong nag-una kanato naghatag og usa ka malungtarong panig-ingnan alang kanato. Ang talaan sa ilang kinabuhi nagpamatuod sa pagtoo ug sa Dios ug kamatuoran.

Ang Hebreohanon 12: 1 nagapadayon, “iwakli ta ang tanang kabug-at ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato, ug dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong gisalmotan.” Tungod sa hugot nga pagtuo ug paglahutay sa mga magtotoo nga nag-una kanato, kita gidasig sa pagpabilin sa dalan sa atong kaugalingong lumba sa pagtuo. Atong gisunod ang mga panig-ingnan ni Abraham ug ni Moises ug ni Rahab ug ni Gideon ug sa uban pa.

Gipunting sa pipila ka tawo ang paghisgut sa adunahan sa iyang mga igsoon sa Lukas 16:28 isip pamatuod nga ang mga kalag nga nangamatay (sa Hades, labing menos) makakita sa mga panghitabo dinhi sa yuta. Bisan pa, ang tudling wala magsulti nga ang dato makakita sa iyang mga igsoon; nahisayran niya nga may mga igsoon siya, ug nahisayran niya nga sila mga dili magtutoo. Usab, ang uban nga mga tawo naggamit sa Pinadayag 6:10 ingon nga usa ka pamatuod nga teksto: ang mga kasakit sa mga sinakit nanawagan sa Dios sa pagpanimalos sa ilang mga kamatayon. Sa makausa pa, kini nga tudling wala'y gisulti mahitungod sa mga sinakit nga nakakita sa mga tawo sa yuta; kini yanong nag-ingon nga sila nasayud nga sila angayan sa katarongan ug nangandoy sa Ginoo nga molihok. Ang Biblia wala mag-ingon nga ang mga tawo sa langit dili makatan-aw kanato, busa dili kita angay mahimong dogmatiko. Apan, walay purohan nga makahimo sila pagtan-aw kanato. Ang mga tawo sa langit lagmit nagtambulingaw sa ubang mga butang sama sa pagsimba sa Dios ug pagtagamtam sa mga himaya sa langit. Kon ang mga tawo sa langit makatan-aw ug makakita man kanato o dili, wala kita magpadagan sa atong lumba alang kanila.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Makahimo ba ang mga tawo sa langit ug tan-aw dinhi sa yuta ug makakita kanato nga ania pa sa kalibutan?
© Copyright Got Questions Ministries