settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Lingkoranang Hukmanan ni Kristo?

Tubag


Ang Roma 14: 10-12 nag-ingon, “Kay kitang tanan moatubang ra unya sa hukmanan sa Dios; Sa ingon niana ang matag-usa kanato magahatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon.” Ang Ikaduhang Mga Taga Korinto 5:10 nagsulti kanato,” Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Cristo, aron ang matag-usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o dautan.” Sa konteksto, tin-aw nga ang duha ka kasulatan nagtumong sa mga Kristohanon, dili ang mga wala motuo. Busa, ang lingkoranang hukmanan ni Kristo, naglakip sa mga magtutuo nga naghatag sa usa ka asoy sa ilang mga kinabuhi ngadto kang Kristo. Ang lingkoranang hukmanan ni Kristo wala magtino sa kaluwasan; kana gitino pinaagi sa sakripisyo ni Kristo alang kanato (1 Juan 2: 2) ug ang atong pagtuo Kaniya (Juan 3:16). Ang tanan natong mga sala gipasaylo, ug dili gayud kita pagahukman tungod niini (Roma 8: 1). Dili kinahanglan nga atong tan-awon ang lingkuranang hukmanan ni Kristo ingon nga paghukom sa Dios sa atong mga sala, ang Dios nagaganti hinuon kanato alang sa atong mga kinabuhi. Tinuod, sumala sa gisulti sa Kasulatan, kita kinahanglan nga mohatag sa husayonon sa atong mga kaugalingon. Seguradong kabahin niini ang pagtubag sa mga sala nga atong nahimo. Bisan pa niana, dili kana mao ang pangunang pagatutokan sa hukmanan ni Kristo.

Sa lingkoranang hukmanan ni Kristo, ang mga magtutuo gantihan pinasikad kung unsa ka matinud-anon sila nag-alagad kang Kristo (Unang Korinto 9: 4-27; Ikaduhang Timoteo 2: 5). Ang pipila sa mga butang nga mahimo ‘tang mahukman mao nga kon giunsa nato pagtuman ang Dakong Tahas (Mateo 28: 18-20), pagkamadaugon sa sala (Roma 6: 1-4), ug unsa ka maayo ang atong pagpugong sa atong mga dila (Santiago 3: 1-9). Ang Kasulatan naghisgot sa mga magtotoo nga makadawat unya sa mga korona alang sa nagkalainlain nga mga butang pinasikad kung unsa ka matinud-anon sila nag-alagad kang Kristo (Unang Korinto 9: 4-27; Ikaduahng Timoteo 2: 5). Ang nagkandaiyang mga korona gihulagway sa Ikaduahng Timoteo 2:5, Ikaduhang Timoteo 4:8, Santiago 1:12, Unang Pedro 5: 4, ug Pinadayag 2:10. Ang Santiago 1:12 usa ka maayong pagpanglaktud kon unsaon nato paghunahuna mahitungod sa lingkuranang hukmanan ni Kristo: “Bulahan ang tawo nga moantus sa mga pagsulay kay human siya makaantus sa pagsulay, iyang madawat ang purongpurong nga kinabuhi, nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Lingkoranang Hukmanan ni Kristo?
© Copyright Got Questions Ministries