settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Paghukom sa Dakung Puti nga Trono?

Tubag


Ang paghukom sa dakung puti nga trono gihulagway sa Pinadayag 20: 11-15 ug maoy katapusang paghukom sa dili pa itambog ngadto sa linaw nga kalayo ang mga nangawala. Nahibal-an nato gikan sa Pinadayag 20: 7-15 nga kini nga paghukom mahitabo human sa milenyo ug human si Satanas, ang mananap nga mapintas, ug ang mini nga propeta itambog ngadto sa linaw nga kalayo (Pinadayag 20: 7-10). Ang mga basahon nga gipang-ablihan (Pinadayag 20:12) naglangkob sa mga talaan sa mga buhat sa tanang tawo, maayo man o dautan, tungod kay ang Dios nasayud sa tanang gisulti, gibuhat, o gihunahuna pa, ug Iyang gantihan o silotan ang matag usa sumala sa ilang gibuhat ( Salmo 28: 4; 62:12; Roma 2: 6; Pinadayag 2:23; 18: 6; 22:12).

Niining higayona usab, ang laing basahon paga-ablihan, nga gitawag ug "Basahon sa Kinabuhi" (Pinadayag 20:12). Kini ang basahon nga nagatino kung ang usa ka tawo makapanunod sa kinabuhing dayon uban sa Dios o makadawat sa walay katapusang silot sa linaw nga kalayo. Bisan tuod ang mga Kristohanon adunay tulubagon sa ilang mga binuhatan, sila gipasaylo diha kang Kristo ug ang ilang mga ngalan nasulat sa "Basahon sa Kinabuhiā€¯ sukad pa sa paglalang sa kalibutan (Pinadayag 17: 8). Nahibalo usab kita gikan sa Kasulatan nga kini mao ang paghukom sa dihang ang mga patay "pagahukman sumala sa ilang gibuhat" (Pinadayag 20:12) ug mao nga ang "ngalan ni bisan kinsa" nga dili "makit-an nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi" "itambog ngadto sa linaw nga kalayo" (Pinadayag 20:15).

Ang katinuoran nga adunay usa ka katapusang paghukom alang sa tanang mga tawo, apil ang mga magtutuo ug mga dili magtotoo, tin-aw nga gikumpirma sa daghang mga tudling sa Kasulatan. May adlaw nga ang matag tawo mobarug atubangan ni Kristo ug pagahukman alang sa iyang buhat. Samtang tin-aw kaayo nga ang paghukom sa dakung puting trono maoy katapusang paghukom, ang mga Kristohanon wala magkahiusa kon giunsa nga kini may kalabutan sa uban pang mga paghukom nga gihisgutan sa Kasulatan, ilabi na, kung kinsay pagahukman sa paghukom sa dakung puting trono.

Ang pipila ka mga Kristohanon nagtuo nga ang Kasulatan nagpadayag sa tulo ka nagkalainlaing paghukom nga moabut. Ang una mao ang paghukom sa mga karnero ug mga kanding o paghukom sa mga nasud (Mateo 25: 31-36). Kini mahitabo human sa panahon sa kagul-anan apan sa wala pa ang milenyo; ang katuyoan niini mao ang pagtino kinsa ang makasulod sa gingharian sa milenyo. Ang ikaduha mao ang paghukom sa mga buhat sa magtotoo, nga sagad gitawag nga "Hukmanang Lingkoranan ni Kristo" (Ikaduhang Mga Taga Corinto 5:10). Niining paghukom, ang mga Kristohanon makadawat og managlahing gibug-aton nga ganti alang sa ilang mga buhat o pag-alagad sa Dios. Ang ikatulo mao ang paghukom sa dakung puti nga trono sa katapusan sa milenyo (Pinadayag 20: 11-15). Kini ang paghukom sa mga dili magtutuo diin sila pagahukman sumala sa ilang mga binuhatan ug sentensyahan sa silot nga walay katapusan sa linaw nga kalayo.

Ang ubang mga Kristohanon nagatuo nga ang tulo niining mga paghukom nagahisgot sa sama nga katapusang paghukom, dili sa tulo ka managlahing paghukom. Sa laktod nga pagkasulti, ang paghukom sa dakung puti nga trono sa Pinadayag 20: 11-15 mao ang panahon nga ang mga magtutuo ug mga dili magtutuo pagahukman. Kadtong mga ngalan nga makaplagan sa basahon sa kinabuhi pagahukman sumala sa ilang mga buhat aron matino ang mga ganti nga ilang madawat o dili madawat. Kadtong mga ngalan nga wala sa basahon sa kinabuhi pagahukman sumala sa ilang mga binuhatan aron mahibaloan ang gibug-aton sa silot nga ilang madawat sa linaw nga kalayo. Kadtong nagahupot niini nga panglantaw nagatuo nga ang Mateo 25: 31-46 usa ka paghulagway sa kung unsa ang mahitabo sa paghukom sa dakung puti nga trono. Gipunting nila ang katinuoran nga ang sangputanan niini nga paghukom managsama kung unsay makita human sa paghukom sa dakung puti nga trono diha sa Pinadayag 20: 11-15. Ang mga karnero (mga magtutuo) mosulod ngadto sa kinabuhing dayon, samtang ang mga kanding (dili magtutuo) itambog ngadto sa "walay katapusan nga silot" (Mateo 25:46).

Bisan unsa nga panglantaw nga ginahuptan sa usa ka tawo mahitungod sa paghukom sa dakung puti nga trono, mahinungdanon nga dili kalimtan ang mga kamatuoran mahitungod sa umaabot nga (mga) paghukom. Una, si Hesu Kristo maoy maghukom, ang tanang dili magtutuo pagahukman ni Cristo, ug sila pagasilotan sumala sa mga buhat nga ilang nahimo. Ang Kasulatan tin-aw kaayo nga ang mga dili magtutuo nagatigum sa kapungot batok sa ilang kaugalingon (Taga Roma 2: 5) ug ang Dios "magahatag sa matag tawo sumala sa iyang nabuhat" (Taga Roma 2: 6). Ang mga magtutuo pagahukman usab ni Kristo, apan tungod kay ang pagkamatarung ni Kristo gipahamtang kanato ug ang atong mga ngalan nahisulat sa basahon sa kinabuhi, kita pagagantihan, apan dili pagasilotan, sumala sa atong mga binuhatan. Ang Taga Roma 14: 10-12 nagaingon nga kitang tanan mobarug atubangan sa lingkoranang hukmanan ni Kristo ug ang matag usa kanato mohatag ug husayonon ngadto sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Paghukom sa Dakung Puti nga Trono?
© Copyright Got Questions Ministries