settings icon
share icon
Pangutana

Sa unsang paagi nga ang walay kataposa diha sa impiyerno usa ka makiangayon nga silot alang sa sala?

Tubag


Daghang mga tawo ang dili komportable, nga moingon sa labing menos, uban sa alinghuna sa usa ka walay kataposang impiyerno. Kini nga pagka dili komportable, hinuon, kasagaran usa ka resulta sa dili kompleto nga pagsabot sa tulo ka mga butang: ang kinaiyahan sa Dios, ang kinaiyahan sa tawo, ug ang kinaiyahan sa sala. Ingon nga napukan, makasasalang mga tawon, ang kinaiyahan sa Dios usa ka malisod nga taghuna alang kanato aron sabton. Hilig kita motan-aw sa Dios isip usa ka buotan, maluloy-on nga pagkasiya kansang gugma alang kanato nagbuntog ug nag-awong sa tanan Niyang lain pa nga mga hiyas. Siyempre ang Dios mahigugmaon, maayo, ug maluloy-on, apan Siya una sa tanan balaan ug matarong nga Dios. Balaan Siya kaayo nga dili Niya ibalewala ang sala. Siya ang Dios kansang kasuko nagdilaab batok sa mga daotan ug masinupakon (Isaias 5:25); Osea 8:5; Zacarias 10:3). Dili lamang Siya mahigugmaon nga Dios – Siya mismo ang gugma! Apan giingnan usab kita sa Biblia nga Iyang gikasilagan ang tanang matang sa sala (Panultihon 6:16 – 19). Ug samtang Siya maluloy-on, adunay kinutoban ang Iyang kaluoy. “Pangitaa ang GINOO samtang Siya hikaplagan; sangpit Kaniya samtang Siya haduol. Ipabiya sa mga daotan ang ilang pagkinabuhi ug ang daotang tawo ang iyang mga panghunahuna. Ipabalik siya sa GINOO, ug magmaluloy-on siya kaniya, ug ngadto sa atong Dios, kay siya gawasnon nga mopasaylo” (Isaias 55:6 – 7).

Ang katawhan nahugawan sa sala, ug ang maong sala kanunay’ng direkta nga batok sa Dios. Sa dihang nakasala si David pinaagi sa pagpanapaw kang Batseba ug sa pagpapatay kang Urias, miresponde siya sa usa ka makaikag nga pag-ampo: “Batok kanimo, kanimo lang, ako nakasala ug nakahimog daotan sa imong panan-aw …” (Salmo 51:4). Sanglit si David nakasala batok kang Batseba ug Urias, giunsa niya pag-angkon nga sa Dios lang siya nakasala? Nakasabot si David nga sa kataposan ang tanang sala batok sa Dios. Ang Dios usa ka walay kataposan ug walay kinutoban nga pagkasiya (Salmo 90:2). Ingon nga resulta, ang tanang sala nagkinahanglan ug walay kataposang silot. Ang pagkabalaan, pagkahingpit, ug pagka walay kinutoban nga kinaiya sa Dios nasilo sa atong sala. Bisan tuod sa atong may kinutoban nga mga hunahuna ang atong sala limitado diha sa panahon, ngadto sa Dios – nga gawas sa panahon – ang sala nga Iyang gikasilagan nagapadayon. Ang atong sala sa walay kataposan anaa sa Iyang atubangan ug kinahanglan nga masilotan sa walay kataposan aron matagbaw ang Iyang balaang hustisya.

Walay laing makasabot niini gawas sa tawo nga anaa sa impiyerno. Ang hingpit nga panig-ingnan mao ang sugilanon sa usa ka adunahan ug ni Lazaro. Ang duha namatay, ug ang adunahan naimpiyerno samtang si Lazaro niadto sa Paraiso (Lucas 16). Siyempre, sayod ang adunahan nga ang iyang mga sala nahimo lamang niya katong buhi pa siya. Apan, makaikag nga, wala siya moingon, “Nganong anaa man ko diri?” Ang maong pangutana dili pangutan-on sa impiyerno. Wala siya moingon, “Angayan ba gayud ako niini? Dili ba kini murag sobra ra? Murag nasobrahan ra?” Nihangyo ra siya nga adunay moadto sa iyang mga igsoon nga buhi pa ug pasidan-an sila mahitungod sa iyang kapalaran.

Sama sa adunahan, ang matag makasasala adunay hingpit nga kaamgohan nga angayan siya nga matimpawak didto. Ang matag makasasal adunay hingpit nga kasayoran, hait ang kahibalo, ug sensitibo nga konsiyensya diin, sa impiyerno, nahimo siyang iyang kaugalingong tigsakit (tulisok). Mao kini ang kasinatian sa pagsakit sa impiyerno – usa ka tawo kansang hingpit nga nahibalo sa iyang sala uban walay puas nga matulisokong konsiyensya, nga walay paghuwas bisan makdiyot. Ang pagka sad-an sa sala mogama ug kaulaw ug walay kataposang kasilag sa kaugalingon. Sayod ang adunahan nga ang walay kataposang silot alang sa tibuok kinabuhi nga mga sala makatarongan ug angayan. Maoy hinungdan nga wala siya misupak o nangutana sa iyang pagkabalhog sa impiyerno.

Ang mga kamatuod sa walay kataposang pagkatinunglo, walay kataposang impiyerno, ug walay kataposang silot makahahadlok ug makahasol. Apan maayo nga kita mahimong, sa tinud-anay, mahadlok. Samtang kini mahimong makalilisang paminawon, adunay maayong balita. Gihigugma kita sa Dios (Juan 3:16) ug buot nga luwason kita gikan sa impiyerno (Ikaduhang Pedro 3:9). Apan tungod kay ang Dios makiangayon ug matarong usab, mahimo Niyang itugot ang atong sala nga dili masilotan. Adunay mobayad alang niini. Sa Iyang dakong kaluoy ug gugma, mihatag ang Dios sa Iyang kaugalingong bayad alang sa atong sala. Iyang gipadala ang Iyang Anak nga si Hesu Cristo aron pagbayad sa silot alang sa atong mga sala pinaagi sa pagpakamatay didto sa krus alang kanato. Ang kamatayon ni Hesus usa ka walay kinutobang kamatayon tungod kay Siya usa ka walay kinutobang Dios/Tawo, nga nagbayad sa atong walay kinutobang utang nga sala, aron dili na kita ang mobayad niini didto sa impiyerno sa walay kataposan (Ikaduhang Corinto 5:21). Kon atong ikumpisal ang atong sala ug ibutang ang atong pagtoo diha ni Cristo, mangayo sa kapasayloan sa Dios base sa sakripisyo ni Cristo, maluwas kita, mapasaylo, mahinloan, ug masaaran sa walay kataposang puloy-an sa langit. Nahigugma pag-ayo kanato ang Dios nga naghatag Siya’g paagi alang sa atong kaluwasan, apan kon atong isalikway ang Iyang gasa sa kinabuhing dayon, atong atubangon ang walay kataposang sangpotanan sa maong pagpili.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Sa unsang paagi nga ang walay kataposa diha sa impiyerno usa ka makiangayon nga silot alang sa sala?
© Copyright Got Questions Ministries