settings icon
share icon
Pangutana

Tinuod ba ang langit?

Tubag


Ang langit tinuod gyud nga dapit. Gisultian kita sa Biblia nga ang langit mao ang trono sa Dios (Isaias 66:1; Buhat 7:48 – 49; Mateo 5:34 – 35). Human sa pagkabanhaw ni Hesus ug sa Iyang pagkita sa kalibotan ngadto sa Iyang mga tinun-an, “Mikayab Siya sa langit ug naglingkod sa tuong kamot sa Dios” (Marcos 16:19; Buhat 7:55 – 56). “Si Cristo wala misulod sa sangtwaryo nga hinimo sa tawo nga hulad kopya lamang sa tinuod; misulod Siya sa langit mismo, aron karon magpakita alang kanato sa presensya sa Dios” (Hebreo 9:24). Wala lamang nag-unsa si Hesus kanato, misulod alang kanato, apan Siya buhi ug adunay kasamtangang pagpangalagdan sa langit, nagapangalagad ingon nga atong punong saserdote sa tinuod nga tabernakulo nga hinimo sa Dios (Hebreo 6:19 – 20; 8:1 – 2).

Giingnan usab kita ni Hesus mismo nga adunay daghang mga lawag sa balay sa Dios ug mao nga Siya nag-una kanato aron pag-andam ug dapit alang kanato. Aduna kitay kasegurohan sa Iyang pulong nga moabot ang adlaw nga Siya mobalik sa kalibotan ug dad-on kita kon asa Siya nga mao ang langit (Juan 14:1 – 4). Ang atong pagtoo sa usa ka dayong puloy-anan sa langit nakabase sa usa ka klaro nga saad ni Hesus. Ang langit seguradong tinuod nga dapit. Anaa gyuy langit.

Sa dihang ilimod sa mga tawo nga anaay langit, wala lamang nila gilimod ang nasulat nga Pulong sa Dios, apan ila usab gilimod ang kinasulorang pangandoy sa ilang kaugalingong mga kasingkasing. Gitubag ni Pablo kini nga hilisgutan sa iyang sulat ngadto sa mga taga Corinto, gidasig sila nga kuptan ang paglaom sa langit aron dili sila maluya. Bisan kita “mag-agulo ug manghupaw” sa atong yutan-ong kahimtang, aduna kitay paglaom sa langit nga kanunay sa atong atubangan ug naghinamhinam makaabot didto (Ikaduhang Corinto 5:1 – 4). Giawhag ni Pablo ang mga taga Corinto motan-aw sa unahan sa ilang dayong puloy-anan sa langit, usa ka panglantaw nga makapalahutay kanila sa mga kalisdanan ug kapakyasan niining kinabuhia. “Kay ang atong gaan ug lumalabay nga mga kasamok nakapakab-ot alang kanato sa usa ka dayong himaya nga labaw pa aning tanan. Busa gipunting ta ang atong mga mata dili sa unsay makita, kondili sa unsay dili makita. Kay kon unsay makita lumalanay, apan kon unsay dili makita dumalayon” (Ikaduhang Corinto 4:17 – 18).

Sama ra nga gibutang sa Dios sa kasingkasing sa mga tawo ang kahibalo nga Siya nagalungtad (Roma 1:19 – 20), busa kita “giprograma” nga pangandoyon ang langit. Kini maoy tema sa dili maihap nga mga balasahon, mga alawiton, ug mga gama sa alampat. Subo pamalandungon, ang aton sala nag-ulang sa dalan paingon sa langit. Sanglit ang langit maoy puloyanan sa usa ka balaan ug hingpit nga Dios, walay dapit ang sala didto, dili usab kini ibalewala didto. Maayo na lang gani, Nagsangkap ang Dios alang kanato sa yawi aron maabli ang mga pultahan sa langit – nga mao si Hesu Cristo (Juan 14:6). Ang tanang motuo Kaniya ug mangitag kapasayloan alang sa sala makakaplag ug mga pultahan sa langit nga giablihan alang kanila. Hinaut nga ang umalabot nga himaya sa atong dayong puloy-anan makapadasig kanatong tanan pag-alagad sa Dios nga matinud-anon ug kinasingkasing. “Sanglit masaligon kita pagsulod sa Labing Balaang Dapit pinaagi sa dugo ni Hesus diha sa bag-o ug buhing dalan nga giabli alang kanato tadlas sa tabil, nga mao ang Iyang lawas, ug sanglit aduna kitay dakong labawng saserdote nga nagapangulo sa balay sa Dios, mopaduol kita sa Dios uban sa tim-os nga kasingkasing nga puno sa kaseguradohan sa pagtoo, ang atong mga kasingkasing nabisbisan aron paghinlo kanato gikan sa pagka sad-an nga konsiyensya ug ang atong gma lawas nahugasan sa putling tubig” (Hebreo 10:19 – 2).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Tinuod ba ang langit?
© Copyright Got Questions Ministries