settings icon
share icon
Pangutana

Aduna bay managlahing mga ang-ang sa Langit?

Tubag


Ang pinakaduol nga gisulti sa Kasulatan nga adunay managlahing mga ang-ang sa langit makita sa Ikaduhang Corinto 12:2, “Aduna koy nailhan nga tawo diha ni Cristo kansang napulo’g upat ka tuig ang milabay gibayaw sa ikatulong langit. Kon sa lawas ba o gawas sa lawas wala ako masayod – ang Dios ray nasayod.” Gisabot kini sa uban nga adunay tulo ka managlahing ang-ang sa langit, usa ka ang-ang alang sa “hilabihan ka mainiton nga mga Cristohanon” o mga Cristohanon nga nakabaton ug taas nga ang-ang sa pagka espirituhanon, usa ka ang-ang alang sa “yano” nga mga Cristohanon, ug usa ka ang-ang alang sa mga Cristohanon nga wala matinud-anong nangalagad sa Dios. Kini nga panglantaw walay basehanan sa Kasulatan.

Wala nagaingon si Pablo nga adunay tulo ka mga langit o bisan tulo ka mga ang-ang sa langit. Sa daghang mga ansyanong kultura, ang mga tawo naggamit sa termino nga langit aron paghulagway sat ulo ka managlahing mga “ginsakpan” – ang kapanganuran, ang gawas nga kawanangan, ug unya ang espirituhanong langit. Nag-ingon sa Pablo nga gidala siya sa Dios ngadto sa “espirituhanong” langit – ang ginsakpan nga unahan pa sa pisikal nga uniberso diin nagpuyo ang Dios. Ang taghuna sa managlahing mga ang-ang sa langit lagmit naggikan ang tipik nga bahin niini sa The Divine Comedy ni Dante diin gihulagway sa magbabalak ang langit ug ang impiyerno ingon nga adunay siyam ka managlahing mga ang-ang. Apan, ang The Divine Comedy, usa ka ginama nga handurawat (sugilambong). Ang alinghuna sa managlahing mga ang-ang sa langit dili makita sa Kasulatan.

Ang Kasulatan naghisgot hinuon sa managlahing mga ganti sa langit. Nag-ingon si Hesus mahitungod sa mga ganti, “Tan-awa, Hapit na ako moabot! Kuyog nako ang akong ganti, ug akong ihatang sa matag-usa sumala sa ilang nahimo” (Pinadayag 22:12). Sanglit si Hesus mag apod-apod ug mga ganti sumala sa ilang nahimo, makaingon kita nga moabot unya ang takna sag anti alang sa mga magtotoo ug mao nga ang mga ganti magkalahi sa matag-tawo.

Kadto lamang mga pagpamuhat nga nakasugakod sa pagdalisay sa Dios pinaagi sa kalayo ang adunay dayong bili ug mahimong takos sag anti. Kadtong mga bililhong pagpamuhat gitumbok ingon nga “bulawan, plata, ug mahalong mga bato” (Unang Corinto 3:12) ug kadtong mga butang nga natukod sa sukaranan sa pagtoo diha ni Cristo. Kadtong mga pagpamuhat nga dili gantihan gitawag nga “kahoy, dagami, tahop;” dili kini mga daotang buhat apan taphaw nga mga kalihokan nga walay dumalayong bili. Ang mga ganti ipang apod-apod sa “hukmanan ni Cristo,” usa ka dapit diin ang kinabuhi sa mga magtotoo pagasusihon alang sa katuryoan sa mga ganti. Ang “paghukom” sa mga magtotoo wala nagpasabot ug silot alang sa sala. Si Hesu Cristo gisilotan alang sa atong sala sa dihang namatay siya didto sa krus, ug nag-ingon ang Dios mahitungod kanato: “Akong pasayloon ang ilang pagkadaotan ug dili na hinumdoman ang ilang mga sala” (Hebreo 8:12). Unsa ka mahimayaon nga hunahunaon! Ang Cristohanon dili kinahanglang mahadlok sa silot, apan makapaabot sa mga purong-purong sa ganti nga iyang ihalad sa tiilan sa Manluluwas. Sa pagtapos, walay managlahing mga ang-ang sa langit, apan adunay managlahing mga ang-ang sag anti sa langit.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna bay managlahing mga ang-ang sa Langit?
© Copyright Got Questions Ministries